Tredje kvartalet
1 juli – 30 september 2022
• Intäkterna uppgick till 8,7 MSEK (6,1)
• Rörelseresultatet uppgick till -5,3 MSEK (-6,8)
• Resultat före skatt uppgick till -4,1 MSEK (-6,6)
• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,08)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -1,7 MSEK (-0,9)
• Orderingången uppgick till 25,1 MSEK (9,1)

Delårsperioden
1 januari – 30 september 2022
• Intäkterna uppgick till 42,2 MSEK (19,0)
• Rörelseresultatet uppgick till -7,9 MSEK (-19,3)
• Resultat före skatt uppgick till -4,5 MSEK (-18,7)
• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,15)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,8 MSEK (-14,7)
• Orderingången uppgick till 68,3 MSEK (42,5)
• Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 96,6 MSEK (49,2)

Kommentar från VD

Fortsatt ökad orderingång
Obducat har under tredje kvartalet haft en fortsatt stark orderingång. Orderingången uppgick till 25,1 MSEK (9,1) och orderstocken uppgick vid periodens utgång till 96,6 MSEK (49,2).

Vi ser i huvudsak två drivkrafter bakom den starka orderingången. Dels har marknadsutvecklingen varit fortsatt positiv med en aktivitetsnivå bland våra kunder som i stort sett återgått till nivån före Corona-pandemin. Dels har Obducats marknadssatsningar och kontinuerliga varumärkesbyggande bidragit till att förstärka bolagets ställning som ledande aktör inom applikationsområden som står inför en hög tillväxt.

Utmaningarna med den generella komponentbrist som råder inom halvledarindustrin har fortsatt, vilket förlänger våra produktionstider och därmed förskjuter tidpunkten för vår intäktsföring. Komponentbristen förväntas utgöra en utmaning även under första halvåret 2023 för att därefter successivt förbättras.

Intäkterna för kvartalet uppgick till 8,7 MSEK (6,1) och resultatet före skatt uppgick till -4,1 MSEK (-6,6). Kvartalets bruttomarginal uppgår till 78% (53%).

Inflation och ofördelaktiga valutakurser påverkar våra kostnader till viss del, men vi arbetar aktivt med en genomtänkt inköpsstrategi, egna prisjusteringar och effektiviseringsåtgärder för att motverka de negativa effekterna som det kan medföra.

Hög efterfrågan på vår produktionsservice
Vi gläds åt att intresset för Obducats produktionsservice-koncept har fortsatt att öka under det tredje kvartalet. Nya kunder strömmar till kontinuerligt och det är både små nischade företag inom optik och fotonik samt stora världsledande bolag inom konsumentelektronik som efterfrågar Obducats tjänster.

Fördelarna med nanoimprintlitografin är att tekniken kombinerar möjligheten till att producera mycket små och exakta strukturer med hög kostnadseffektivitet – en kombination som efterfrågas i allt större utsträckning.
Gemensamt för våra kunder idag är att det huvudsakligen är företag som ämnar utkontraktera sin tillverkning och att flertalet av våra pågående projekt har potential att nå större produktionsvolymer.

Fokus på synlighet och marknadsföring
Vi inledde höstens marknadssatsningar med att delta i flertalet för oss högst relevanta mässor. Vårt långsiktiga fokus är, som vi tidigare beskrivit, att stärka vår marknadsposition. I det arbetet ger industrins viktigaste mässor oss utmärkta möjligheter att nå ut till nya kunder för att presentera våra högkvalitativa produkter samt den processexpertis som Obducat erbjuder.

I juli ställde Obducat ut på Semicon West i San Francisco, sida vid sida med Neutronix Quintel (NxQ), vår USA-baserade samarbetspartner avseende försäljning, marknadsföring och service och support. Mässan var välbesökt och vi hade chans att knyta an till både nya och befintliga kunder. Under september månad deltog Obducat både vid EPIC Industrial Quantum Photonics Technology Summit i Glasgow samt vid SEMI MEMS & Imaging Sensors Summit i Grenoble. Efter rapport-periodens slut ställde Obducat ut såväl som höll en presentation vid den internationella konferensen Nanoimprint and Nanoprint Technology (NNT) i Toyoma, Japan. Obducat planerar att ställa ut vid flertalet mässor under det kommande kvartalet. Läs mer om dem på www.obducat.com.

Utblick
Vi är optimistiska inför framtiden även om det för närvarande råder en osäkerhet i vår omvärld. Bakgrunden till denna syn är bland annat att Obducats huvudsakliga kunder är verksamma inom teknikområden såsom optik och fotonik såväl som applikationer kopplade till elektrifiering och digitalisering, där det handlar om produkter som integreras i volymprodukter (exempelvis elbilar). Gammal teknik ska bytas ut till ny vilket förväntas balansera upp efterfrågan hos Obducats kunder vid en mer generell konjunkturnedgång.

