Tredje kvartalet

1 juli – 30 september 2021

 • Intäkterna uppgick till 6,1 MSEK (8,8)

 • Rörelseresultatet uppgick till -6,8 MSEK (-5,0)

 • Resultat före skatt uppgick till -6,6 MSEK (-5,5)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,07)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till

  -0,9 MSEK (-0,9)

 • Orderingången uppgick till 9,1 MSEK (9,8)

Delårsperioden

1 januari – 30 september 2021

 • Intäkterna uppgick till 19,0 MSEK (37,7)

 • Rörelseresultatet uppgick till -19,3 MSEK (-13,2)

 • Resultat före skatt uppgick till -18,7 MSEK (-14,5)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,13)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till

  -14,7 MSEK (-20,3)

 • Orderingången uppgick till 42,5 MSEK (23,1)

 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 49,2 MSEK (38,2)

Kommentar från VD

Tredje kvartalet

Tredje kvartalets orderingång uppgick till 9,1 MSEK (9,8) och orderstocken uppgår till 49,2 MSEK (38,2) vid rapportperiodens utgång.

Aktivitetsnivån hos kunderna fortsätter att utvecklas positivt och kvartalets orderingång omfattar order från existerande nyckelkunder hos vilka det finns potential för större ordervolym framöver. Ett antal initiala orders avseende produktionsservice har dessutom erhållits från strategiska kunder, vilka vi bedömer ha potential att utvecklas till större produktionsuppdrag på sikt.

Fysiska mässor och kundmöten

Marknadsaktiviteterna som under årets inledning i huvudsak varit virtuella har nu åter börjat att anta fysisk form. Kundmöten blir i allt större utsträckning fysiska, liksom mässor, konferenser och event. I september deltog Obducat i en av Asiens största och mest betydande mässor inom optik och fotonik, CIOE (China International Optoelectronic Exposition) i Shenzhen och förberedelser pågår nu för vårt fysiska deltagande vid Semicon Europa i München i november.    

Ny lansering: SINDRE[®] Integra

Under det tredje kvartalet lanserade Obducat det nya Sindre[®] Integra NIL systemet som är särskilt anpassat för användning inom de applikationsområden som förväntas se en stark tillväxt under de kommande åren; optik och fotonik, bio- och medicinsk utrustning samt processer relaterade till tillverkning av t.ex. GaN-on-Si substrat.

Sindre[®] Integra systemet innehåller en nyutvecklad modul för integrerad resist-beläggning av IPS[®]:en (Intermediate Polymer Stamp), vilket möjliggör användning av ett bredare urval av material för IPS-filmen såväl som IPS-resisten. Fördelarna är flera. Genom integrationen av nyckelprocesser i ett och samma system kan en högre produktionsyield uppnås och den kombinerade funktionaliteten i systemet med en hög exponeringsdos och möjligheten att göra imprint över hela substratytan på en och samma gång leder till en högre kostnadseffektivitet och förmågan att producera stora volymer.

Med lanseringen av nya Sindre[®] Integra plattformen förväntar vi oss att kunna säkra en stark marknadsposition genom att bolaget nu erbjuder en ännu mer flexibel maskinplattform som lämpar sig för högvolymtillverkning. 

Lönsamhet

Vi arbetar intensivt med att slutföra de installationer som fördröjts till följd av Coronapandemins reserestriktioner, vilket innebär att intäktsföringen fortsatt förskjuts framåt. Vidare har utmaningarna med leveransfördröjningar av komponenter till vår produktion även präglat tredje kvartalet. Mot bakgrund av ovan faktorer uppgick tredje kvartalets intäkter till 6,1 MSEK (8,8). Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick till -6,6 MSEK (-5,5). Kvartalets bruttomarginal uppgår till 53% (63%). Vi räknar med att slutföra ett flertal pågående installationer under fjärde kvartalet.

Utblick

De senaste åren har Obducat levererat olika typer av litografisystem till kunder som har marknadsledande positioner inom sina applikationsområden. Flera av dessa kunder producerar komponenter som nu närmar sig bredare industriella genombrott inom applikationer som förväntas se hög tillväxttakt under ett antal år framöver. Det handlar exempelvis om komponenter relaterade till elektrifiering och det är Obducats målsättning att växa med dessa kunder.

