Tredje kvartalet
1 juli – 30 september 2023
• Intäkterna uppgick till 25,6 MSEK (8,7)
• Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (-5,3)
• Resultat före skatt uppgick till 2,4 MSEK (-4,1)
• Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,03)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till 0,0 MSEK (-1,7)
• Orderingången uppgick till 34,5 MSEK (25,1)

Delårsperioden
1 januari – 30 september 2023
• Intäkterna uppgick till 63,6 MSEK (42,2)
• Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-7,9)
• Resultat före skatt uppgick till -1,9 MSEK (-4,5)
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,03)
• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -12,4 MSEK (-2,8)
• Orderingången uppgick till 107,8 MSEK (68,3)
• Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 145,3 MSEK (96,6)

Kommentar från VD
Växande orderingång
Obducat har under kvartal tre haft en fortsatt stark orderingång. Orderingången uppgick till 34,5 MSEK (25,1). Vi ser främst två drivkrafter bakom den starka orderingången, omvärldstrender samt Obducats marknadssatsningar.

De välkända omvärldstrenderna i form av elektrifiering, digitalisering och AI (artificiell intelligens) bidrar till ökad efterfrågan på chip och elektronikkomponenter. Dessa växande volymer skapar ett behov av utökad produktionskapacitet och därmed en ökad efterfrågan på de produkter och tjänster som Obducat erbjuder.

Den ökade orderingången kan även tillskrivas Obducats marknadssatsningar och kontinuerliga varumärkesbyggande. Den ökade synligheten samt engagemang i branschen har stärkt vår position som ledande aktör i en växande industri.

Bland annat genom ovan nämnda trender och aktiviteter har detta resulterat i den högsta orderingången i Obducats historia. Orderingången januari-september 2023 uppgår till drygt 107 MSEK (68,3) och orderstocken uppgick till 145,3 MSEK (96,6) vid periodens utgång.

Ökad omsättning och positivt resultat
Omsättningen ökade för det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2022 och uppgick till 25,6 MSEK (8,7). Bruttomarginalen uppgick till 69% (78%) för kvartalet och resultatet uppgick till 2,3 MSEK (-4,1).

Fortsatt förbättrad leveranssituation
Den globala komponentbristen är fortsatt utmanade men i minskande utsträckning jämfört med tidigare. Vi ser stegvisa förbättringar globalt och leveranssituationen förväntas fortsätta förbättras under resterande 2023 samt 2024.

Vi arbetar kontinuerligt med olika slags åtgärder och lösningar för att på bästa sätt säkerställa tillgång på komponenter för att kunna erbjuda kunderna konkurrenskraftiga leveranstider. I takt med att utleveranserna ökar så kommer likviditetssituationen att förbättras vilket gör det möjligt att på ett kontrollerat sätt öka lagerhållningen för att möjliggöra kortare leveranstider.

Ökad synlighet och marknadsnärvaro
Vi har som långsiktig plan att stärka vår marknadsposition globalt. En del i detta arbete är att vara synliga och aktiva på relevanta internationella branschmässor. Detta är en utmärkt möjlighet för oss att nå ut globalt samt lokalt med våra produkter samt servicelösningar till våra kunder och potentiella kunder.

Under kvartal tre har vi fortsatt detta arbete och inledde med att ställa ut på Semicon West i juli. Mässan var framgångsrik för Obducat och vår amerikanska samarbetspartner NxQ vilka vi delade monter med. Intresset var stort bland besökare, kunder samt potentiella kunder för både våra produkter samt vår produktionsservice. I september ställde vi ut på CIOE, vilket är den största mässan i Kina avseende optoelektroniska komponenter. Tidigt i oktober, kort efter rapportperiodens slut, ställde Obducat ut samt höll ett anförande vid den globala konferensen NNT (Nanoimprint and Nanoprint Technology) i Boston. Sammantaget noterar vi ett ökat intresse från både befintliga och blivande kunder kopplat till vår exponering på mässor och tekniska konferenser.

