Första kvartalet

1 januari – 31 mars 2022

  • Intäkterna uppgick till 22,6 MSEK (8,3)

  • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 MSEK (-5,5)

  • Resultat före skatt uppgick till 3,0 MSEK (-4,3)

  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,05)

  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 9,6 MSEK (-5,8)

  • Orderingången uppgick till 7,0 MSEK (11,9)

  • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 50,6 MSEK (32,0)

Kommentar från VD

Positivt resultat första kvartalet

Förra årets positiva marknadsutveckling med förhöjd aktivitetsnivå bland våra kunder och en ökad orderingång skapade förutsättningarna för bolaget att nå ett positivt resultat för första kvartalet. Intäkterna uppgick till 22,6 MSEK (8,3) och resultatet före skatt uppgick till 3,0 MSEK (-4,3). Kvartalets bruttomarginal uppgår till 55% (25%).

Orderingången för första kvartalet uppgick till 7,0 MSEK (11,9) och vi avslutar perioden med en orderstock som uppgår till 50,6 MSEK (32,0).

Vi prioriterar och ökar marknadsaktiviteterna

Sedan 2021 har mässor och event åter antagit fysisk form och med målet att marknadsföra Obducats produkter och produktionsservice inom de applikationsområden som står inför en stark tillväxt prioriterar vi att ställa ut på branschens mest ansedda mässor. Kvartalet inleddes med en väl genomförd utställning på USA:s största mässa inom optik och fotonik, Photonics West i San Francisco. Den 24 – 28 april ställde vi ut på SPIE Advanced Lithography + Patterning 2022 i San Jose.

Strategiska satsningar i fokus   

För att bibehålla vår marknadsposition som ledande aktör arbetar vi kontinuerligt med att identifiera och bemöta både nya behov liksom trender som uppstår på marknaderna inom vilka vi verkar.

En trend som vuxit sig allt starkare inom halvledar- och elektronikindustrin, inte minst i samband med Coronapandemins utbredning och de reserestriktioner som infördes, är regionaliseringen. Närhet till kunderna och en regional förankring på olika marknader är av stor betydelse och därför inleddes ett mer omfattande samarbete inom försäljning, marknadsföring och service och support mellan Obducat och USA-baserade Neutronix Quintel (NxQ) under första kvartalet. NxQ är en välkänd leverantör av mask aligners och fotolitografisystem och NxQ kommer att stödja försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna såväl som service och support för Obducats produkter på den amerikanska kontinenten. Obducat kommer göra detsamma för NxQ:s produkter i Europa.

En annan trend som belyses i en allt större omfattning är det ökade trycket på miljöprofilen inom produktionen av halvledare. I vårt utvecklingsarbete av teknik, processer och maskinerna lägger vi därför extra fokus på att väsentligt förbättra vår miljöprofil vid tillverkning av elektronikkomponenter. Sammantaget är trenden till Obducats fördel då vår litografiteknik har en väsentligt mycket mer miljövänlig profil jämfört med dagens mest använda metoder.

Vår produktionsservice ökar i omfattning

Obducats produktionsservice får ökat intresse från kunder som är intresserade av att utkontraktera sin tillverkning. Genom att erbjuda produktionsservice breddar Obducat kundbasen, får möjlighet att demonstrera våra branschledande tekniker och kunskaper samt skapar nya intäktsmöjligheter. Under perioden har vi fortsatt att utveckla processteknik samt satsat på marknadsföring av tjänsten. Vår produktionsservice har ökat i omfattning under det första kvartalet och vår förhoppning är att flertalet av de pågående projekten kan nå större produktionsvolymer på sikt.

Utblick

Vårt mål för 2022 är att fortsatt öka orderingången samt att uppnå både ökad tillväxt och lönsamhet. Kvartalets positiva resultat är ett första steg i rätt riktning och vi arbetar både strategiskt och målorienterat för att Obducat ska kunna kapitalisera på den tillväxtpotential som vi ser på de marknader vi är aktiva i.

Digitalisering och elektrifiering är de stora underliggande trenderna som kommer driva på en ökande efterfrågan på de produkter och tjänster Obducat erbjuder. Obducat har redan etablerat produktionslösningar som används vid tillverkning och processning av nya typer av substratmaterial såsom kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid på kisel (GaN-on-Si) som förväntas stå för en hög tillväxttakt under flertal år framöver.

Den nyligen presenterade European Chips Act, som är en stor EU-satsning på att återbygga den europeiska halvledartillverkningen, förväntas också skapa förutsättningarna för Obducat att stärka möjligheterna till expansion inom vår satsning på produktionsservice.

Innovativ produktutveckling – ofta tillsammans med våra kunder – är kärnan i vår verksamhet. Med en stark produktportfölj och flexibilitet samt fokus på försäljning och marknadsföring förväntar vi oss en fortsatt positiv utveckling för helåret 2022.

Patrik Lundström, VD/Koncernchef

Försäljning och marknad

Under första kvartalet har Obducat erhållit en order från en kund i Asien, avseende ett EITRE 6 NIL-system. EITRE 6 systemet kommer att användas för att utföra nanolitografiprocesser för olika ändamål. Ordervärdet uppgick till cirka 2,6 miljoner SEK.

