Obducat når positivt resultat för första kvartalet

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2019   

 • Intäkterna uppgick till 28,6 MSEK (7,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,8 MSEK (-9,3)
 • Resultat före skatt uppgick till 1,1 MSEK (-8,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,16)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 3,0 MSEK (-6,2)
 • Orderingången uppgick till 8,1 MSEK (12,9)
 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 82,3 MSEK (34,9)

Kommentar från styrelseordföranden

Marknadsutveckling

Orderingång för första kvartalet uppgick till 8,1 MSEK vilket är något lägre än förväntat – ett antal order har inte materialiserats i enlighet med kundernas kommunicerade tidplan men bolaget räknar med att detta korrigeras under andra och tredje kvartalet. Efter rapportperiodens utgång och fram till tidpunkt för publicering av denna rapport uppgår orderingången till 1,4 MSEK.

Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 82,3 MSEK.

Det råder ingen tvekan om att fokus på integrering av nanoteknik i nya produkter ökar och drivkraften kommer från ett antal globala Megatrends. Detta förväntas borga för en långsiktigt ökande marknadspotential för Obducat. I takt med en bredare framgångsrik integrering kommer också behovet av utökad produktionskapacitet vilket utgör tillväxtmöjligheten för Obducat.

Utsikterna är fortsatt goda och för helåret 2019 förväntar vi oss en ökad orderingång jämfört med 2018.

Investeringar

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt. Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för bland annat de integrerade litografisystemen pågår och marknadslanseringen planeras till 2019 vilket är en senareläggning som sker till följd av prioritering av produktion för kundorders. Vi ser fortsatt mycket goda affärsmöjligheter för denna nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala marknadspotential. 

Vidare så ligger bolagets strategiska plan fast med fokus på att:

 •      ha en högre och mer kontinuerlig närvaro hos kunderna genom ytterligare organisatorisk resursförstärkning

 •     bygga upp interna pilotlinjer i Lund, Hongkong och USA vilka kan användas för demonstrationsändamål såväl som för att erbjuda kunderna lågvolymtillverkning som en tjänst

Givet den kraftiga ökning av orderingången under 2018 så har behovet av rörelsekapital ökat vilket skapar begränsningar för i vilket tempo bolaget kan genomföra investeringar. Bolagets nuvarande likviditetssituation nödvändiggör allokering av likviditet till rörelsekapital före investeringar varför investeringarna får göras i den takt bolagets finansiella situation medger. 

Finansiering

En prioriterad fråga för styrelsen är att etablera en långsiktig lösning för finansiering av bolagets behov av rörelsekapital. Ur ett kortsiktigt perspektiv handlar det om att skapa förutsättningar för att kunna fortsätta växa med en förväntad ökad orderingång. Ur ett långsiktigt perspektiv utgör det en viktig pusselbit i att kunna skapa förutsättningar för bolaget att investera och därmed realisera den långsiktiga strategin.

Lönsamhet

Med ett positivt resultat för första kvartalet som uppgår till 1,1 MSEK inleder bolaget 2019 på ett gynnsamt sätt. Produktionstakten ökas successivt men begränsas framförallt av de något längre än normala ledtiderna hos underleverantörer.

Vidare så har Bolaget också gjort en anpassning vad gäller tillämpningen av riktlinjerna för intäktsredovisning (IFRS 15), till hur branschkollegor till bolaget, som styrs av samma regelverk, tillämpar riktlinjerna (för ytterligare information läs under "Not 1 Redovisningsprinciper" nedan). 

Utblick

Mycket av den förväntade försäljningen för 2019 drivs både av teknikskifte men också av kapacitetsutbyggnadbehov hos kunderna, vilket bör göra det mindre känsligt för direkta förändringar i efterfrågan. Samtidigt finns det en respekt för det faktum att marknadssituationen är komplex, både marknadsmässigt såväl som tekniskt i den industri Obducat verkar.

Vårt mål är att lyckas med en positiv utveckling av Obducat och mot bakgrund av den orderstock vi tog med oss in i 2019 och vår positiva syn på

Försäljning och marknad

Under första kvartalet har bolaget bland annat erhållit orders avseende ett QSS 200 SM system samt ett EITRE 6 NIL-system.