Utblick
När vi blickar framåt så ser vi ett fortsatt stort intresse för innovativ produkt- och teknikutveckling bland våra existerande såväl som potentiella kunder. Vårt fokus på kundanpassade litografilösningar efterfrågas och vi har under året ökat tempot i utvecklingsaktiviteterna. Framåt kommer vi att öka fokus på innovation av mer hållbara processlösningar för nanolitografi. Det fokuset i kombination med ökade marknadsaktiviteter från vår sida ska skapa förutsättningarna för en stärkt konkurrenskraft för Obducat.
Vi är stolta över den positiva utvecklingen vi uppnått under året med en rekordstor orderingång. Mot den bakgrunden är det vår förväntan att vi når en omsättning som överstiger 100 MSEK för 2023 samt att vi når ett positivt resultat. Prognosen bygger på att de planerade leveranserna för resterande del av 2023 kan genomföras.
 
Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad
Orderingången för det tredje kvartalet 2023 uppgick till 34,5 MSEK (25,1). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 145,3 MSEK (96,6).

Under kvartalet har Obducat erhållit flertalet orders:

En europeisk kund har lagt en order avseende ett fullt automatiserat Microcluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 5,3 MSEK. Microcluster systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser på kiselkarbidsubstrat och planeras att levereras under det första kvartalet 2024.

En europeisk kund har lagt en order avseende ett fullt automatiserat Microcluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 9,4 MSEK. Microcluster systemet är konfigurerat för att utföra våtkemiprocesser på substrat som används för att tillverka halvledarlasrar och planeras att levereras under det andra kvartalet 2024.

En existerande europeisk kund har lagt en order avseende ett fullt automatiserat MicroCluster konfigurerat för att utföra resistbeläggning. Ordervärdet uppgår till 5,7 MSEK och leverans är planerad till andra kvartalet 2024

En europeisk kund har lagt en order avseende ett semi-automatiskt QS system. Ordervärdet uppgår till cirka 2,7 MSEK. QS systemet är konfigurerade för att utföra rengöringsprocesser och planeras att levereras under det andra kvartalet 2024.

En befintlig europeisk kund har lagt en order avseende ett fullt automatiserat Microcluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 8,8 MSEK. Microcluster systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser på kiselkarbidsubstrat och planeras att levereras under det tredje kvartalet 2024.

Därutöver har orderingången avsett orders avseende mindre maskinsystem, produktionsservice, uppgraderingar av maskiner samt service och support.

Intäkter och resultat
Under tredje kvartalet har det varit en fortsatt fördröjning när det gäller leverans av komponenter till produktionen men tecken på en förbättrad situation avseende leveranstider på en del av komponenterna kan noteras.

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till
25,6 MSEK (8,7). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 17,7 MSEK (6,7) vilket motsvarade 69% (78%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 4,4 MSEK (-5,3), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -2,2 MSEK (-2,2). Periodens resultat före skatt var 2,4 MSEK (-4,1). Periodens resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,03).

Koncernens intäkter under delårsperioden uppgick till 63,6 MSEK (42,2). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 34,6 MSEK (26,4) vilket motsvarade 54% (63%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till –2,2 MSEK (-7,9), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -6,4 MSEK (-6,8). Periodens resultat före skatt var -1,8 MSEK (-4,5). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,03).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till
6,9 MSEK att jämföra med 2,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 september 2023 till 9,4 MSEK (3,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 2,2 MSEK (-1,4). Förändring av rörelsekapital var under tredje kvartalet -2,8 MSEK (2,0). Det totala kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till 3,8 MSEK (-0,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till -8,2 MSEK (-0,6). Förändring av rörelsekapital under delårsperioden var -10,0 MSEK (1,6). Det totala kassaflödet för perioden jan-sep uppgick till 4,7 MSEK (1,1).

