Vid extra bolagsstämma i Obducat AB (publ) den 11 mars 2011 beslöts om minskning av aktiekapitalet med 34.678.032 kronor för täckning av förlust, utan indragning av aktier, samt om ändring av kapital- och aktiegränserna i bolagsordningen.
Bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamheten. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av bolagets ansträngda finansiella situation. 

 
Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 Mars 2011, klockan 16:45.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38
Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45
Om Obducat AB
Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com