(NGM:OBDU B) Vid extra bolagsstämma i Obducat AB (publ) den 3 januari 2011 beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om konvertibelemission dels med företrädesrätt för aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna, dels med kvittningsrätt för konvertibelinnehavarna. Konvertiblerna ska vara antingen A-konvertibler, som kan konverteras till A-aktier, eller B-konvertibler, som kan konverteras till B-aktier.
Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 8 procent. Konvertering kan göras fram till och med den 30 september 2013 till en konverteringskurs om 6 kronor. Konvertiblerna emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 januari 2014 i den mån det inte konverterats dessförinnan. Avstämningsdag för rätt att delta i konvertibelemissionen är den 10 januari 2011. Teckning av konvertiblerna ska ske under tiden 13 januari 2011 – 27 januari 2011. Ett prospekt avseende konvertibelemissionen kommer att offentliggöras innan teckningstidens början.

Bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med 26.008.524 kronor för täckning av förlust, utan indragning av aktier, samt om ändring av kapital- och aktiegränserna i bolagsordningen och ändring av sättet att kalla till bolagsstämma.

_________________

Omedelbart efter den första bolagsstämman hölls ytterligare en extra bolagsstämma med anledning av det finansieringsavtal som Obducat ingick med YA Global Master SPV Ltd den 15 december 2010. För mer information, se Obducats pressmeddelande den 16 december 2010.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna finansieringsavtalet samt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan föreskrift om kvittning eller annat villkor, besluta om nyemission av nya B-aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet får endast utnyttjas för att emittera aktier inom ramen för finansieringsavtalet, vilket endast får ske då styrelsen bedömer att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 januari 2011, klockan 14:15.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38
Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45


Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com