Den 9 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO15B som emitterades 2022 i samband med förlängningen av det lån som upptogs 2021. Totalt utnyttjades 7 870 691 teckningsoptioner för teckning av lika många B aktier. Teckningskursen uppgick till 0,79 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillfördes cirka 6,2 MSEK.

Under första kvartalet har Obducat återbetalat 6 MSEK på det lån som upptogs 2021, återstående del av lånet inklusive upplupen ränta om ca 2,5 MSEK har återbetalts under andra kvartalet 2023.

Styrelsen har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Bakgrund och motiv till beslutet är att Bolagets kraftigt ökade orderingång kommer att medföra en ökad kapitalbindning. Likviditetsförstärkningen från konvertibelmissionen förser Obducat med det rörelsekapital som behövs för att Bolaget på ett effektivt sätt ska kunna expandera och möta den ökade efterfrågan.

Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en månatlig ränta om 1,25%. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 oktober 2024, om inte konvertiblerna konverterats dessförinnan. Konverteringskursen uppgår till två (2) kronor. Det konvertibla lånet är förenat med en uppläggningsavgift om fem (5) procent av det nominella beloppet. För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet kommer antalet aktier i bolaget öka med 10.000.000 och aktiekapitalet med cirka 6.803.420,51 kronor.

Koncernens kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetsutveckling visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12- månadsperiod. Koncernen tar därmed ställning för fortsatt drift.

Investeringar
Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 2,2 MSEK (0,2) under tredje kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,4 MSEK (0,4) och materiella anläggningstillgångar med 1,8 MSEK (-0,2).

Koncernens investeringar uppgick till 4,2 MSEK (2,2) under perioden januari-september. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 2,4 MSEK (2,1) och materiella anläggningstillgångar med 1,8 MSEK (0,1).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling
Under tredje kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på utveckling av nya applikationer i våra resist- och våtprocess system såväl som processutveckling relaterat till olika projekt inom vår produktionsservice.

Tredje kvartalets resultat har belastats med 4,7 MSEK
(3,6) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,4 MSEK (0,4).

Perioden jan-sep resultat har belastats med 12,0 MSEK (9,4) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 2,4 MSEK (2,1).
Bolaget är involverat i externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

·  NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering. Projektet har avslutats under första kvartalet.
 
·  Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Personal
Vid periodens utgång hade koncernen totalt 41 (40) anställda varav 6 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 19 personer och i det tyska dotterbolaget 22 personer. Inga anställda finns i Obducat North America Inc, Obducat Portugal eller Obducat Asia Limited.

Moderbolaget
Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 2,5 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till -2,1 MSEK (-55,7).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under januari – september till 7,3 MSEK (7,2) och resultatet före skatt uppgick till -1,5 MSEK (-54,5). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,5 MSEK (2,4) under tredje kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under rapportperioden har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 0,0 MSEK (11,1). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 50,4 MSEK (35,1) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 13,0 MSEK (11,5).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien
Per den 30 september 2023 finns totalt 160 155 062 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 154 037 733 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 196 066 565 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main Regulated Equity.
 
Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 september 2023 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

Det nuvarande makroekonomiska läget, den stigande inflationen liksom den geopolitiska oron skapar osäkerhet men i vilken omfattning detta kan få påverkan på koncernen är för närvarande svårt att förutse.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2022.
För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Kommande rapporttillfällen
16 februari 2024
Bokslutskommuniké, 2023 (jan-dec)
5 april 2024
Årsredovisning 2023
3 maj 2024
Delårsrapport 1, 2024 (jan-mar)
3 juni 2024
Årsstämma 2024

Kontakt och ytterligare information
Finansiella rapporter och pressmeddelande kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com  alternativt via telefon 046-10 16 00.

Granskning
Denna delårsrapport har i enlighet med regelverket i koden för bolagsstyrning översiktligt granskats av bolagets revisorer, se separat granskningsrapport.