Fjärde kvartalet

1 oktober – 31 december 2020

 • Intäkterna uppgick till 16,5 MSEK (8,1)

 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-10,5)

 • Resultat före skatt uppgick till -3,7 MSEK (-12,8)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,15)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,4 MSEK (-7,5)

 • Orderingången uppgick till 1,5 MSEK (12,3)

Delårsperioden

1 januari – 31 december 2020

 • Intäkterna uppgick till 54,2 MSEK (75,3)

 • Rörelseresultatet uppgick till -14,1 MSEK (-12,6)

 • Resultat före skatt uppgick till -18,2 MSEK (-16,5)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20)

 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -23,7 MSEK (-11,4)

 • Orderingången uppgick till 24,4 MSEK (31,7)

 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 24,5 MSEK (48,4)

Kommentar från koncernchefen

Fjärde kvartalet

Det fjärde kvartalets orderingång uppgick till 1,5 MSEK, vilket är klart lägre än förväntat. Den negativa pandemiutvecklingen under fjärde kvartalet orsakade förseningar i samtliga pågående kundprojekt. Några av de orders som förväntades under fjärde kvartalet har realiserats vid inledningen av 2021 och vid denna rapports avlämnande överstiger den ackumulerade orderingången för 2021 8,5 MSEK.

Den fortsatta pandemiutvecklingen medför ett ökat fokus på omställning till digital marknadsföring mot kunder samt förberedelser för att större delen av marknadsföringsaktiviteterna under 2021 kommer att utgöras av virtuella mässor och konferenser.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet har fortskridit under fjärde kvartalet vilket bland annat ledde till lanseringen i januari av ny uppgraderad funktionalitet i Eitreprodukterna. Bakgrund till utvecklingen av den uppgraderade funktionaliteten är efterfrågan på mer flexibla och konfigurerbara maskiner för FoU, som kan anpassas till specifika kundbehov. Behoven är ett resultat av den kontinuerliga utveckling och introduktion av nya imprintmaterial som i huvudsak drivs antingen av krav på förbättrad materialfunktion inom pågående applikationsutveckling såsom AR (Augmented Reality) eller av behov som kommer från nya applikationer som inte förverkligats tidigare. En del av de nya resistmaterialen kräver ultrahög ljusintensitet för att fungera i tillverkningsprocessen. Obducats unika förmåga att göra imprint över hela substratytan i ett och samma process-steg i kombination med hög exponeringsdos är nyckeln till att möjliggöra hög produktionstakt, vilket är nödvändigt för full industrialisering och hög kostnadseffektivitet.

Det första Eitre 8 systemet med den uppgraderade UV-funktionen levererades under fjärde kvartalet och slutgodkändes vid inledningen av 2021.

Kostnadskontrollen under fjärde kvartalet har varit fortsatt god. För att parera den lägre aktivitetsnivån till följd av pandemin har bolaget fortsatt att tillämpa korttidsarbete för bolagets medarbetare. Vid publiceringen av denna delårsrapport tillämpas fortfarande korttidsarbete inom Obducat.

Marknadsutveckling

Det fjärde kvartalets marknadsutveckling har präglats av den globala pandemins andra våg. Det gick att urskilja en klart dämpad aktivitetsnivå hos våra kunder till följd av korttidspermitteringar, nedstängda faciliteter och återinförda restriktioner.

För Obducat har det exempelvis inneburit att det inte varit möjligt att genomföra kunddemonstrationer, då merparten av kunderna önskar genomföra dessa med fysisk närvaro. Dessa har därmed fått flyttas framåt i tiden. De industriella kunderna har uppvisat försiktighet och det särskilt när det handlar om nya kundrelationer, vilket är fallet i merparten av Obducats pågående kundprojekt.

Aktivitetsnivån under det fjärde kvartalet har vi upplevt vara som högst i Asien. Det finns ett flertal viktiga kundprojekt där som förväntas komma till beslut under det första halvåret 2021. I Europa och USA har aktivitetsnivån varit väsentligt mycket lägre, men den förväntas stegvis normaliseras under det andra kvartalet. Effekterna av en sådan marknadsåterhämtning kommer vi dock först att märka av under tredje och fjärde kvartalet. 

De redan påbörjade globala vaccinations-programmen bidrar med positiva effekter och det finns en förväntan hos kunderna att investeringsbeslut som förnärvarande är pausade kommer att kunna fattas under andra halvåret 2021.

Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 24,5 MSEK vilken är planerad för leverans under 2021.

Affärsutveckling

Arbetet fortgår med att utveckla vår affärsmodell för att öka tillväxten och bredda basen för intäktsgenerering. Obducat kan se tillbaka på 2020 som ett år där vi lagt extra fokus på bearbetning av  våra kundmarknader i syfte att öka bolagets synlighet och stärka vårt varumärke. Initiala tecken visar nu på att det börjar ge effekt.

