Vid årsstämman i Obducat AB (publ) den 20 juni 2012 fattades beslut i enlighet med de förslag som tidigare har offentliggjorts. Valberedningens förslag presenterades på bolagets hemsida på dagen för, samt framlades på, årsstämman.

Således beslöts att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna. Vidare fastställdes resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Henri Bergstrand, Lars Montelius och André Bergstrand samt nyvaldes Aril Isacson och Mohsen Towliat. Henri Bergstrand omvaldes till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en revisorssuppleant. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund valdes till bolagets revisor samt auktoriserade revisorn Per Arne Pettersson valdes till revisorssuppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 120.000 kronor till styrelsens ordförande och med 60.000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Därutöver ska ett belopp om 40.000 kronor till styrelsens ordförande och 20.000 kronor till var och en av övriga ledamöter utgå för varje kvartal som bolaget visar positivt rörelseresultat efter finansnetto exklusive avskrivningar.

Beslöts om valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagda förslag.

Bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamhetens rörelsekapitalbehov. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juni 2012, klockan 10:30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com