Kraftig ökning av orderingången under tredje kvartalet, vilken uppgick till 40,6 MSEK

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2018   

 • Intäkterna uppgick till 7,8 MSEK (4,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,9 MSEK (-16,7)
 • Resultat före skatt uppgick till -11,5 MSEK (-15,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,32)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,0 MSEK (-11,2)
 • Orderingången uppgick till 40,6 MSEK (3,3)
 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 80,7 MSEK (32,7)

Delårsperioden 1 januari -30 september 2018

 • Intäkterna uppgick till 25,0 MSEK (11,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -28,9 MEK (-44,4)
 • Resultat före skatt uppgick till -29,1 MSEK (-43,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,98)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -28,7 MSEK (-37,2)
 • Orderingången uppgick till 75,3 MSEK (17,7)

Kommentar från styrelseordföranden 

Marknadsutveckling

Orderingång har fortsatt öka kraftigt under året och uppgår till 75,3 MSEK (17,7) hitintills under året. Utsikterna är fortsatt goda vad avser förväntad orderingång för resterande del av 2018.

Vid avgivandet av denna rapport uppgår orderstocken till 80,7 MSEK (32,7).

Det råder ingen tvekan om att nanoteknologins utvecklingstakt accelererar vilket skapar efterfrågan på bolagets samtliga produkter. Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken har bl a visat sig vara mycket applicerbar inom det medicintekniska området såväl som det optiska och fotoniska applikationer.

Vidare väntas nanotekniken få mycket stor betydelse i den expansion som Internet of Things (IoT) står inför, vilket kommer att öka efterfrågan på intelligenta sensorer vilket är mycket positivt för Obducat.

Totalt sett ser vi en ökad aktivitetsnivå inom samtliga applikationsområden vilket gör att det finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv kommersiell utveckling av bolaget. 

Investeringar

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt. Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för de integrerade litografisystemen pågår och marknadslanseringen planeras till inledningen av 2019 vilket är en senareläggning som sker till följd av prioritering av produktion för kundorders. Vi ser fortsatt mycket goda affärsmöjligheter för denna nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala marknadspotential. 

Vidare så är målet fortsatt att genomföra de investeringar som ställdes i utsikt i samband med genomförandet av nyemissionen i mars 2018. Givet utfallet i nyemissionen kommer investeringarna att genomföras i den takt bolagets finansiella situation medger.

Lönsamhet

Ett flertal projekt pågår inom bolaget, vilka syftar till att kostnadseffektivisera tillverkningen av våra produkter, för att därigenom förbättra lönsamheten. Vi kunde konstatera att vi såg en marginalförbättring i utfallet för 2017 på individuell ordernivå och att rörelseresultatet för perioden januari-september förbättrats jämfört med 2017. Vi kommer att fortsätta driva dessa projekt med en förväntan om att kunna uppnå ytterligare lönsamhetsförbättringar framöver.

Nanoteknologi för framtiden

Väl medvetna om den komplexa situation som råder, både marknadsmässigt såväl som tekniskt i vår industri, är vår syn på marknadsutvecklingen fortsatt positiv och vi har en stark tilltro till Obducats möjligheter att ta tillvara på den marknadsmöjligheten.  

Försäljning och marknad

Ett flertal kundförhandlingar pågår avseende både NIL såväl som våtprocessutrustning för stora substrat samt även integrerade litografisystem, exempelvis pågår ett flertal aktiva kundprojekt inom applikationsområden såsom medicinska komponenter, optiska och fotoniska komponenter.

Under tredje kvartalet 2018 har bolaget bl.a. erhållit order;

 • avseende leverans av ett QS 775 W system anpassat för framkallning och etsning.
 • från ett kanadensiskt universitet avseende ett EITRE 6 NIL-system samt även en spin coater och hotplate.
 • avseende ett EITRE 6 system från Iberian Nanotechnology Laboratory.
 • avseende ett MC306 Cleaner/Coater system samt ett MC304 Developer system från en asiatisk aktör inom elektronikindustrin.  

Orderingången för det tredje kvartalet 2018 uppgick till 40,6 MSEK (3,3). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 80,7 MSEK (32,7). Ikraftträdandet av IFRS 15 medför att tidigare successivt bokförda intäkter återförs till orderstocken för jämförelseperioden, se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Intäkter och resultat

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersätter därmed IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 beskriver en modell för intäktsredovisning som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. IFRS 15 tar avstamp i individuella avtal med kund, därmed skall bolaget ta ställning till metoden för intäktsredovisning vid varje enskild affär. Tidigare har Bolaget redovisat intäkterna genom successiv intäktsföring, i enlighet med IAS 18. Inkomsten har i dessa fall redovisats som intäkt baserad på orderns färdigställandegrad.

Det är bolagets bedömning att införandet av IFRS 15 påverkar bolagets intäktsredovisning genom att intäkterna för en kundorder redovisas vid ett och samma tillfälle istället för som tidigare successivt under tillverkningsperioden för kundordern. Detta medför att variationerna mellan rapportperioderna vad gäller bolagets intäkter och resultat blir större.  Denna bedömning baseras på att även framtida kundavtal i allt väsentligt sluts på samma villkor som utgör branschpraxis på den marknad Obducat verkar.