Inom området produktionsservice ser vi en koncentration kring applikationer relaterade till optik, fotonik samt biotekniska komponenter. Merparten av kunderna är företag som valt en strategi som bygger på att tillverkningen utkontrakteras, vilket innebär att flera av projekten har potential att nå större produktionsvolymer.

Med det senaste årens satsningar på innovation, nya tekniker, den senaste tidens kommersiella framsteg relaterat till produktionsservice samt vårt nylanserade system Sindre[®] Integra står Obducat redo att möta en ökad efterfrågan och realisera en ökad orderingång.

Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad

Under tredje kvartalet har Obducat erhållit en order från en existerande kund i Kina, för leverans av ett QS resist process system. QS systemet är konfigurerat för att utföra beläggningsprocesser av olika typer av fotoresister och kommer att levereras vid årsskiftet. Ordervärdet uppgår till cirka 1,2 miljoner SEK.

Obducat har erhållit order från Gusu Lab i Kina, avseende ett EITRE 8 NIL-system samt ett resist process system. EITRE systemet, som ska installeras i kundens renrumsfaciliteter, kommer att användas för forskning och utveckling baserad på NIL-teknologin som tillverkningsmetod. Litografisystemen är planerade att levereras under det fjärde kvartalet innevarande år. Ordervärdet uppgår till cirka 4 miljoner SEK.

Obducat har även erhållit en order från ett ledande institut i Indien, avseende ett EITRE 3 NIL-system. Institutionen bedriver FoU arbete inom ett brett område av tvärvetenskapliga forskningsaktiviteter inom tillämpad fysik och EITRE 3 systemet kommer att installeras i institutets renrumsfaciliteter och användas för att utföra nanolitografiprocesser för olika ändamål. Systemet planeras att levereras under det fjärde kvartalet i år. Ordervärdet uppgår till cirka 1,1 miljoner SEK.

Vidare har Obducat erhållit order från en existerande kund i Europa, för leverans av ett QS resist process system. Kunden är en ledande tillverkare av fotoniska komponenter. QS systemet är konfigurerat för att utföra beläggningsprocesser av olika typer av fotoresister i samband med utvecklingen av fotoniska komponenter och kommer att levereras under det fjärde kvartalet i år. Ordervärdet uppgår till cirka 1,1 miljoner SEK.

Därutöver har orderingången utgjorts av orders avseende produktionsservice samt uppgraderingar av maskiner och reservdelar.

Orderingången för det tredje kvartalet 2021 uppgick till 9,1 MSEK (9,8).

Coronasituation har fortsatt haft en negativ inverkan på orderingången men en stegvis förbättring kan konstateras.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 49,2 MSEK (38,2).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 6,1 MSEK (8,8). De fortsatta restriktionerna skapar viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen såväl som att det försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3,2 MSEK (5,6) vilket motsvarade 53% (63%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -6,8 MSEK (-5,0), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,3 MSEK (2,5). Periodens resultat före skatt var -6,6 MSEK (-5,5). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,06).

Koncernens intäkter under delårsperioden uppgick till 19,0 MSEK (37,7). De lägre intäkterna under delårsperioden i jämförelse med föregående är en konsekvens av en lägre orderingång under andra halvåret 2020 samt fördröjning av leveranser till följd av reserestriktioner och försenade komponentleveranser. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 8,5 MSEK (17,3) vilket motsvarade 45% (46%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -19,3 MSEK (-13,2), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 6,8 MSEK (7,6). Periodens resultat före skatt var -18,7 MSEK (-14,5). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,12).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,4 MSEK att jämföra med 4,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 september 2021 till 2,4 MSEK (3,9). Vidare är där en väsentlig kapitalbindning vid utgången av rapportperioden vilken är relaterad till leveranser som kommer att ske i början av fjärde kvartalet vilket kommer att frigöra likviditet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 0,6 MSEK (-0,4). Förändring av rörelsekapital var under tredje kvartalet 5,4 MSEK (1,9). Det totala kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till -0,1 MSEK (-0,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till -10,2 MSEK (-18,5). Förändring av rörelsekapital under delårsperioden var 2,9 MSEK (-11,1). Det totala kassaflödet för perioden jan-sep uppgick till -3,8 MSEK (0,6).

