Första kvartalet 1 januari – 31 Mars 2017

*   Intäkterna uppgick till 8,1 MSEK (19,8)
*   Rörelseresultatet uppgick till -10,1 MSEK (-5,9)
*   Resultat före skatt uppgick till -10,2 MSEK (-6,1)
*   Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,27)
*   Kassaflöde efter investeringar uppgick till -10,1 MSEK (-37,6)
*   Orderingången uppgick till 2,9 MSEK (11,4)
*   Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 13,2 MSEK (24,5)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Obducats dotterbolag Solar-semi GmbH har erhållit en order från
Fraunhofer – Heinrich Hertz Institute (HHI), Berlin i Tyskland, för leverans av ett MC 204 helautomatiserat Coater- och Developer system. Ordervärdet uppgår till ca 450 k€.

VD-kommentar

Nanoteknologins utvecklingstakt accelererar. Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken väntas exempelvis få mycket stor betydelse i den expansion som Internet of Things står inför, vilket kommer att öka efterfrågan på intelligenta sensorer – något som är mycket positivt för Obducat. För att nämna ett exempel är Obducat involverade kundutvärderingsprojekt med en världsledande asiatisk komponenttillverkare sedan slutet av 2016 avseende prototypframtagning av nästa generation sensorer för självkörande bilar.  Att Obducat har ett stort engagemang bland annat i den typen av projekt gör den kommande utvecklingen extra spännande.

Försäljning

Vi förväntar oss att ett flertal av de uppskjutna investeringsbesluten kommer till avslut under 2017 vilket vi har beaktat vid vår uppskattning om en orderingång om totalt cirka 120 MSEK under 2017. Vår bedömning är att vi inte har tappat marknadsandelar utan att den lägre orderingången under 2016 och början på 2017 är en följd av förskjutningar och senareläggningar hos kunderna av investeringsbeslut.

Obducats planerade investeringar i utökad marknadsbearbetning har påbörjats under inledningen av 2017. Rekryteringar har skett som förstärker Obducats säljorganisation. Vidare pågår utökningen av närvaron i Asien för fullt och första steget är avklarat genom etableringen av Obducat Asia Limited i Hong Kong i mars 2017. Dotterbolagets uppgift blir primärt att driva affärsutvecklingen samt marknadsförings- och säljaktiviteter i regionen och vi räknar med att successivt börja bygga upp den lokala organisationen under andra kvartalet 2017. 

Vår syn på marknadsutvecklingen för 2017 och framåt är fortsatt positiv mot bakgrund av att bedömningen inom LED-industrin är att den globala efterfrågan på PSS-substrat beräknas öka med ca 30% under perioden 2017-2019. Intensifieringen av försäljningsaktiviteter mot LED-industrin – och de signaler vi fått om kundernas framtida investeringsplaner – ger en positiv bedömning av förväntad orderingång avseende Sindresystem för LED-tillverkning under 2017.

Vi upplever väsentligt ökad aktivitetsnivå hos kunder inom ett flertal applikationsområden. Flera av dessa sammanhänger med litografilösningar för stora substrat. Vi befäster nu också vår starka position på detta område tack vare nyligen presenterade Eitre Large Area. Därmed läggs grunden för kommersiella framsteg på området under året. Därutöver gäller intresset vi möter inte längre enbart display- och solceller, utan även exempelvis "smart glas" och medicinska komponenter. Även efterfrågan på extern pilotproduktion har ökat.

Produkt- och teknikutveckling

De planerade investeringarna i produkt- och teknikutveckling har startats – vidareutvecklingen av Eitre Large Area, med fokus på automatisering av kritiska processteg, pågår. Målet är att ytterligare flytta fram positionerna i pågående kundprojekt avseende litografilösningar för stora substrat, vilket lägger grunden för kommersiella framsteg under 2017. Potentialen för våra produkter, både NIL- såväl som våtprocesssutrustning, är mycket stor. Vidare har utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för de integrerade litografisystemen har påbörjats.   

Lönsamhet

Ett flertal projekt pågår vid dotterbolaget Solar-semi GmbH vilka syftar till att öka marginalen på företagets produkter och därmed förbättra företagets lönsamhet. Arbetet har kommit en bra bit på väg vilket gör att vi förväntar oss se tecken på en positiv marginalförbättring under 2017.

Nasdaqnotering och informationsgivning

En central målsättning med förbättringsarbetet i Obducat avseende informationsgivningen är att uppnå en ökad exponering och kännedom om Bolaget. En av åtgärderna är uppstarten av samarbetet med extern PR-aktör. Ett ytterligare viktigt steg i detta arbete är att notera Obducat-aktien vid Nasdaq Stockholm – det interna förberedelsearbetet pågår för att skapa förutsättningarna att aktivera den formella ansökningsprocessen när den nödvändiga dokumentationen föreligger samt att förutsättningarna att klara samtliga utvärderingskriterier bedöms som goda. 