Orderingången för det första kvartalet 2019 uppgick till 8,1 MSEK (12,9). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 82,3 MSEK (34,9).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 28,6 MSEK (7,5). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 15,5 MSEK (4,1) vilket motsvarade 54% (54%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till
2,8 MSEK (-9,3), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,3 MSEK (2,5). Periodens resultat före skatt var 1,1 MSEK (-8,1). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,16).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,1 MSEK att jämföra med 0,4 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 mars 2019 till 7,3 MSEK (3,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 3,8 MSEK (-4,8). Förändring av rörelsekapital var under första kvartalet -1,0 MSEK (2,0). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det första kvartalet uppgick till -0,5 MSEK (-6,2).

I januari 2019 har Bolaget överenskommit med Blue Ocean Investment Group om att pausa utnyttjandet tills vidare av den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i oktober 2017.  I mars 2019 har Blue Ocean Investment Group påkallat konvertering av hela det utestående konvertibellånet, motsvarande
6 000 000 kronor. Bolaget har i samband därmed valt att återbetala 1 200 000 kronor av konvertibellånet kontant, istället för att ge ut nya aktier. I enlighet med avtalet uppgår återbetalningslikviden till cirka 1,6 miljoner kronor. Obducat har vidare informerats om att Blue Ocean har överlåtit de 7 859 074 nya B-aktier som ges ut genom konverteringen till en investerargrupp bestående av ett tjugotal investerare, i en transaktion som genomförts utanför börsen. Efter ovanstående transaktioner innehar Blue Ocean inte längre några konvertibler i Obducat.

Mot bakgrund av den förväntat ökande orderingången är det bolagets bedömning att behovet för rörelsekapital kommer att öka framöver. Bolaget arbetar för närvarande med att etablera mer långsiktiga lösningar som gör det möjligt för bolaget att rekvirera nödvändigt likviditetstöd för att möta ett ökande rörelsekapitalbehov.

Baserat på nuvarande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång samt pågående EU finansierade FoU projekt har Bolaget gjort en simulering avseende förväntad likviditetsutveckling för kommande 12-månadersperiod. Simuleringen är grundad på den information och bedömning bolaget idag har om kundernas planer på beställning av system. Då det i simuleringen ingår förväntade order kan det uppkomma förseningar och avvikelser som ligger utanför Bolagets kontroll. Simuleringen visar att den likviditet Bolaget har och som verksamheten förutsätts generera framöver bedöms tillräcklig för att säkra den finansiella ställningen 12 månader framöver. 

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 0,8 MSEK (1,4) under första kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,70 MSEK (1,2) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,2). Till följd av den under 2018 ökade orderingången och följaktligen högre produktionsaktiviteter har utvecklingsresurser allokerats till produktion under kvartalet. 

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under första kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH.

Första kvartalets resultat har belastats med 3,9 MSEK (2,0) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,7 MSEK (1,2).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.
 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala".  Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.  
 • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) har tecknat nya B-aktier genom utnyttjande av innehavda teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som Obducat tidigare har offentliggjort genom ett pressmeddelande den 27 oktober 2017.

EHGOSF har tecknat 2.250.000 nya B-aktier till en kurs om 0,80 kronor per aktie. Detta innebär att bolaget tillförs 1,8 MSEK. 

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 40 (43) heltidsanställda varav 6 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 15 personer och i det tyska bolaget 23 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 2,2 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -6,2 MSEK (-6,7). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,2) under kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari – mars 2019 har moderbolaget lämnat koncerninterna aktieägartillskott om 3,7 MSEK (6,1). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 17,5 MSEK (22,0) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 34,0 MSEK (33,6).  

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Obducat har ingått ett avtal som innebär att styrelseledamoten Jarl Hjärre tillhandahåller konsulttjänster, utöver normalt styrelsearbete, för att stödja det pågående arbetet med att etablera en långsiktig lösning finansieringslösning för det förväntade ökade behovet av rörelsekapital. Avtalet, som har ingåtts på marknadsmässiga villkor, löper tillsvidare utan uppsägningstid. Totalt har 0,1 MSEK kostnadsförts under rapportperioden. 

Aktien

Per den 31 mars 2019 finns totalt 96 055 125 aktier i bolaget, varav 2 320 133 A-aktier, 76 418 999 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 122 895 897 röster. Bolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,61 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 mars 2019 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2018.

Kommande rapporttillfällen

27 maj 2019
Årsstämma 2019

19 juli 2019
Delårsrapport 2, 2019 (januari-juni)

25 oktober 2019
Delårsrapport 3, 2019 (januari-september)

14 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32