Tredje kvartalet

1 juli – 30 september 2020

 • Intäkterna uppgick till 8,8 MSEK (28,0)

 • Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (3,8)

 • Resultat före skatt uppgick till -5,5 MSEK (3,9)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (0,00)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -0,9 MSEK (-0,8)

 • Orderingången uppgick till 9,8 MSEK (5,0)

 

Delårsperioden

1 januari – 30 september 2020

 • Intäkterna uppgick till 37,7 MSEK (67,1)

 • Rörelseresultatet uppgick till -13,2 MSEK (-2,1)

 • Resultat före skatt uppgick till -14,5 MSEK (-3,6)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,07)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -20,3 MSEK (-3,9)

 • Orderingången uppgick till 23,1 MSEK (19,5)

 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 38,2 MSEK (80,7)

 

Kommentar från koncernchefen

Tredje kvartalet

Det tredje kvartalets orderingång uppgick till 9,8 MSEK vilket, trots coronavirusets fortsatta utbredning, är en förbättring jämfört med 2019.

Den fortsatta utvecklingen av Coronasituationen har ställt oss inför nya utmaningar som innebär krav på högre flexibilitet och nytänkande vad gäller logistik, service och kundbearbetning. Vi prioriterar våra kunder och leveranser av inneliggande ordrar samtidigt som vi beaktar gällande rekommendationer från hälsomyndigheter i syfte att värna om våra medarbetares hälsa och säkerhet.

Som resultat av det kontinuerliga och långsiktiga utvecklingsarbetet har vi under tredje kvartalet kunnat lansera en helt ny teknik som innebär att det avgörande steget till full industrialisering av nanoimprint litografi möjliggörs. Tekniken har redan realiserats för Obducats helautomatiserade Sindre system, liksom för Eitre Large Substrate. Flertalet av de applikationer bolaget fokuserar på, som har potential att nå stora produktionsvolymer, kan direkt dra nytta av detta teknikframsteg. Högaktuella applikationer är till exempel bio- och medicinska komponenter och nästa generations optiska och fotoniska komponenter såsom AR-produkter (Augmented Reality).

Den 25 september avslutades utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner som gavs ut inom ramen för Obducats företrädesemission av units under hösten 2019. Utfallet innebar en kapitalinjektion om ca 9,1 MSEK vilket stärker vårt rörelsekapital.

För att tillfälligt sänka kostnadsnivåerna i samband med Coronautbrottet infördes korttidsarbete redan i mitten av mars och under det tredje kvartalet omfattades majoriteten av bolagets medarbetare fortsatt av denna åtgärd. Vid publiceringen av denna delårsrapport tillämpas fortfarande korttidsarbete inom Obducat, men en stegvis ökning av arbetstiden har inletts vid inledningen av det fjärde kvartalet.

Marknadsutveckling

Den gradvisa återhämtningstakten varierar mycket mellan olika regioner på både den europeiska liksom den globala marknaden. Det tredje kvartalet, har precis liksom det andra kvartalet, präglats av Coronakrisens marknadsdämpande inverkan. Det går att urskilja en större försiktighet bland de industriella kunderna. Vi har också märkt av att tillfälligt stängda faciliteter och förkortade arbetstider hos våra kunder har lett till en lägre aktivitetsnivå.

Det är branschexperternas bedömning att marknadsnedgången är tillfällig och att det underliggande scenariot fortsatt är mycket positivt inom de applikationsområden Obducat fokuserar på. Med det sagt så är det svårt att förutse exakt hur länge branschen kommer att känna av de negativa effekterna av pandemin.

Under juli månad erhöll Obducat en order från ett ledande institut i Indien, avseende ett fullt utrustat EITRE 6 NIL-system som kommer att användas vid FoU arbete fokuserat på interdiciplinär forskning inom ett flertal discipliner med system på nanoskalan som mål för nanoelektronik, MEMS/NEMS, fotonik, nano-bioteknologi samt solceller. Ordervärdet uppgick till cirka 5,6 miljoner SEK och planeras att levereras under det fjärde kvartalet 2020.

Bolaget erhöll dessutom en order från Universitetet i Cambridge, avseende ett fullt utrustat EITRE 3 NIL-system. Systemet kommer att användas av gruppen för nanofotonik för FoU aktiviteter fokuserat på applikationer inom nanofotonik samt färgskiftande tapeter. Ordervärdet för den affären uppgick till cirka 1,6 miljoner SEK och planeras att levereras under det fjärde kvartalet i år. Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 38,2 MSEK vilket till övervägande delen ska levereras under 2020.
 

