Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020

  • Intäkterna uppgick till 19,6 MSEK (28,8)

  • Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (3,2)

  • Resultat före skatt uppgick till 1,8 MSEK (1,4)

  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,02)

  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -20,1 MSEK (3,5)

  • Orderingången uppgick till 2,1 MSEK (8,1)

  • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 34,5 MSEK (82,3)

  • Styrelsen har beslutat att senarelägga årsstämman från den 25 maj till den 10 juni kl. 14.00.

Kommentar från koncernchefen

Marknadsutveckling

Orderingång för första kvartalet uppgick till 2,1 MSEK vilket är under förväntan. Skälet till den lägre orderingången är hänförlig till konsekvenserna av spridningen av Coronaviruset.

Flertalet kundprojekt har fortgått men med en klart lägre aktivitetsnivå till följd av bland annat kortidspermitteringar och nedstängda faciliteter hos kunderna. Redan under februari månad valde ett flertal kunder att skjuta fram sina investeringsbeslut till andra halvåret 2020, men inga kundprojekt har per dags datum lagts ned. Det finns ännu en osäkerhet i när och i vilken omfattning tidigare kundprojekt kommer att återstartas men det finns en positiv attityd i industrin.

Branschbedömare förväntar sig en viss nedgång i investeringarna för 2020 jämfört med tidigare bedömningar om en tillväxt om cirka 10% för innevarande år. Minskningen i de förväntade investeringarna för 2020 kommer, enligt bedömningar, istället att göras under nästa år varför en kraftigare tillväxt förväntas för 2021. En ny "all time high" förväntas fortfarande inträffa 2023.

Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 34,5 MSEK vilket till övervägande delen skall levereras under 2020.

Vi är fortsatt övertygade om att integrering av nanoteknik i nya produkter kommer att öka och drivkraften kommer från ett antal globala Megatrends. Intresset från aktörer inom applikationsområdet medicinsktekniska komponenter har ökat. Kundprojekt avseende uppgradering av
maskin för tillverkning av medicinska plåster är fortfarande aktivt. Projekt med fokus på DNA analys såväl som strukturerade ytor för användning vid kirurgiska ingrepp har under första kvartalet tagit initiala steg mot kommersialisering.

Även inom applikationsområdet optiska och fotoniska komponenter ökar intresset vilket bekräftats ytterligare med positiv respons från Obducats deltagande vid Photonics West 2020 konferens under första kvartalet.

Bolaget lägger stort fokus vid att öka närvaron och interaktionen med kunderna dels genom förstärkning av organisationen dels genom ökad extern kommunikation. Dessa aktiviteter pågår men får, under nuvarande omständigheter, temporärt anpassas i omfattning. För att underbygga investeringen i en första pilotlinje i Lund läggs dessutom vikt vid att säkra ytterligare order avseende lågvolymtillverkning. Pilotlinjen kan  användas för demonstrationsändamål men även för att erbjuda kunderna just lågvolymtillverkning som en tjänst. Första testordern för utvärdering erhölls under första kvartalet och planeras att levereras till sommaren 2020. 

Innovation

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt och ökad konkurrenskraft. Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för bland annat de integrerade litografisystemen har aktiverats med målet att kunna marknadslanseras under 2020. Vi ser fortsatt mycket goda affärsmöjligheter för denna nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala marknadspotential.

Lönsamhet

Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till 1,8 MSEK vilket är mycket positivt. Vi har sett en viss förskjutning av intäkter till andra kvartalet till följd av Coronasituationen. I syfte att begränsa virusutbrottets negativa påverkan vidtogs åtgärder redan i mitten av mars och i nuläget gäller reducerad arbetstid (korttidsarbete), både i Sverige samt i Tyskland. Produktionspersonalen i Tyskland omfattas för närvarande inte av reducerad arbetstid då det är fullt fokus på att leverera inneliggande orders till våra kunder.

Utblick

Branschexperter spådde fortsatt tillväxt under 2020, men i skrivandes stund befinner vi oss mitt i en global kris till följd av Coronasituationen. De ekonomiska implikationerna är naturligtvis mycket svåra att förutsäga. Det är dock min bedömning, mot bakgrund av den information vi har tillgänglig idag, att vår bransch inte kommer att uppleva en kraftig nedgång till följd av Coronaviruset, men heller inte den uppgång som vi tidigare förväntade oss under 2020.  Vi ser att flertalet kunder har, trots svåra förhållanden, upprätthållit en viss aktivitetsnivå i kundprojekten. I det längre tidsperspektivet så är utsikterna positiva för halvledarindustrin och därmed är också den långsiktiga marknadspotentialen för Obducat fortsatt god. I takt med en bredare integrering av nanoteknik inom applikationsområden såsom medicinsktekniska- såväl som optiska och fotoniska komponenter kommer också behovet av utökad produktionskapacitet vilket utgör tillväxtmöjligheter inom ramen för den förväntade positiva marknadsutvecklingen för 2021 och framåt till den "all time high" som prognosticeras för 2023. Vårt mål är att lyckas med att ta tillvara på den tillväxtmöjlighet som vi står inför och steg för steg öka orderingång, omsättning och lönsamheten i Obducat.

