Positivt resultat för tredje kvartalet

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2019

 • Intäkterna uppgick till 27,6 MSEK (7,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 MSEK (-9,9)
 • Resultat före skatt uppgick till 3,5 MSEK (-11,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,14)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -0,6 MSEK (-9,0)
 • Orderingången uppgick till 5,0 MSEK (40,6)
 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 43,6 MSEK (80,7)
 • Styrelsen föreslår emission om cirka 32,5 MSEK – garanterad till 80%

Delårsperioden 1 januari -30 september 2019

 • Intäkterna uppgick till 66,2 MSEK (25,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,2 MEK (-28,9)
 • Resultat före skatt uppgick till -4,5 MSEK (-29,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,44)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,7 MSEK (-28,7)
 • Orderingången uppgick till 19,4 MSEK (75,3)

Kommentar från styrelseordföranden

Marknadsutveckling

Orderingång för tredje kvartalet uppgick till 5,0 MSEK vilket är lägre än förväntat – ett antal order har inte materialiserats i enlighet med kundernas kommunicerade tidplan. Fördröjningarna är i flertalet fall en konsekvens av den efterfrågenedgång som handelskriget mellan USA och Kina bidragit till och som huvudsakligen drabbar våra kunder inom elektronik och halvledarindustrin Bolaget kan konstatera en ökning av aktivitetsnivån hos kunderna mot slutet av det tredje kvartalet vilket förväntas leda till affärsavslut i fjärde kvartalet avseende ett flertal av de utestående offerterna. Detta positiva tecken förväntas vara inledningen på den återhämtning som branschbedömare ser för 2020 och som skall leda fram till fortsatt tillväxt mot en ny "all time high" 2023.

Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 43,6 MSEK. Ett ordervärde motsvarande 15,4 MSEK har lyfts ur orderstocken till följd av en avbeställning från en kinesisk kund. Kunden la en order i tredje kvartalet 2018 till ett värde av 25,7 MSEK men har under tredje kvartalet fått finansiella svårigheter och kundbolaget har inlett arbetet med att hitta ny ägare. Parallellt med att hitta ny ägare har kunden avbrutit pågående investeringsaktiviteter och därmed avbeställt lagda orders. Bolaget väljer därmed att hantera ordern som avslutad och har i tredje kvartalet intäktsfört erhållen förskottsbetalning uppgående till 10,3 MSEK. Därutöver har samtliga ackumulerade kostnader relaterade till ordern kostnadsförts i tredje kvartalet. Det kvarvarande ordervärdet om 15,4 MSEK har lyfts ur orderstocken tills vidare. Enligt senast tillgänglig information har en ny ägare identifierats och ägarskifte är planerat med avsikten att återstarta investeringsaktiviteten. Bolaget avvaktar att återstarta färdigställandet av leveransen tills det att ny överenskommelse kommit till stånd avseende slutleverans.

Vi är fortsatt övertygade om att integrering av nanoteknik i nya produkter kommer att öka och drivkraften kommer från ett antal globala Megatrends.

Intresset från aktörer inom applikationsområdet biomedicinska komponenter har ökat. Arbetet pågår med kundprojekt avseende uppgradering av maskin för tillverkning av medicinska plåster. Ett flertal ytterligare projekt med fokus på DNA analys såväl som strukturerade ytor för användning vid kirurgiska ingrepp är under uppstart.

 Även inom applikationsområdet optiska och fotoniska komponenter ökar intresset såväl som antalet pågående kundprojekt.

Vidare så är det fortsatt fokus på att:

 •     ha en högre och mer kontinuerlig närvaro hos kunderna genom ytterligare organisatorisk resursförstärkning med prioritering på försäljning

 •     säkra första order avseende lågvolymtillverkning för att underbygga investeringen i en första pilotlinje i Lund vilken kan användas för demonstrationsändamål såväl som för att erbjuda kunderna lågvolymtillverkning som en tjänst

Investeringar

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt. Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för bland annat de integrerade litografisystemen kommer att ges högre prioritet för att kunna marknadslanseras under första halvåret 2020.  Vi ser fortsatt mycket goda affärsmöjligheter för denna nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala marknadspotential. 