Vid Obducats pilotlinje i Lund pågår arbetet med att slutföra de första pilotproduktionsprojekten för kunders räkning. Första testordern för utvärdering erhölls redan under det första kvartalet 2020 och ett flertal nya kundprojekt är under utvärdering och diskussion. Ordern som skulle ha levererats under det tredje kvartalet har drabbats av några ytterligare förseningar till följd av nedstängningar under fjärde kvartalet, men vi räknar med att kunna slutleverera ordern under första kvartalet 2021.

Vad gäller produktutveckling har vi fortsatt arbetet med den produktplattform som integrerar bolagets olika litografimoduler. Både den integrerade CVD anti-stick tekniken såväl som den nyligen lanserade funktionaliteten med ultrahöga ljusintensiteten, ingår som delprojekt i det plattformsprojekt som avser integrerade litografimoduler. Fler dellanseringar är planerade under 2021.

Lönsamhet

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -3,7 MSEK. Till följd av de omfattande nedstängningar som skett under fjärde kvartalet så har bolaget drabbats intäktspåverkande då installationer hos kund har fått förskjutas in i 2021. Bruttomarginalen fjärde kvartalet uppgår till 47 % och inte påverkats negativt av pandemin.

Utblick

Det finns en enighet bland branschexperter att halvledarindustrin i stort och de applikationsområden Obducat är fokuserade på, står inför en stark tillväxt under den kommande 5-års perioden.

Nanoteknologin, och därmed också nanolitografin, kommer att spela en mycket central roll för utvecklingen inom applikationsområden såsom optik, fotonik, 5G, Artificiell intelligens (AI) och Augmented Reality (AR). Dessa applikationsområden förutspås ha en högre tillväxttakt än halvledarindustrin generellt och förväntade produktionsvolymer inom bio- och medicinska komponenter såväl som nästa generations optiska och fotoniska komponenter, exempelvis AR produkter, är mycket stora. Obducats produktportfölj och kunnande utgör en viktig del i att kunna realisera dessa potentialer vilket vi tydligt kan se i ett flertal av de pågående kundprojekten.

Vi ser också indikationer på ett ökat strategisk fokus på regionaliseringen av produktionskedjor vilket vi bedömer kunna skapa ytterligare möjligheter för Obducat att utveckla och bredda omfattningen på bolagets kommersiella aktiviteter. 

Sammanfattningsvis så räknar vi med att pandemin kommer att utgöra en utmaning för oss även under innevarande år men vi förväntar oss att inverkan ska minska stegvis när vi kommer in i andra halvan av året. Vi fortsätter att arbeta målorienterat och fokuserar på att kunna erbjuda kontinuitet till våra nyckelkunder för att kunna växa med dem och därmed säkerställa att Obducat kan få en väsentlig kommersiell utväxling på de investeringar bolaget gjort genom åren.

Patrik Lundström, Koncernchef

Försäljning och marknad

Orderingången för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 1,5 MSEK (12,3). Under det fjärde kvartalet har pandemins negativa utveckling orsakat förseningar i samtliga pågående kundprojekt, vilket resulterat i en lägre orderingång än förväntat.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 24,5 MSEK (48,4).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 16,5 MSEK (8,1) vilket är lägre än förväntat. De fortsatta reserestriktionerna försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 7,7 MSEK (3,7) vilket motsvarade 47% (46%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -0,8 MSEK (-10,5), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,5 MSEK (2,9). Periodens resultat före skatt var -3,7 MSEK (-12,8). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,15).

Koncernens intäkter under helårsperioden uppgick till 54,2 MSEK (75,3). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 25,0 MSEK (40,6) vilket motsvarade 46% (54%) bruttomarginal. Den lägre bruttomarginalen är huvudsakligen hänförlig till att fullständig vinstavräkning ej kunnat göras till följd av ej avslutade installationer hos kund. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -14,1 MSEK (-12,6), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 10,1 MSEK (11,2). Periodens resultat före skatt var -18,2 MSEK (-16,5). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 4,2 MSEK att jämföra med 0,1 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 december 2020 till 5,6 MSEK (2,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -2,5 MSEK (-6,7). Förändring av rörelsekapital var under fjärde kvartalet -4,1 MSEK (1,5). Det totala kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till 3,5 MSEK (0,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till -21,1 MSEK (-8,2). Förändring av rörelsekapital under delårsperioden var -16,0 MSEK (-4,9). Det totala kassaflödet för perioden jan-dec uppgick till 4,1 MSEK (-1,5).

Företrädesemissionen, som avslutades i december 2019, tecknades till ca 98,9 procent. Likviden om 32,1 MSEK, före emissionskostnader, erhölls under första kvartalet 2020.

Den kvarvarande delen av den kortsiktiga rörelsekredit om 10 MSEK som bolaget tog upp i oktober 2019 har reglerats i tredje kvartalet 2020. Under första kvartalet återbetalades 8 MSEK och de kvarvarande 2 MSEK har i tredje kvartalet konverterats mot aktier genom en riktad emission.

Mot bakgrund av den stora osäkerheten som skapas till följd av den fortsatta smittspridningen av Corona gör bolaget kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Bolagets simuleringar visar på att bolagets har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet nuvarande Coronasituation så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på kundernas investeringsförmåga. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information bolaget vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Bolaget inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en osäkerhetsfaktor för Bolagets fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Bolagets nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Bolaget därmed tar ställning för fortsatt drift.