Arbetet fortgår med att undersöka förutsättningarna för Obducat att erhålla stöd inom ramen för EU:s stora satsning, European Chips Act, för vidare expandering av vår produktionsservice. Detta för att leverera på målsättningen att öka produktionsservice-kapaciteten ytterligare.

Obducat har en produktportfölj som är väl anpassad till den efterfrågan vi möter och vår förmåga att tillgodose olika kundernas specifika behov gör att vi successivt stärker vår marknadsposition. Baserat på det så förväntar vi oss en fortsatt positiv utveckling för helåret 2022. Vårt mål är att fortsatt öka orderingången samt att uppnå lönsamhet och vi arbetar både strategiskt och målorienterat för att Obducat ska kunna kapitalisera på den tillväxtpotential som vi ser på de marknader vi är aktiva i.

Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad
Orderingången för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 25,1 MSEK (9,1). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 96,6 MSEK (49,2).

Obducat har erhållit flertalet orders avseende maskiner under kvartalet;
•En världsledande kund inom halvledarindustrin har lagt en order avseende ett fullt automatiserat Microcluster Track våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,1 miljoner SEK. Systemet kommer att användas för utförande av rengöringsprocesser vid processning av SiC-substrat (kiselkarbid). Systemet kommer att levereras under det första kvartalet 2023.
•En existerande asiatisk kund som sedan ett flertal år tillbaka använder Obducats NIL system för tillverkning av fotoniska komponenter har lagt en order avseende ett EITRE 8 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 7 miljoner SEK. EITRE 8 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter, i vilket kontinuerlig tillverkning av fotoniska komponenter pågår. EITRE 8 systemet innebär att kunden utökar sin produktionskapacitet och det finns en förväntan om att ytterligare ökning av produktionskapaciteten kan komma att behövas under kommande år. Systemet planeras att levereras under det fjärde kvartalet i år.
•Ett asiatiskt företag som tillverkar halvledare komponenter har lagt en order avseende ett EITRE 6 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 2,8 miljoner SEK. Systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Systemet planeras att levereras under det första kvartalet nästa år.
•En existerande kund i Europa har lagt en order avseende ett QS våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 3 miljoner SEK. Kunden är aktiv inom tillverkning av fotoniska komponenter. QS systemet kommer att konfigureras för att utföra våtkemiska processer i samband med produktion av fotoniska komponenter. QS systemet kommer att levereras under det första kvartalet 2023.

Under tredje kvartalet har Obducat erhållit en pilotorder relaterad till det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020. Kunden är ett europeiskt bolag aktivt inom fotosensor teknologier. Pilotordern avser produktion av en större volym optiska komponenter och ordervärdet uppgår till cirka 2,6 MSEK. Obducat kommer att använda sin patenterade NIL-teknik vid produktion av dessa komponenter. Leverans är planerad till fjärde kvartalet i år.
Vid framgångsrikt slutförande är det kundens avsikt att ingå ett längre leveransavtal med Obducat avseende kontinuerlig produktion av optiska komponenter.

Därutöver har orderingången avsett orders avseende produktionsservice, uppgraderingar av maskiner samt service och support.

Intäkter och resultat
Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 8,7 MSEK (6,1). Det är fortsatt fördröjningar när det gäller leverans av komponenter till produktionen vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen ser i nuläget inte någon negativ påverkan på bruttomarginalerna från den högre inflationsnivån då prisjusteringar har kunnat genomföras för att kompensera för kostnadsökningar. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 6,7 MSEK (3,2) vilket motsvarade 78% (53%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -5,3 MSEK (-6,8), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -2,2 MSEK (-2,3). Periodens resultat före skatt var -4,1 MSEK (-6,6). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,08).

Koncernens intäkter under delårsperioden uppgick till 42,2 MSEK (19,0). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 26,5 MSEK (8,5) vilket motsvarade 63% (45%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till –7,9 MSEK (-19,3), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -6,8 MSEK (-6,8). Periodens resultat före skatt var -4,5 MSEK (-18,7). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,15).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift
Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,6 MSEK att jämföra med 0,5 MSEK vid årets början.
Kundfordringarna uppgick per den 30 september 2022 till 3,0 MSEK (2,4)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -1,4 MSEK (0,6). Förändring av rörelsekapital var under tredje kvartalet 2,0 MSEK (5,4). Det totala kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till -0,4 MSEK (-0,1).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till -0,6 MSEK (-10,2). Förändring av rörelsekapital under delårsperioden var 1,6 MSEK (2,9). Det totala kassaflödet för perioden januari-september uppgick till 1,1 MSEK (-3,8).

