Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 20 juni 2013.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Beslöts vidare att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Henri Bergstrand, Lars Montelius, André Bergstrand, Aril Isacson och Mohsen Towliat. Henri Bergstrand omvaldes till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en revisorssuppleant. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund omvaldes till bolagets revisor och auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson omvaldes till revisorssuppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 120.000 kronor till styrelsens ordförande och med 60.000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Arvode om 3.000 kronor per sammanträde ska utgå till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Därutöver beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att ett belopp om 40.000 kronor till styrelsens ordförande och 20.000 kronor till var och en av övriga ledamöter ska utgå för varje kvartal som bolaget visar positivt resultat (rörelseresultat efter finansnetto exklusive avskrivningar).

Beslöts även om utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagda förslag.

Bolagsstämman beslöt att inte bifalla aktieägaren Zelman Silberthaus förslag avseende särskild granskning kring European Nano Invest AB:s emissionsgaranti i samband med 2011 års nyemission. Bolagsstämman beslöt vidare att inte bifalla det av Aktiespararna på stämman framförda förslaget om att uppdra åt revisorn att genomföra en sådan granskning. Noterades att European Nano Invest AB valde att lägga ned sina röster i dessa två frågor.

Bolagsstämman beslöt om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamheten. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas för utgivande av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av eller konvertering till B-aktier.

Bolagsstämman beslöt slutligen om ändring av bolagsordningen, varefter bolagsstämma ska kunna hållas antingen i Malmö eller Lund.

 

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2013, klockan 13.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com