Framtiden är Obducats

Utvecklingen inom exempelvis Internet of Things kommer skapa många nya affärsmöjligheter för Obducat under lång tid framöver och vi ska fortsätta vårt långsiktiga arbete med att utveckla Obducats produkt- och teknikportfölj med målet att nå kommersiellt såväl som tekniskt ledarskap inom våra fokusområden.

Försäljning och marknad

Förhandlingen med en asiatisk LED aktör om bildande av ett samägt bolag, för utveckling och produktion av nya produkter och applikationer baserade på NIL-teknologi, fortsätter.

Vidare finns där ytterligare ett flertal pågående kundprojekt inom LED området från vilka vi förväntar oss att förhandlingarna skall avslutas under 2017.

Kundförhandlingar pågår avseende såväl NIL som våtprocessutrustning för processning av stora substrat samt även integrerade litografisystem.

De av kunderna uppskjutna investeringsbesluten under 2016 har inte nått avslut under inledningen av året men arbete pågår kontinuerligt med målet att, i den utsträckning bolaget kan påverka, säkerställa att alla förutsättningar föreligger för att investeringsbeslut skall kunna fattas.

Orderingången för första kvartalet 2017 uppgick till 2,9 MSEK (11,4). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 13,2 MSEK (24,5).

Intäkter och resultat

Bolagets arbete med marginalförbättring avseende ytbeläggnings- och våtprocesssutrustning fortskrider enligt plan och bedömningen kvarstår att de första stegen i detta arbete skall slutföras under första halvåret 2017 varför en positiv resultateffekt förväntas uppvisas under 2017.

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 8,1 MSEK (19,8). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3,2 MSEK (5,6) vilket motsvarade 39% (29%) bruttomarginal
Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till -10,1 MSEK (-5,9), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,6 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var -10,2 MSEK (-6,1).
Periodens resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,27).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 36,5 MSEK att jämföra med 39,0 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 mars 2017 till 5,1 MSEK (9,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till -8,4 MSEK (-35,5). Förändring av rörelsekapital medförde en ökning av kapitalbindningen med 0,8 MSEK (31,4). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det första kvartalet uppgick
till -10,1 MSEK (-37,6). Under januari månad erhöll bolaget den resterande emissionslikvid efter emissionskostnader som var tecknad men ej inbetald per den 2016-12-31.

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 81,3 MSEK att jämföra med 92,8 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till 65%, jämfört med 69% vid årets början.

Den företrädesemission av preferensaktier, som avslutades i december 2016 innebar att bolaget tillfördes 49,4 MSEK, före emissionskostnader. Bolagets bedömning kvarstår att man säkerställt tillräckligt med kapital för att genomföra den plan som fastlagts för 2017.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 1,7 MSEK (2,1) under första kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,7 MSEK (1,9) och materiella anläggningstillgångar med -0,0 MSEK (0,2).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under första kvartalet har utvecklingsaktiviteterna fokuserats till vidareutvecklingen av Eitre Large Area, plattformsdefinition av de integrerade litografisystemen samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i solar-semi.

Första kvartalets resultat har belastats med 2,3 MSEK (1,5) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,7 MSEK (1,9).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

§  GREENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik. Detta projekt slutfördes under rapportperioden

§  MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader

§  ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 48 (53) heltidsanställda varav 8 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 20 personer och i det tyska bolaget 28 personer. Inga anställda finns i det under rapportperioden nyregistrerade dotterbolaget, Obducat Asia Limitied, i Hong Kong.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettomosättning uppgick under fjärde kvartalet till 2,4 MSEK (3,2) och resultatet före skatt uppgick till -13,4 MSEK (-8,8). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Överenskommelse avseende avslut av anställningsavtalet med Henri Bergstrand har träffats vilken innebär att anställningen avslutas per den 11 juli 2017. Samtliga kostnader förenade med överenskommelsen ryms inom den reservering som gjordes per den 31 december 2016.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna.

Aktien

Per den 31 mars 2017 finns totalt 47 398 269 aktier i bolaget, varav 928 157 A-aktier, 29 154 119 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 61 711 257röster.Bolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om 1 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt. Per den 31 mars 2017 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2016.

Kommande rapporttillfällen

29 maj 2017
Årsstämma 2017

21 juli 2017
Delårsrapport 2, 2017 (januari-juni)

27 oktober 2017
Delårsrapport 3, 2017 (januari-september)

16 februari 2018
Bokslutskommuniké 2017 (januari-december)
Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande
046-10 16 00 eller 0709-13 12 36

Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen samt NGM Börsens Regelverk för emittenter. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Nyheter i redovisningsstandards som trätt i kraft 1 januari 2017 har inte haft någon påverkan på koncernens redovisning per 2017-03-31. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen för 2016.

Verksamheten omfattar endast ett rörelsesegment, processutrustning för litografi, och hänvisar därför till resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.
Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017