Den 15 april 2022 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO14B som emitterades i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, vilket offentliggjordes i maj 2021. Teckningskursen uppgick till 1,07 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 10,5 MSEK. Totalt utnyttjades 9 825 534 teckningsoptioner för teckning av lika många B aktier.

I maj 2022 har Obducat förlängt det lån som togs upp från Modelio Equity i maj 2021. Lånebeloppet som förlängs uppgår till 8,4 MSEK. Styrelsen för Obducat har vidare, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och som en del av överenskommelsen med Modelio Equity, beslutat att ge ut högst 4.384.207 teckningsoptioner till Modelio Equity. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 27 februari – 9 mars 2023, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 30 januari – 17 februari 2023, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

För att kompensera bolagets aktieägare för den potentiella utspädning som ovanstående teckningsoptioner kan resultera i, har styrelsen för Obducat också, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut högst 4.115.793 teckningsoptioner till bolagets aktieägare, på samma villkor som de teckningsoptioner som ges ut till Modelio Equity. Teckningsoptionerna är upptagna till handel på NGM Main Regulated Equity.

Mot bakgrund av den osäkerhet och de konsekvenser som följer av Coronapandemin såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på vid var tid inneliggande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång, förväntad bruttomarginal, pågående EU finansierade FoU projekt, planerade investeringar såväl som operativa kostnader. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet de kvarvarande konsekvenserna från Coronasituation såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på marknadsförutsättningarna för Koncernen. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Koncernens nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift.

Investeringar
Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.
Koncernens investeringar uppgick till 0,2 MSEK (1,5) under tredje kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,4 MSEK (1,4) och materiella anläggningstillgångar med -0,2 MSEK (0,0).

Koncernens investeringar uppgick till 2,2 MSEK (4,5) under perioden januari-september. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 2,1 MSEK (4,4) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,0).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling
Under tredje kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på processutveckling relaterat till olika projekt inom vår produktionsservice.

Tredje kvartalets resultat har belastats med -3,6 MSEK (-2,0) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -0,7 MSEK (-1,4).

Resultatet under perioden januari-september har belastats med -9,4 MSEK (-6,9) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till -2,1 MSEK (-4,4).

Bolaget är involverat i externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;
•NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.
•Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Projektet ”Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala” är avslutat. Syftet med projektet var att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem. Inom projektet tillverkade Obducat nanoimprintade substrat som användes och det drogs slutsatsen att nanoimprint litografi (NIL) bidrog till en högre fotoströmdensitet, inte enbart på grund av den förstorade ytan utan även till följd av att den elektrokemiska kommunikationen mellan de fotosyntetiska organellerna och elektroden ökade.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Obducat har erhållit en order från en existerande världsledande kund aktiv inom tillverkning av MEMS komponenter, avseende ett fullt automatiserat Microcluster process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,4 miljoner SEK. Det fullt automatiserade Microcluster systemet kommer att användas vid tillverkningen av olika typer av MEMS komponenter. Systemet kommer att levereras under det andra kvartalet 2023.

Personal
Vid periodens utgång hade koncernen totalt 40 (39) anställda varav 7 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 22 personer. Inga anställda finns i Obducat North America Inc eller Obducat Asia Limited.

Moderbolaget
Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Styrelsen har valt att göra en nedskrivning om 45,6 MSEK av värdet på andelar i koncernföretag. Därutöver har styrelsen beslutat om att lämna ett aktieägartillskott om 11,1 MSEK i syfte att stärka dotterbolagets finansiella ställning, vilket är en av flera viktiga aspekter för dotterbolaget i samband med kunders bedömningar av den långsiktiga finansiella situationen för bolaget.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 2,4 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till –55,7 MSEK (-39,3).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 7,2 MSEK (6,9) och resultatet före skatt uppgick till -54,5 MSEK (-39,3). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,4 MSEK (2,4) under tredje kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under rapportperioden har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 11,1 MSEK (12,1). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 35,1 MSEK (34,0) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 11,5 MSEK (10,6).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien
Per den 30 september 2022 finns totalt 152 284 371 aktier, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 146 167 042 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 188 195 874 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main Regulated Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 september 2022 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2021.

För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 4 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Det nuvarande makroekonomiska läget, den stigande inflationen liksom den geopolitiska oron skapar osäkerhet men i vilken omfattning detta kan få påverkan på koncernen är för närvarande svårt att förutse.

Kommande rapporttillfällen
17 februari 2023
Bokslutskommuniké, 2022 (jan-dec)
31 mars 2023
Årsredovisning 2022
28 april 2023
Delårsrapport 1, 2023 (jan-mar)
2 juni 2023
Årsstämma 2023

Kontakt och ytterligare information
Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

Granskning
Denna delårsrapport har i enlighet med regelverket i koden för bolagsstyrning översiktligt granskats av bolagets revisorer, se separat granskningsrapport.