Patrik Lundström, Koncernchef

Försäljning och marknad

Under första kvartalet har koncernen erhållit order avseende ett utvärderingsprojekt inom vilket Obducat kommer att använda sin patenterade NILteknik för att producera en förserie av optiska komponenter. Vid framgångsrikt slutförande är det kundens avsikt att ingå ett längre leveransavtal med Obducat avseende kontinuerlig produktion av optiska komponenter. Därutöver har orderingången utgjorts av mindre orders avseende service och support samt uppgraderingar av existerande kundinstallationer.

Orderingången för det första kvartalet 2020 uppgick till 2,1 MSEK (8,1). Skälet till den lägre orderingången är hänförlig till konsekvenserna av spridningen av Coronaviruset. Redan under februari månad valde ett flertal kunder att skjuta fram sina investeringsbeslut till andra halvåret 2020.  Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 34,5 MSEK (82,3). 

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 19,6 MSEK (28,8). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 9,4 MSEK (15,7) vilket motsvarade 48% (54%) bruttomarginal Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -0,9 MSEK (3,2), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,6 MSEK (2,8). Periodens resultat före skatt var 1,8 MSEK (1,4). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,02).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,4 MSEK att jämföra med 0,1 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 mars 2020 till 10,0 MSEK (7,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till -19,2 MSEK (4,3). Förändring av rörelsekapital var under första kvartalet -19,4 MSEK (-1,4). Det totala kassaflödet för perioden för det första kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (-0,5).

Under första kvartalet har bolaget återbetalat 8 MSEK av den kortsiktiga rörelsekrediten om 10 MSEK som bolaget tog upp i oktober 2019.

Företrädesemissionen, som avslutades i december 2019, tecknades till ca 98,9 procent. Likviden om 32,1 MSEK, före emissionskostnader, har erhållits under första kvartalet.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 0,9 MSEK (0,8) under första kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,8 MSEK (0,7) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,1).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under första kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på slutförandet av vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH.

Första kvartalets resultat har belastats med -2,5 MSEK (-3,8) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,8 MSEK (0,7).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

▪ ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.

▪ "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva biosolcellssystem.

▪ NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. antireflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering. ▪ Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Coronaviruset, Covid-19, påverkar just nu hela världen. Obducat bevakar och följer Världshälsoorganisationens (WHO) samt de nationella myndigheternas riktlinjer och råd. Obducat har vidtagit åtgärder för att kunna utnyttja de stödprogram som presenterats i de länder där bolaget har operativ verksamhet. Arbetstidsförkortning är ett sådant stöd som har införts på Obducat. Produktion och leveranser till kunder fortgår och i nuläget omfattas inte produktionspersonal i bolaget av arbetstidsförkortning.

Bolaget har gjort en simulering avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12månadersperiod vilken baseras på nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Mot bakgrund av den stora osäkerheten som skapas till följd av Coronasituationen och den eventuella negativa påverkan det kan få på kundernas investeringsförmåga, och det faktum att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information bolaget vid varje given tidpunkt har om kundernas planer på beställning av system, kan Bolaget inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en osäkerhetsfaktor för Bolagets fortsatta drift. Det kan därmed komma att behövas likviditetstillskott inom kommande 12 månader och det är Bolagets nuvarande bedömning att sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Bolaget därmed tar ställning för fortsatt drift.

Styrelsen har beslutat att senarelägga årsstämman från den 25 maj till den 10 juni kl. 14.00.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 42 (40) heltidsanställda varav 7 (6) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 17 personer och i det tyska dotterbolaget 23 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 2,3 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -0,7 MSEK (-6,2). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen. 

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,3 MSEK (2,2) under första kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under första kvartalet 2020 har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 3,2 MSEK (3,7). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 44,0 MSEK (17,5) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 21,0 MSEK (34,0).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 31 mars 2020 finns totalt 148 468 508 aktier i moderbolaget, varav 3 983 954 A-aktier, 127 168 561 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier, 8 622 teckningsoptioner av serie A samt 10 402 482 teckningsoptioner av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 190 283 669 röster. Moderbolagets Aaktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,61 SEK. Obducats stamaktie, preferensaktie samt teckningsoption handlas vid NGM Equity.

Bolaget har sammanlagt 662.160 preferensaktier av serie A och 14.526.656 preferensaktier av serie B i eget förvar till följd av bolagets återköpserbjudande som genomfördes under fjärde kvartalet 2019. Samtliga preferensaktier som bolaget har i eget förvar skall makuleras givet beslut vid årsstämma 2020. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 mars 2020 hade koncernen inga utestående valutasäkringar. För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2020. 

Kommande rapporttillfällen

10 juni 2020 Årsstämma 2020 

24 juli 2020 Delårsrapport 2, 2020 (januari-juni)  

30 oktober 2020 Delårsrapport 3, 2020 (januari-september)

19 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32