Första kvartalet

1 januari – 31 mars

  • Intäkterna uppgick till 8,3 MSEK (19,6)

  • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-0,9)

  • Resultat före skatt uppgick till -4,3 MSEK (1,8)

  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,01)

  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -5,8 MSEK (-20,1)

  • Orderingången uppgick till 11,9 MSEK (2,1)

  • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 32,0 MSEK (34,5)

Kommentar från Koncernchefen

Stabil inledning på 2021 trots Covid-19

Orderingången för första kvartalet uppgick till 11,9 MSEK (2,1) vilket vi ser som ett tecken på en början till återhämtning. Vi ser en succesiv ökning av aktivitetsnivån hos våra kunder framför allt i Asien men även i Nordamerika. Kunderna i Europa är i större utsträckning drabbade av de fortsatta restriktionerna. Orderstocken om 32 MSEK avser orders som till övervägande del är planerade för leverans under 2021.

För att kompensera för de ekonomiska konsekvenserna av pandemin tillämpar Obducat fortsatt korttidsarbete inom koncernen vid publicering av denna rapport. Vi har påbörjat en stegvis återgång till normal arbetstid och det är vår förhoppning att vi senast under andra halvåret återgår till full arbetstid.   

Produktionsservice i fokus

Det första kvartalet har inneburit fortsatt fokus på marknadsbearbetning av vårt produktionsservice koncept som, förutom att demonstrera Obducats branschledande tekniker och kunskaper, dessutom innebär ytterligare intäktsmöjligheter. Bolaget slutför för närvarande leverans av den testorder som tidigare kommunicerats och som försenats till följd av pandemin. Ytterligare utvärderingsorders avseende produktionsservice har dessutom säkrats under inledningen av 2021.

Virtuella mässor och konferenser

Den fortsatta pandemiutvecklingen medför en omprioritering till digital marknadsföring mot kunder och vi har under första kvartalet deltagit i ett flertal olika virtuella mässor och konferenser. Vi räknar med att större delen av marknadsföringsaktiviteterna även under 2021 i huvudsak kommer att utgöras av virtuella mässor och konferenser.

Teknikutveckling och lanseringar

Det långsiktiga utvecklingsarbetet har fortskridit under första kvartalet och i början av januari lanserade vi en ny typ av UV-moduler till Eitreprodukterna. För Obducat är det viktigt att våra kunder redan på FoU stadiet kan använda våra produkter för att sedan kunna göra en migrering av utvecklade processer till produktionsnivå enklare.

Det första Eitre 8 systemet med den uppgraderade UV-funktionen levererades under fjärde kvartalet 2020 och slutgodkändes vid inledningen av 2021.

Lönsamhet

Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till -4,3 MSEK (1,8). Obducat drabbas fortfarande intäktspåverkande av Coronarelaterade restriktioner vilka skapar viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen såväl som att de försenar installationen av levererade system. Kvartalets lägre omsättning påverkar också bruttomarginalen negativt.

Utblick

Vi kan konstatera att även under inledningen av 2021 ser vi en negativ påverkan av pandemin men aktivitetsnivån hos kunderna ökar successivt i takt med att effekterna av vaccinationsprogrammen genomförs och mycket talar för en stark återhämtning i halvledarindustrin i stort. De applikationsområden som Obducat fokuserar på står inför en stark tillväxt under den kommande 5-årsperioden. Nanoteknologins centrala roll för utvecklingen inom applikationsområden såsom optik, fotonik, 5G, Artificiell intelligens (AI) och Augmented Reality (AR) borgar för en ökad marknadspotential och ett betydligt större industriellt genombrott för Obducat.

Målet är att väsentligt öka orderingången för 2021 vilket kommer att möjliggöras dels genom fortsatt teknikutveckling vilken genererar nya produktlanseringar som ökar kundnyttan och konkurrenskraften i våra produkter, dels genom fortsatt ökad utbyggnad och satsning på vår produktionsservicetjänst.

Patrik Lundström, Koncernchef

 

Försäljning och marknad

Under första kvartalet har Obducat erhållit en order från en asiatisk kund avseende ett fullt automatiserat MC 204 resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,5 miljoner SEK. MC 204 resist process systemet kommer att installeras i kundens renrum där det primärt kommer att användas vid utveckling och pilotproduktion av komponenter fokuserade på ICT (Information and Communication Technology). MC 204 systemet kommer att levereras under det tredje kvartalet.