Obducat har erhållit orders från två kunder avseende produktionsservice. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 1,3 MSEK. Den ena kunden är en europeisk aktör inom fotonikområdet och den nu erhållna ordern är följorder inom ramen för ett pilotprojekt som fortskrider enligt plan och som startades under hösten. Projektet beräknas slutföras under 2022. Den andra kunden är en asiatisk aktör som är aktiv inom metalinser. Ordern avser ett utvärderingsprojekt inom vilket Obducat kommer att använda sin patenterade NIL-teknik för att producera en förserie av tester för kundens räkning. Projektet beräknas slutföras under 2022.

Båda projekten har potential att leda till längre leveransavtal med Obducat avseende kontinuerlig produktion. Till följd av konfidentialitetskrav kan ytterligare information inte lämnas.

Därutöver har orderingången utgjorts av orders avseende produktionsservice, uppgraderingar av maskiner samt service och support.

Orderingången för det första kvartalet 2022 uppgick till 7,0 MSEK (11,9). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 50,6 MSEK (32,0).

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 22,6 MSEK (8,3). De fortsatta restriktionerna har skapat viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen såväl som att det försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 12,5 MSEK (2,1) vilket motsvarade 55% (25%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2,7 MSEK (-5,5), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,3 MSEK (2,3). Periodens resultat före skatt var 3,0 MSEK (-4,3). Periodens resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,05).

Finansiering, likviditet och fortsatt drift

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 9,7 MSEK att jämföra med 0,5 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 mars 2022 till 2,9 MSEK (4,4)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 4,6 MSEK (-4,3). Förändring av rörelsekapital var under första kvartalet 5,9 MSEK (-1,0). Det totala kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till 9,3 MSEK (-3,4).

I maj 2021 tog Obducat upp ett strategiskt lån från Modelio Equity AB (publ) i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital med 10 MSEK. Styrelsen för Obducat beslutade vidare att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och som en del av överenskommelsen med Modelio Equity, ge ut högst 7.462.420 teckningsoptioner till Modelio Equity. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april -15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde. För att kompensera bolagets aktieägare för den potentiella utspädning som ovanstående teckningsoptioner kan resultera i, beslutade styrelsen för Obducat också att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ge ut högst 7.121.378 teckningsoptioner till bolagets aktieägare, på samma villkor som de teckningsoptioner som gavs ut till Modelio Equity. Teckningsoptionerna har tilldelats bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 20-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsoption. Teckningsoptionerna är upptagna till handel på NGM Main Regulated Equity.

Mot bakgrund av den osäkerhet och de konsekvenser som följer av Coronapandemin såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på vid var tid inneliggande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång, förväntad bruttomarginal, pågående EU finansierade FoU projekt, planerade investeringar såväl som operativa kostnader. Vid tidpunkten för upprättandet av den förväntade likviditetsutvecklingen i samband med avgivandet av denna årsredovisning har även hänsyn tagits till teckningsoptionsprogrammet som faller till inlösen i april 2022. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet de kvarvarande konsekvenserna från Coronasituation såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på marknadsförutsättningarna för Koncernen. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Koncernens nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden.

Koncernens investeringar uppgick till 0,9 MSEK (1,6) under första kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,9 MSEK (1,5) och materiella anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,1).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Värdet av koncernens pågående investeringar i balanserade utvecklingsarbeten baseras på att koncernen har finansiella förutsättningar att slutföra de pågående utvecklingsprojekten.

Forskning och utveckling

Under första kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på processutveckling relaterat till olika projekt inom vår produktionsservice, Foundry Services. Flertalet produktdemonstrationer har genomförts under perioden i syfte att demonstrera utrustningens prestanda och skapa beslutsunderlag för kundernas utvärdering. 

Fjärde kvartalets resultat har belastats med -2,3 MSEK (-1,6) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,0 MSEK (1,5).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

  • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala". Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.

  • NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering.

  • Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en "verktygslåda" för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Den 15 april 2022 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO14B som emitterades i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10,5 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, vilket offentliggjordes i maj 2021. Teckningskursen uppgick till 1,07 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 10,5 MSEK. Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt 152 284 371 aktier, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 146 167 042 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 188 195 874 röster.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 41 (41) anställda varav 7 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 22 personer samt 1 person är anställd i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 2,4 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -0,1 MSEK (1,5).

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,4 MSEK (2,2) under första kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under rapportperioden har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 0,0 MSEK (0,0). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 33,1 MSEK (36,5) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 10,9 MSEK (10,4).

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Aktien

Per den 31 mars 2022 finns totalt 142 458 837 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 136 341 508 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A 2 127 162 preferensaktier av serie B samt 14 583 798 teckningsoptioner av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 178 370 340 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie samt preferensaktie handlas vid NGM Main  (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)Regulated (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity) Equity. (https://www.ngm.se/marknaden/main-regulated-equity)

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 mars 2022 hade koncernen inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2021.

För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 3 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift.

Kommande rapporttillfällen

1 juni 2022
Årsstämma 2022

22 juli 2022
Delårsrapport 2, 2022 (jan-jun)

28 oktober 2022
Delårsrapport 3, 2022 (jan-sep)

17 februari 2023
Bokslutskommuniké, 2023 (jan-dec)

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.comalternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström,

Koncernchef/VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand,

Styrelseordförande
046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022.