Affärsutveckling

Arbetet fortgår med att utveckla vår affärsmodell, öka tillväxten och stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden. I september lanserades Obducats nya hemsida i syfte att stärka bolagets varumärke och synlighet samt att åskådliggöra vår produktportfölj och våra teknologier på ett tydligare sätt.   

Vid Obducats pilotlinje i Lund pågår arbetet med att slutföra de första pilotproduktion projekten för kunders räkning. Första testordern för utvärdering erhölls redan under det första kvartalet i år och ett flertal nya kundprojekt är under utvärdering och diskussion. Ordern som skulle ha levererats under det tredje kvartalet har försenats till följd av pandemin, men vi beräknar leverera den innan årets slut. 

Vad gäller produktutveckling har vi fortsatt arbetet med den produktplattform som integrerar bolagets olika litografimoduler.

Lönsamhet

Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick till -5,5 MSEK. Obducat har precis som andra företag i branschen drabbats intäktspåverkande av de reserestriktioner och inreseförbud som införts i olika regioner på så sätt att det i vissa fall fördröjt möjlighet till installation hos kund. Under det tredje kvartalet har våra servicetekniker genomfört installationer när och där restriktionerna hävts. Det finns dock fortfarande kunder i regioner där det råder inresereseförbud eller restriktioner förenade med långa karantäntider där våra installationer, och därmed också intäkter, skjuts fram i väntan på restriktionslättnader. 

Utblick 

Branschexperter håller fast vid att den marknadsnedgång som industrin och Obducat just nu upplever till följd av utbredningen av Covid-19 är tillfällig. Dämed bedöms både branschens och Obducats utsikter vara långsiktigt goda. Under en kommande 5-års period förväntas efterfrågan och branschens omsättning att öka kraftigt då nanoteknologin spelar en central roll för utvecklingen inom applikationsområden såsom optik, fotonik, 5G, Artificiell intelligens (AI) och Augmented Reality (AR). Applikationsområdena som har potential att nå stora produktionsvolymer såsom bio- och medicinska komponenter och nästa generations optiska och fotoniska komponenter, exempelvis AR-produkter, är särskilt intressanta för oss som bolag eftersom de kan dra direkt nytta av Obducats nylanserade teknikframsteg.

Sammanfattningsvis så är det så att den pågående pandemin utmanar oss kortsiktigt, men jag är övertygad om att vi, med hjälp av vår personals dedikerade insatser trots utmanande förhållanden, kommer att lyckas. Vi arbetar målorienterat och fokuserar för att upprätthålla kontinuitet inom vår verksamhet så att vi står redo att möta den ökade efterfrågan och branschens "all time high" som branschexperterna fortfarande förväntar sig år 2023.

Patrik Lundström, Koncernchef

 

Försäljning och marknad

Under tredje kvartalet har koncernen erhållit en order från ett ledande institut i Indien avseende ett fullt utrustat EITRE 6 NIL-system, om ca 5,6 MSEK. Systemet kommer att användas vid FoU arbete fokuserat på nanoelektronik, MEMS/NEMS, fotonik, nano-bioteknologi samt solceller.

Obducat har även erhållit en order från Universitetet i Cambridge, avseende ett fullt utrustat EITRE 3 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 1,6 miljoner SEK. Systemet kommer att installeras i Cavendish Laboratoriets renrum och användas för FoU aktiviteter fokuserat på applikationer inom nanofotonik. Därutöver har ett flertal orders avseende mindre ytbeläggningssystem samt uppgraderingar erhållits.

Orderingången för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 9,8 MSEK (5,0). Den fortsatta spridningen av Coronaviruset har lett till en senareläggning av orders från kunder vilket resulterat i en lägre orderingång än förväntat.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 38,2 MSEK (80,7).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 8,8 MSEK (28,0) vilket är lägre än förväntat. De fortsatta reserestriktionerna försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 5,6 MSEK (16,4) vilket motsvarade 63% (59%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5,0 MSEK (3,8), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,5 MSEK (2,7). Periodens resultat före skatt var -5,5 MSEK (3,9). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (0,00).

Koncernens intäkter under delårsperioden uppgick till 37,7 MSEK (67,1). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 17,3 MSEK (36,9) vilket motsvarade 46% (55%) bruttomarginal. Den lägre bruttomarginalen är huvudsakligen hänförlig till att fullständig vinstavräkning ej kunnat göras till följd av ej avslutade installationer hos kund. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -13,2 MSEK (-2,1), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 7,6 MSEK (8,3). Periodens resultat före skatt var -14,5 MSEK (-3,6). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,07).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,7 MSEK att jämföra med 0,1 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 september 2020 till 3,9 MSEK (11,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -0,4 MSEK (0,1).

