Som tidigare meddelats har styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") beslutat att ge ut högst 4.115.793 teckningsoptioner av serie 2022/2023 (TO15) till Bolagets aktieägare. Avstämningsdagen för rätt att erhålla av teckningsoptionerna har fastställts till den 9 juni 2022.

Teckningsoptionerna kommer att tilldelas Bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 37-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsoption.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 7 juni 2022. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 8 juni 2022.

För mer information om bakgrund och motiv samt de närmare villkoren för teckningsoptionerna, se Obducats pressmeddelande den 19 maj 2022.

Avsikten är att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på NGM. Ett prospekt avseende upptagande till handel av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras före första dag för handel.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45
Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.