Förbättrat resultat för helåret och kraftigt stärkt soliditet

 

Fjärde kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 6,5 (11,0*) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 73 (61*) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,1 (-13,2*) MSEK. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 0 (-4,4) MSEK
* Periodens resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,72*) SEK
* Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,6 (-0,2*) MSEK
* Orderingången uppgick till 2,6 (11,7*) MSEK

 

Januari – December

* Omsättningen för perioden uppgick till 33,4 (33,7*) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick omsättningen föregående år till 27,1 MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 72 (64*) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 28,6 (-44,1*) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick resultat efter skatt föregående år till -32,2 MSEK. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 33,8 (-6,5) MSEK
* Periodens resultat per aktie uppgick till 1,53** (-3,70*) SEK
* Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,6 (-14,6*) MSEK
* Periodens orderingång uppgick till 15,9 (49,4*) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick orderingången föregående år till 30,4 MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 2,5 (17,0*) MSEK
* Rekonstruktion i moderbolaget Obducat AB avslutad juni 2012
* Dotterbolaget Quantechnologies Nordic AB avyttrat med positivt resultat
* Bolaget har omlokaliserat verksamheten till Lund från Malmö
* Business Support Office etablerat i Shanghai, Kina

 

Anmärkning

*   I jämförelsesiffrorna för föregående år ingår den avvecklade verksamheten i Obducat Camscan Ltd.     För detaljerad information, se resultaträkningen på sidan 7 och not 2 på sidan 14.

**  I periodens resultat ingår vinst från ackordsuppgörelse med 25,9 MSEK och vinst från avyttring av    dotterbolag med 9,2 MSEK.

 

(För komplett bokslutskommuniké se bifogad fil)

(Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK)

Försäljning och marknad – fjärde kvartalet

Orderingången för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 2,6 (11,7) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick orderingången föregående år till 9,4 MSEK. Orsak till den låga orderingången är främst att beställnings-processen hos kunderna i ett flertal fall drabbats av fördröjningar till följd av den ekonomiska oron i världen.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 2,5 (17,0) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick orderstocken fjärde kvartalet föregående år till 17,0 MSEK.

Januari – December

Den samlade orderingången för perioden januari-december uppgick till 15,9 (49,4) MSEK vilket är lägre än förväntat. För kvarvarande verksamheter uppgick orderingången föregående år till 30,4 MSEK. I orderingången ingår systembeställningar från välrenommerade kunder såsom Peking University, Institute of Chemistry at Chinese Academy of Science samt ledande konsumentelektroniktillverkare i Japan såväl som Sydkorea.

LED-industrin är fortsatt återhållsam avseende nyinvesteringar beroende på att volymtillväxten inte motsvarat den kapacitetsutbyggnad som skett. Detta har lett till att det idag finns en överkapacitet som i sin tur resulterat i en snabb prisreduktion med lägre lönsamhet som följd för flertalet LED-tillverkare. Utvecklingsarbetet med att förbättra effektiviteten i LED-chipen har tagit längre tid än förväntat. Under året har dock ett flertal framsteg konstaterats hos kunder. Obducat är delaktig i ett flertal samarbeten som syftar till att definiera en ny produktionsprocess för tillverkning av mikro- såväl som nanobaserade LED-chip. Kunderna i dessa projekt gör fortsatt bedömningen att investeringsbeslut kommer att fattas under 2013.

I augusti månad etablerades i samarbete med Exportrådet ett ”Business Support Office” i Shanghai i syfte att  öka närvaro och aktivitetsnivå på den kinesiska marknaden. Avsikten är att ytterligare stärka den marknadsposition bolaget har i Kina och som bolaget bedömer har stor tillväxtpotential de kommande åren. Kontoret kommer att ta hand om försäljning och kundsupport på den kinesiska marknaden.

 

Intäkter och resultat – fjärde kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 6.511 (10.958). För kvarvarande verksamheter uppgick periodens intäkter föregående år till 10.683. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4.733 (6.727) vilket motsvarade 73 (61) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4.058 (-3.292), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -2.057 (-3.135). I rörelseresultatet ingår poster av engångskaraktär med 0 (4.833) bestående av ackordsvinst i dotterbolag. Periodens resultat efter skatt var -4.138 (-13.191). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,72) SEK.

Januari – December

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 33.384 (33.721). För kvarvarande verksamheter uppgick periodens intäkter föregående år till 27.142. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 24.174 (21.665) motsvarande en bruttomarginal på 72 (64) %.

Rörelseresultatet för perioden blev 20.495 (-31.528), i vilket ingår avskrivningar med -8.711 (-12.807). För kvarvarande verksamheter uppgick periodens resultat föregående år till -23.128. I rörelseresultatet ingår poster av engångskaraktär med 24.656 (2.733) vari ingår ackordsvinst 25.863 (4.833) samt andra engångsposter om -1.207 (-2.100) vilka avser flyttning av kontor och produktion till Lund från Malmö samt intern omstrukturering. Periodens resultat per aktie uppgick till 1,53 (-3,70) SEK.