Finansiering

En prioriterad fråga för styrelsen har varit att etablera en långsiktig lösning för finansiering av koncernens behov av rörelsekapital. Vid inledning av oktober ingick bolaget ett kortsiktigt låneavtal om 10 MSEK med syftet att stärka bolagets rörelsekapital. Ur ett kortsiktigt perspektiv handlar det om att skapa förutsättningar för att kunna hantera den nuvarande produktionsvolymen. Ur ett långsiktigt perspektiv utgör finansieringen en viktig pusselbit i att kunna skapa förutsättningar för koncernen att investera och därmed realisera den långsiktiga strategin. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att genomföra en nyemission i syfte att stärka bolagets;

 • Rörelsekapital – stora variationer i rörelsekapitalbehovet till följd av ojämn distribution av orderingången över året
 • Likviditetsbuffert – bolaget måste ha förmågan att klara av effekterna av en avbeställning eller senareläggning av leverans på kunds begäran
 • Investeringsförmåga – bolaget måste i större utsträckning kunna driva produkt- och teknikutvecklingen med kontinuitet

Lönsamhet

Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick till 3,5 MSEK. Produktionstakten har ökat under året och för närvarande parallell produceras att flertal system. Förstärkningen av rörelsekapitalet via det upptagna lånet kommer att möjliggöra mer parallellproduktion med målet att slutföra som många leveranser som möjligt innan årsskiftet. 

Utblick

Mycket av den förväntade försäljningen för 2019 drivs både av teknikskifte men också av kapacitetsutbyggnadbehov hos kunderna. Den del av försäljningen som är relaterad till kapacitetsutbyggnad har, till följd av handelskriget, mellan USA och Kina, resulterat i att kunderna avvaktar med sina investeringsbeslut. Prognoser för investeringarna i halvledarindustrin pekar, för 2019, på en nedgång för att under 2020 åter öka igen. Den aktivitetsökning vi ser i slutet av tredjekvartalet ligger väl i linje med branschbedömares prognoser som pekar på återhämtning 2020.

I motsatts till den kortsiktiga osäkerheten i halvledarindustrin så är utsikterna goda för den långsiktiga marknadspotentialen för Obducat. I takt med en bredare framgångsrik integrering av nanoteknik inom applikationsområden såsom biomedicinska- såväl som optiska och fotoniska komponenter kommer också behovet av utökad produktionskapacitet vilket utgör tillväxtmöjligheter och en ny "all time high" prognosticeras för 2023.

Till följd av avbeställningen från den kinesiska kunden och osäkerheten kring om och i sådant fall när en slutleverans skall ske så kommer detta att medföra ett intäktsbortfall vilket medför att bolaget inte längre bedömer det som möjligt att nå ett positivt resultat för 2019.

Vårt mål är att lyckas med en positiv utveckling av Obducat mot bakgrund av den orderstock vi tog med oss in i 2019.

Försäljning och marknad

Under tredje kvartalet har koncernen bland annat erhållit orders avseende ett QS 200 system samt ett EITRE 6 System.

Orderingången för det tredje kvartalet 2019 uppgick till 5,0 MSEK (40,6). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 43,6 MSEK (80,7). Ett ordervärde motsvarande 15,4 MSEK har lyfts ur orderstocken till följd av en avbeställning från en kinesisk kund. Kunden la en order i tredje kvartalet 2018 till ett värde av 25,7 MSEK men har under tredje kvartalet fått finansiella svårigheter och kundbolaget har inlett arbetet med att hitta ny ägare. Parallellt med att hitta ny ägare har kunden avbrutit pågående investeringsaktiviteter och därmed avbeställt lagda orders. Bolaget väljer därmed att hantera ordern som avslutad och har i tredje kvartalet intäktsfört erhållen förskottsbetalning uppgående till 10,3 MSEK. Därutöver har samtliga ackumulerade kostnader relaterade till ordern kostnadsförts i tredje kvartalet. Det kvarvarande ordervärdet om 15,4 MSEK har lyfts ur orderstocken tills vidare. Enligt senast tillgänglig information har en ny ägare identifierats och ägarskifte är planerat med avsikten att återstarta investeringsaktiviteten. Bolaget avvaktar att återstarta färdigställandet av leveransen tills det att ny överenskommelse kommit till stånd avseende slutleverans.

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 27,6 MSEK (7,8). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 16,0 MSEK (3,6) vilket motsvarade 58% (46%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till
3,3 MSEK (-9,9), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,2 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var 3,5 MSEK (-11,5). Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,14).

Koncernens intäkter under årets första tre kvartal uppgick till 66,2 MSEK (25,0). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 36,0 MSEK (12,1) vilket motsvarade 54% (48%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för årets första tre kvartal uppgick till -3,2 MSEK (-28,9), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 6,7 MSEK (7,6). Periodens resultat före skatt var -4,5 MSEK (-29,1). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,44).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,04 MSEK att jämföra med 1,6 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 september 2019 till 11,2 MSEK (4,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till
0,3 MSEK (-8,3). Förändring av rörelsekapital var under tredje kvartalet -3,6 MSEK (-0,9). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det tredje kvartalet uppgick till -0,6 MSEK (-9,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden jan-sep till
-1,3 MSEK (-25,2). Förändring av rörelsekapital under de tre första kvartalen var -2,5 MSEK (-3,6). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden jan-sep uppgick till -3,7 MSEK (-28,7).

Avtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), tillhörande Blue Ocean Investment Group löper ut den 27 oktober 2019.

