Styrelsen för Obducat AB (publ) (“Obducat” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Likviden avses användas till att säkerställa Bolagets behov av rörelsekapital.

Huvudsakliga villkor

  • Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en månatlig ränta om 1,25%.
  • Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 oktober 2024, om inte konvertiblerna konverterats dessförinnan.
  • Konverteringskursen uppgår till två (2) kronor.
  • Det konvertibla lånet är förenat med en uppläggningsavgift om fem (5) procent av det nominella beloppet.

För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet kommer antalet aktier i bolaget öka med 10.000.000 och aktiekapitalet med cirka 6.803.420,51 kronor.
 
Bakgrund och motiv
Bolagets kraftigt ökade orderingång under första kvartalet kommer att medföra en ökad kapitalbindning. Nettolikviden från konvertibelmissionen kommer att förse Obducat med det rörelsekapital som behövs för att Bolaget på ett effektivt sätt ska kunna expandera och möte den ökade efterfrågan.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, anskaffa kapital för att säkerställa Bolagets finansiering och expansion. I rådande omvärldssituation bedömer styrelsen att en riktad emission, i stället för en företrädesemission, är det bästa sättet att vårda såväl uppbyggda värden som befintliga aktieägares investeringar i Bolaget. Villkoren för det konvertibla lånet, inklusive konverteringskurs, har fastställts efter förhandlingar med Formue Nord Fokus A/S. Styrelsen för Obducat anser att villkoren därmed är marknadsmässiga.
Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra konvertibelemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att genomföra en finansiering med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en riktad emission därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.