Den 25 september 2020 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO13 som gavs ut inom ramen för Obducats företrädesemission av units under hösten 2019. Cirka 72% av utestående teckningsoptioner av serie TO13 tecknades, vilket innebär att Obducat tillfördes cirka 9,1 MSEK.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 0,9 MSEK (0,8) under fjärde kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,9 MSEK (0,8) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,0).

Koncernens investeringar uppgick till 2,6 MSEK (3,2) under perioden januari-december. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 2,6 MSEK (3,1) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,1). Investeringarna under 2020 är lägre huvudsakligen till följd av arbetstids-förkortningen som infördes i slutet av första kvartalet.

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under det fjärde kvartalet har utvecklingsarbetet med det integrerade litografimodulerna fortskridit. Arbetet har lett till att Obducat, efter rapportperiodens utgång, lanserat en integration av nya UV-moduler för EITRE®-produkterna. De nya UV-modulerna gör det möjligt för kunderna att konfigurera Eitre-systemen med ultrahög UV-ljusintensitet. Det har betydelse då det sker en kontinuerlig utveckling och introduktion av nya imprintmaterial, varav en del nya resistmaterial kräver ultrahög ljusintensitet för att fungera i tillverkningsprocessen. Att erbjuda möjligheten att göra imprint över hela substratytan i ett och samma process-steg i kombination med hög exponeringsdos är en nyckel till hög produktionstakt, vilket i sin tur är nödvändigt för full industrialisering.

Under det tredje kvartalet lanserade Obducat den helt nya CVD anti-stick tekniken. Den nya tekniken innebär att det avgörande steget till full industrialisering av nanoimprint litografi möjliggörs och har realiserats för Obducats helautomatiserade Sindre system, liksom för Eitre Large Substrate. Applikationer som har potential att nå stora produktionsvolymer och som kräver imprint av komplexa nanostrukturer på större substrat kan direkt dra nytta av detta teknikframsteg. Högaktuella sådana är till exempel bio- och medicinska komponenter och nästa generations optiska och fotoniska komponenter såsom AR-produkter (Augmented Reality). Både den integrerade CVD anti-stick tekniken såväl som den nyligen lanserade funktionaliteten med ultrahöga ljusintensiteten, ingår som delprojekt i det plattformsprojekt som avser integrerade litografimoduler. Fler delanseringar är planerade under 2021.

Fjärde kvartalets resultat har belastats med 2,5 MSEK (5,3) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,9 MSEK (0,8).

Perioden januari-december resultat har belastats med 9,2 MSEK (16,9) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 2,6 MSEK (3,1).

Det externt delfinansierade utvecklingsprojektet ARCIGS-M avslutades den 30:e november och är ett exempel på projekt som bidragit till bolagets kunnande inom materialkunskap och anti reflektiva strukturer och ytor. Projektet syftade till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin där målsättningen var en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.

 

 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.

 

 • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Efter rapportperiodens utgång har Obducat erhållit en order från en asiatisk kund avseende ett fullt automatiserat MC 204 resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,5 miljoner SEK. MC 204 resist process systemet kommer att installeras i kundens renrum där det primärt kommer att användas vid utveckling och pilotproduktion av komponenter fokuserade på ICT (Information and Communication Technology). MC 204 systemet kommer att levereras under det tredje kvartalet i år.

Efter rapportperiodens utgång har Obducat även erhållit en order från en existerande kund i Kanada, för leverans av ett QS 200 resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon SEK. QS 200 systemet är konfigurerat för att utföra framkallnings- processer såväl som termiska processer. Obducat levererade ett resistbeläggningssystem under föregående år till kunden och det nu beställda QS 200 systemet kommer att installeras i samma renrumsfacilitieter. Kunden är ett ledande institut inom området optik och fotonik. QS 200 systemet kommer att levereras under andra kvartalet i år.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 41 (43) heltidsanställda varav 8 (6) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 21 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2,2 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -2,8 MSEK (-15,4).

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under januari – december till 8,9 MSEK (8,9) och resultatet före skatt uppgick till -29,4 MSEK (-26,3). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,2) under fjärde kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari – december 2020 har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 24,8 MSEK (20,2). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 34,6 MSEK (28,7) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 10,1 MSEK (20,2).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 31 december 2020 finns totalt 142 458 837 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 136 341 508 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 178 370 340 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie, preferensaktie samt teckningsoption handlas vid NGM Main  (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)Regulated (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity) Equity. (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 december 2020 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2019.

För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 6 under rubriken Finansiering och likviditet.

Kommande rapporttillfällen

30 april 2021
Årsredovisning 2020

30 april 2021
Delårsrapport 1, 2021 (januari-mars)

31 maj 2021
Årsstämma 2021

23 juli 2021
Delårsrapport 2, 2021 (januari-juni)

29 oktober 2021
Delårsrapport 3, 2021 (januari-september)

18 februari 2022
Bokslutskommuniké 2021 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström,
Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand,
t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32