Standarden tillämpas från och med 1 januari 2018 med full retroaktivitet vilket innebär att jämförelsesiffror avseende 2017 i denna rapport är omräknade för effekter som följer av den nya redovisningsstandarden. Se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 7,8 MSEK (4,5). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3,6 MSEK (1,6) vilket motsvarade 46% (36%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till
-9,9 MSEK (-16,7), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,6 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var -11,5 MSEK (-15,4). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,32).

Koncernens intäkter under årets första tre kvartal uppgick till 25,0 MSEK (11,0). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 12,1 MSEK (5,3) vilket motsvarade 48% (48%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för årets första tre kvartal uppgick till -28,9 MSEK (-44,4), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 7,6 MSEK (7,7). Periodens resultat före skatt var -29,1 MSEK (-43,3). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,98).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,1 MSEK att jämföra med 2,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 september 2018 till 4,0 MSEK (1,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -8,3 MSEK (-9,8). Förändring av rörelsekapital var under tredje kvartalet -0,9 MSEK (4,4). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det tredje kvartalet uppgick till -9,0 MSEK (-11,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden jan-sep till -25,2 MSEK (-32,2). Förändring av rörelsekapital under de tre första kvartalen var -3,6 MSEK (0,9). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden jan-sep uppgick till -28,7 MSEK (-37,2).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 30,1 MSEK att jämföra med 35,9, MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 september 2018 till 39%, jämfört med 43% vid årets början.

Under det tredje kvartalet 2018 har Obducat påkallat femte och sjätte konvertibellånen, om vardera 3 MSEK, från investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group i enlighet med den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i oktober 2017.

Mot bakgrund av den ökande orderingången är det bolagets bedömning att behovet för rörelsekapital kommer att öka framöver. Under kvartalet har en kortsiktig rörelsekredit om 5 MSEK tagits upp. Bolaget arbetar för närvarande med att etablera mer långsiktiga lösningar som gör det möjligt för bolaget att rekvirera nödvändigt likviditetstöd för att möta ett ökande rörelsekapitalbehov.

Baserat på nuvarande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång samt pågående EU finansierade FoU projekt har Bolaget gjort en simulering avseende förväntad likviditetsutveckling för kommande 12-månadersperiod. Simuleringen är grundad på den information och bedömning bolaget idag har om kundernas planer på beställning av system. Då det i simuleringen ingår förväntade order kan det uppkomma förseningar och avvikelser som ligger utanför Bolagets kontroll. Simuleringen visar att den likviditet Bolaget har och som verksamheten förutsätts generera framöver bedöms tillräcklig för att säkra den finansiella ställningen 12 månader framöver. 

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 0,7 MSEK (1,5) under tredje kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,7 MSEK (1,4) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,1). Till följd av den ökade orderingången och följaktligen högre produktionsaktiviteter har utvecklingsresurser allokerats till produktion under kvartalet. 

Koncernens investeringar uppgick till 3,6 MSEK (5,0) under perioden januari-september. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 3,4 MSEK (5,0) och materiella anläggningstillgångar med 0,2 MSEK (0,1).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under tredje kvartalet har utvecklingsaktiviteterna fortsatt varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH. Vidare ser bolaget en kontinuerlig ökning av antalet kundprojekt under 2018.

Tredje kvartalets resultat har belastats med -2,9 MSEK (0,1) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -0,7 MSEK (-1,4).

Perioden jan-sep resultat har belastats med -8,7 MSEK (-7,9) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -3,4 MSEK (-5,0).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader. Detta projekt slutfördes under tredje kvartalet.
 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.
 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala".  Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.  

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden utgång.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 40 (43) heltidsanställda varav 7 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 16 personer och i det tyska bolaget 24 personer samt en person är anställd i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 2,2 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till -8,0 MSEK (-7,2). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under första tre kvartalen till 6,5 MSEK (7,3) och resultatet före skatt uppgick till -23,9 MSEK (-24,0). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,4) under kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari-september 2018 har moderbolaget lämnat koncerninterna lån om 6,2 MSEK samt lämnat aktieägartillskott om 18,5 MSEK. Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 29,1 MSEK samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 33,8 MSEK.  

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

För fullständig information avseende samtliga närståendetransaktioner under 2018 se även delårsrapporterna för första och andra kvartalet 2018.

Aktien

Per den 30 september 2018 finns totalt 83 257 131 aktier i bolaget, varav 2 320 133 A-aktier, 63 621 005 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 110 097 903 röster. Bolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,61 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Obducat har per den 21 augusti 2018 sagt upp avtal med Mangold Fondkommission AB avseende likviditetsgaranti för Obducats B-aktie.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 september 2018 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2017.

 Kommande rapporttillfällen

15 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018 (januari-december)

5 april 2019
Årsredovisning 2018

17 april 2019
Delårsrapport 1, 2019 (januari-mars)

27 maj 2019
Årsstämma 2019

Kontakt och ytterligare information 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32