Förändring av rörelsekapital var under tredje kvartalet 1,9 MSEK (-5,9). Det totala kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (-0,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till -18,5 MSEK (-1,4). Förändring av rörelsekapital under delårsperioden var -11,1 MSEK (-6,4). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden jan-sep uppgick till -20,3 MSEK (-3,9).

Företrädesemissionen, som avslutades i december 2019, tecknades till ca 98,9 procent. Likviden om 32,1 MSEK, före emissionskostnader, har erhållits under första kvartalet.

Den kvarvarande delen av den kortsiktiga rörelsekredit om 10 MSEK som bolaget tog upp i oktober 2019 har reglerats i tredje kvartalet 2020. Under första kvartalet återbetalades 8 MSEK och de kvarvarande 2 MSEK har i tredje kvartalet konverterats mot aktier genom en riktad emission. Mot bakgrund av den stora osäkerheten som skapas till följd av den fortsatta smittspridningen av Corona gör bolaget kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Bolagets simuleringar visar på att bolagets har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet nuvarande Coronasituation så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på kundernas investeringsförmåga. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information bolaget vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Bolaget inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en osäkerhetsfaktor för Bolagets fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Bolagets nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Bolaget därmed tar ställning för fortsatt drift.

Den 25 september 2020 avslutades utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO13 som gavs ut inom ramen för Obducats företrädesemission av units under hösten 2019. Cirka 72% av utestående teckningsoptioner av serie TO13 har utnyttjats för teckning av nya aktier, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 9,1 MSEK. Sammanräkning av utfall och registrering av tecknade aktier var ej avslutat per bokslutsdatumet 30 september 2020.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 0,5 MSEK (0,9) under tredje kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,4 MSEK (0,8) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,1).

Koncernens investeringar uppgick till 1,8 MSEK (2,5) under perioden januari-september. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,7 MSEK (2,3) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,2).  Investeringarna under 2020 är lägre huvudsakligen till följd av arbetstidsförkortningen som infördes i slutet av första kvartalet.

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

I september lanserade Obducat en helt ny teknik som innebär att det avgörande steget till full industrialisering av nanoimprint litografi möjliggörs. Tekniken, som har utvecklats under de senare åren, har realiserats för Obducats helautomatiserade Sindre system, liksom för Eitre Large Substrate. Applikationer som har potential att nå stora produktionsvolymer och som kräver imprint av komplexa nanostrukturer på större substrat kan direkt dra nytta av detta teknikframsteg. Högaktuella sådana är till exempel bio- och medicinska komponenter och nästa generations optiska och fotoniska komponenter såsom AR-produkter (Augmented Reality).

Tredje kvartalets resultat har belastats med 3,0 MSEK (3,4) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,4 MSEK (0,8).

Perioden januari-september resultat har belastats med 7,6 MSEK (11,1) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,7 MSEK (2,3).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.
 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.
 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.
 • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Den 25 september 2020 avslutades utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO13 som gavs ut inom ramen för Obducats företrädesemission av units under hösten 2019. Sammanräkning av utfall och registrering av tecknade aktier kunde slutföras i början av oktober.  Totalt har 7 536 817 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av 6 198 stamaktier av serie A samt 7 530 619 stamaktier av serie B i Obducat. Därmed har cirka 72% av utestående teckningsoptioner av serie TO13 utnyttjats för teckning av nya aktier. Teckningskursen uppgick till 1,21 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 9,1 MSEK.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 42 (43) heltidsanställda varav 8 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 22 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 2,2 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -19,2 MSEK (-1,7).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under januari – september till 6,7 MSEK (6,7) och resultatet före skatt uppgick till -26,6 MSEK (-10,9). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,2) under tredje kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari – september 2020 har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 24,8 MSEK (7,9). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 29,7 MSEK (19,5) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 10,6 MSEK (34,5).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 30 september 2020 finns totalt 134 922 020 aktier i moderbolaget, varav 3 983 954 stamaktier av serie A, 128 810 889 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 170 777 741 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie, preferensaktie samt teckningsoption handlas vid NGM Main  (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)Regulated (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity) Equity. (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)

Efter registrering av de aktier som tecknats inom ramen för Obducats teckningsoption TO13,  kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt 142 458 837 aktier, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 136 341 508 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 178 370 340 röster.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 september 2020 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2019.

För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 6 under rubriken Finansiering och likviditet.

Kommande rapporttillfällen

19 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020 (januari- december)

30 april 2021
Årsredovisning 2020

30 april 2021
Delårsrapport 1, 2021 (januari-mars)

31 maj 2021
Årsstämma 2021

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström,
Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand,
t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32