I maj 2021 tog Obducat upp ett strategiskt lån från Modelio Equity AB (publ) i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital med 10 MSEK. Styrelsen för Obducat beslutade vidare att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och som en del av överenskommelsen med Modelio Equity, ge ut högst 7.462.420 teckningsoptioner till Modelio Equity. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april -15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

För att kompensera bolagets aktieägare för den potentiella utspädning som ovanstående teckningsoptioner kan resultera i, beslutade styrelsen för Obducat också att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ge ut högst 7.121.378 teckningsoptioner till bolagets aktieägare, på samma villkor som de teckningsoptioner som gavs ut till Modelio Equity. Teckningsoptionerna har tilldelats bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 20-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsoption. Teckningsoptionerna är upptagna till handel på NGM Main Regulated Equity.

Mot bakgrund av den fortsatta osäkerhet som skapas till följd av den fortsatta smittspridningen av Corona gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet nuvarande Coronasituation så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på kundernas investeringsförmåga. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Koncernens nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 1,5 MSEK (0,5) under tredje kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,4 MSEK (0,4) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,1).

Koncernens investeringar uppgick till 4,5 MSEK (1,8) under perioden jan-sep. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 4,4 MSEK (1,7) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,1).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling

Under det tredje kvartalet lanserade Obducat det nya Sindre[®] Integra NIL systemet som är särskilt anpassad för användning inom applikationsområden såsom optik och fotonik, bio- och medicinska komponenter samt processer relaterade till tillverkning av t.ex. GaN-on-Si substrat. Sindre Integra systemet innehåller en nyutvecklad modul för integrerad resist-beläggning av IPS[®]:en (Intermediate Polymer Stamp), vilket möjliggör användning av ett bredare urval av material för IPS-filmen såväl som IPS-resisten och genom integrationen av nyckelprocesser i ett och samma system kan en högre produktionsyield uppnås. Med lanseringen erbjuder bolaget nu en ännu mer flexibel maskinplattform som lämpar sig för högvolymtillverkning på substratstorlekar upp till 300 mm.

Sindre Integra plattformen är konfigurerad med den senaste teknikutvecklingen såsom;

 • Integrerad IPS[®] resist beläggning

 • Integrerad anti-stick beläggning av IPS[®]

 • Ultrahög UV-ljusintensitet

Tredje kvartalets resultat har belastats med -2,0 MSEK (-3,0) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,4 MSEK (0,4).

Perioden jan-sep resultat har belastats med 6,9 MSEK (7,6) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 4,4 MSEK (1,7).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.

 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.

 • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 39 (42) anställda varav 7 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 17 personer och i det tyska dotterbolaget 20 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Styrelsen har valt att göra en nedskrivning om 27,2 MSEK av värdet på andelar i koncernföretag.  Därutöver har styrelsen beslutat om att lämna ett aktieägartillskott om 12,1 MSEK i syfte att stärka dotterbolagets finansiella ställning, vilket är en av flera viktiga aspekter för dotterbolaget i samband med kunders bedömningar av den långsiktiga finansiella situationen för bolaget.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 2,4 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till 0,1 MSEK (-19,2).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under jan-sep till 6,9 MSEK (6,7) och resultatet före skatt uppgick till -39,3 MSEK (-26,6). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,4 MSEK (2,2) under tredje kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under rapportperioden har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 12,1 MSEK (24,8). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 34,0 MSEK (29,7) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 10,6 MSEK (10,6).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 30 september 2021 finns totalt 142 458 837 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 136 341 508 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A 2 127 162 preferensaktier av serie B samt 14 583 798 teckningsoptioner av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 178 370 340 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main  (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)Regulated (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity) Equity. (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 september 2021 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2020.

För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 4 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Kommande rapporttillfällen

18 februari 2022
Bokslutskommuniké 2021                                     
(januari-december)

31 mars 2022
Årsredovisning 2021

29 april 2022
Delårsrapport 1, 2022                                     
(januari-mars)

1 juni 2022
Årsstämma 2022

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström,

Koncernchef/VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand,

Styrelseordförande
046-10 16 00 eller 0708-88 72 45