Vid inledning av oktober ingick bolaget ett kortsiktigt låneavtal om 10 MSEK med syftet att stärka bolagets rörelsekapital. Ur ett kortsiktigt perspektiv handlar det om att skapa förutsättningar för att kunna hantera den nuvarande produktionsvolymen. Ur ett långsiktigt perspektiv utgör finansiering en viktig pusselbit i att kunna skapa förutsättningar för koncernen att investera och därmed realisera den långsiktiga strategin. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission i syfte att stärka bolagets;

 • Rörelsekapital – stora variationer i rörelsekapitalbehovet till följd av ojämn distribution av orderingången över året
 • Likviditetsbuffert – bolaget måste ha förmågan att klara av effekterna av en avbeställning eller senareläggning av leverans på kunds begäran
 • Investeringsförmåga – bolaget måste i större utsträckning kunna driva produkt- och teknikutvecklingen med kontinuitet

Baserat på nuvarande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång samt pågående EU finansierade FoU projekt har koncernledningen gjort en simulering avseende förväntad likviditetsutveckling för kommande 12-månadersperiod. Simuleringen är grundad på den information och bedömning bolaget idag har om kundernas planer på beställning av system. Då det i simuleringen ingår förväntade order kan det uppkomma förseningar och avvikelser som ligger utanför koncernens kontroll. Mot bakgrund av slutsatserna från likviditetsimuleringen kallar bolagets styrelse idag till extra bolagstämma för att besluta om genomförandet av en emission om cirka 32,5 MSEK i syfte att säkerställa bolagets likviditet och finansiella ställning de kommande 12 månaderna. Bolaget har ingått avtal om emissionsgaranti motsvarande 80% av emissionsvolymen.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 0,9 MSEK (0,7) under tredje kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,8 MSEK (0,7) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,0). Till följd av den under 2018 ökade orderingången och följaktligen högre produktionsaktiviteter har utvecklingsresurser fortsatt primärt allokerats till produktion under kvartalet. 

Koncernens investeringar uppgick till 2,5 MSEK (3,6) under perioden januari-september. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 2,3 MSEK (3,4) och materiella anläggningstillgångar med 0,2 MSEK (0,2).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under tredje kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH vilket resulterat att det nyligen lanserade våt process systemet dedikerat för fotomaskrengöring.

Tredje kvartalets resultat har belastats med -3,5 MSEK (-2,9) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,9 MSEK (-0,7).

Perioden jan-sep resultat har belastats med -11,2 MSEK (-8,7) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -2,3 MSEK (-3,4).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.
 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala".  Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem. 
 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.
 • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

I början av oktober har Bolaget tagit upp ett strategiskt lån om 10 MSEK i syfte att säkerställa likviditet för att möta det rörelsekapitalbehov Bolaget har för närvarande. Lånet tillhandahålls av Modelio Equity AB (publ) och Munkekullen 5 Förvaltning AB med följande villkor:

 • Lån om 10 MSEK.
 • Löptid för lånet är till 2020-03-31.
 • Bolaget har rätt att återbetala i förtid.
 • Ränta utgår med 2,0 % per månad med kvartalsvisa räntebetalningar.
 • Lånen är icke-säkerställd

Styrelsen föreslår emission om cirka 32,5 MSEK. Bolaget har ingått avtal om emissionsgaranti motsvarande 80% av emissionsvolymen

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 43 (40) heltidsanställda varav 6 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 15 personer och i det tyska dotterbolaget 26 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 2,2 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -1,6 MSEK (-7,9). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under första tre kvartalen till 6,7 MSEK (6,5) och resultatet före skatt uppgick till -10,9 MSEK (-23,9). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,2) under tredje kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari – september 2019 har moderbolaget lämnat koncerninterna lån om 0,4 (6,2) samt lämnat aktieägartillskott om 7,9 MSEK (18,5). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 19,5 MSEK (29,1) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 34,5 MSEK (33,8).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Obducat har ingått ett avtal som innebär att styrelseledamoten Jarl Hjärre tillhandahåller konsulttjänster, utöver normalt styrelsearbete, för att stödja det pågående arbetet med att etablera en långsiktig lösning finansieringslösning för det förväntade ökade behovet av rörelsekapital. Avtalet, som har ingåtts på marknadsmässiga villkor, löper tillsvidare utan uppsägningstid. Totalt har 0,1 MSEK fakturerats avseende det tredje kvartalet. 

Aktien

Per den 30 september 2019 finns totalt 105 293 176 aktier i moderbolaget, varav 2 842 124 A-aktier, 85 135 059 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 136 831 867 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,61 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 september 2019 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2018.
Kommande rapporttillfällen

14 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019 (januari-december)

6 april 2020
Årsredovisning 2019

24 april 2020
Delårsrapport 1, 2020 (januari-mars)

25 maj 2020
Årsstämma 2020

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32