Obducat har även erhållit en order från en existerande kund i Kanada, för leverans av ett QS 200 resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon SEK. Kunden är ett ledande institut inom området optik och fotonik och QS 200 systemet är konfigurerat för att utföra framkallnings processer såväl som termiska processer. QS 200 systemet kommer att levereras under andra kvartalet.

Ytterligare order som Obducat erhållit under det första kvartalet kommer från en kund i USA, för leverans av ett QS 600 resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 1,8 miljoner SEK. QS 600 systemet är konfigurerat för att utföra ytbeläggningsprocesser och kommer att levereras under tredje kvartalet.

Därutöver har orderingången utgjorts av orders avseende uppgraderingar av maskiner, reservdelar samt service.

Orderingången för det första kvartalet 2021 uppgick till 11,9 MSEK (2,1).

Den fortsatta spridningen av Coronaviruset påverkar fortfarande aktivitetsnivån hos kunderna men en stegvis förbättring kan ses på de marknader där spridningen är lägre eller att vaccinationsprogrammen har nått längre.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 32,0 MSEK (34,5).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 8,3 MSEK (19,6). De fortsatta reserestriktionerna skapar viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen såväl som att det försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 2,1 MSEK (39,4) vilket motsvarade 25% (48%) bruttomarginal vilken påverkats negativ huvudsakligen av den lägre omsättningen under rapportperioden. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -5,5 MSEK (-0,9), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,3 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var -4,3 MSEK (1,9). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,01).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,8 MSEK att jämföra med 4,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 mars 2021 till 4,4 MSEK (10,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till -4,3 MSEK (-19,2). Förändring av rörelsekapital var under första kvartalet -1,0 MSEK (-19,4). Det totala kassaflödet för det första kvartalet uppgick till -3,4 MSEK (0,3).

Mot bakgrund av den stora osäkerheten som skapas till följd av den fortsatta smittspridningen av Corona gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet nuvarande Coronasituation så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på kundernas investeringsförmåga. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Koncernens nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 1,6 MSEK (0,9) under första kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,5 MSEK (0,8) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,1).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under det första kvartalet lanserade Obducat en ny typ av UV-moduler för samtliga EITRE[®]-produkterna. De nya UV-modulerna gör det möjligt för kunderna att konfigurera Eitre-systemen med ultrahög UV-ljusintensitet. Det har betydelse då det sker en kontinuerlig utveckling och introduktion av nya imprintmaterial, varav en del nya resistmaterial kräver ultrahög ljusintensitet för att fungera i tillverkningsprocessen. Att erbjuda möjligheten att göra imprint över hela substratytan i ett och samma process-steg i kombination med hög exponeringsdos är en nyckel till hög produktionstakt, vilket i sin tur är nödvändigt för full industrialisering.

Både den integrerade anti-stick tekniken som lanserades under hösten 2020 såväl som den nyligen lanserade funktionaliteten med ultrahöga ljusintensiteten, ingår som delprojekt i det plattformsprojekt som avser integrerade litografimoduler. Arbetet med dessa fortgår och fler delanseringar är planerade under 2021.

Första kvartalets resultat har belastats med -1,6 MSEK (-2,5) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,5 MSEK (0,8).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

  • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.
  • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.
  • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 41 (42) heltidsanställda varav 8 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 21 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 2,2 MSEK (2,3) och resultatet före skatt uppgick till 1,5 MSEK (-0,7).

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,3) under första kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under rapportperioden har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 0,0 MSEK (3,2). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 36,5 MSEK (44,0) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 10,4 MSEK (21,0).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 31 mars 2021 finns totalt 142 458 837 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 136 341 508 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 178 370 340 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie, preferensaktie samt teckningsoption handlas vid NGM Main Regulated Equity. (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 mars 2021 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2020. För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 3 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Kommande rapporttillfällen

1 juni 2021* 
Årsstämma 2021

23 juli 2021
Delårsrapport 2, 2021
(januari-juni)

29 oktober 2021
Delårsrapport 3, 2021
(januari-september)

18 februari 2022 
Bokslutskommuniké 2021 
(januari-december)

*Styrelsen har beslutat att flytta årsstämman från 31 maj till 1 juni 2021

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström,
Arbetande styrelseordförande och koncernchef
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand,
t.f. VD och CFO
046-10 16 00 eller 0703-27 37 32