Förbättringen i rörelseresultat jämfört med samma period föregående år är relaterad till den lägre kostnadsnivån efter genomförd omstrukturering samt avvecklingen av dotterbolaget Obducat Camscan Ltd.

I finansnettot finns upptaget resultat av försäljning av dotterbolaget Quantechnologies Nordic AB med 9.153, se vidare not 3 på sid 14.

 

Finansiering och likviditet – fjärde kvartalet

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 37.924 att jämföra med 8.865 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 december till 75%, jämfört med 16% vid årets början. Räntebärande skulder uppgår till 1.756 (307) och består av utnyttjad checkräkningskredit med limit om 2.000 samt leasingrelaterade skulder.

Disponibel likviditet uppgick vid rapportperiodens utgång till 17 att jämföra med 1.135 vid årets början. Dessutom tillkommer ej utnyttjad del av checkräkningskredit med 244. I tillägg till checkräkningskrediten finns även en per årsskiftet ej utnyttjad fakturabelåningskredit uppgående till 2.000.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -841 (2.694). Exklusive den avvecklade verksamheten uppgick periodens kassaflöde från den löpande verksamheten föregående år till 4.231. Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -2.555 (-163).

Per 2012-12-31 finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra instrument som kan medföra utspädning av resultat och kapital för aktieägarna.

Januari – December

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 37.924 att jämföra med 8.865 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 december till 75%, jämfört med 16% vid årets början.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -4.824 (-7.437). Kassaflödet efter investeringsverksamheten var -2.575 (-14.582). Kassaflödet för perioden har belastats med investeringar i aktiverade utvecklingsutgifter.

Obducat AB ansökte i november 2011 om företagsrekonstruktion. Tingsrätten beslutade den 3 april 2012 om offentligt ackord avseende företagsrekonstruktionen i moderbolaget Obducat AB (publ). Tingsrättens beslut om offentligt ackord överklagades. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd vilket överklagades till högsta domstolen. Högsta domstolen beslutade den 21 juni 2012 att inte meddela prövningstillstånd för den överklagan av hovrättens beslut som inlämnades den 4 juni 2012 vilket medförde att hovrättens beslut stod fast.

Tingsrättens beslut om ackord i Obducat AB (publ), fattat den 3 april 2012, vann laga kraft den 21 juni 2012 vilket innebar att rekonstruktionen i Obducat AB avslutades. Ackordsnivån fastställdes genom tingsrättens beslut till 25%. Utbetalning av ackordslikviden, som motsvarar ca 3 MSEK, gjordes den 20 augusti 2012, d.v.s. 60 dagar efter det att tingsrättens beslut vunnit laga kraft.

En konsekvens av tingsrättens beslut om offentligt ackord, är att de efterställda konvertibellånen 2008/2011 samt 2011/2014 skrivits av då återbetalning inte längre är möjlig i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion. Som en följd härav har konvertibellån KV7B avnoterats under året. Resultateffekten från ackordet uppgick till 25.863, se vidare not 1 på sidan 14.

Bolaget har under fjärde kvartalet säkerställt en rörelsekapitalskredit om 2 MSEK samt en fakturabelåningskredit om 2 MSEK. Den bedömda produktionsvolymen som baseras på förväntad orderingång bedöms generera tillräcklig cash-flow för företagets löpande kostnader. Bolaget arbetar med att säkerställa det rörelsekapital som behövs för kapitalbindningen som blir följden av den planerade produktionsvolymen 2013.

Företagsinteckningar om 2,0 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfinansiering och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 0,4 MSEK finns i eget förvar.

 

Investeringar – fjärde kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 1.714 (2.857). Investeringar exklusive den avvecklade verksamheten uppgick föregående år till 1.796. Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

Januari – December

Avyttring av dotterbolag genererade ett kassaflöde på 9.153 (-1.213). Utöver den under tredje kvartalet genomförda försäljningen av dotterbolag har investeringar under perioden uppgått till 6.904 (5.932). Investeringar exklusive den avvecklade verksamheten uppgick föregående år till 5.579. Merparten av dessa avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

 

Forskning och utveckling – fjärde kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 2.000 (5.429) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Motsvarande kostnad föregående år exklusive den avvecklade verksamheten uppgick till 4.492. Investeringar i form av balanserade utgifter för utveckling samt patent uppgår till 1.612 (1.926). Motsvarande investeringar i den kvarvarande verksamheten uppgick föregående år till 1.356.

De totala forsknings- och utvecklingsinsatserna har under fjärde kvartalet minskat jämfört med samma period föregående år, vilket är en effekt av de genomförda kostnadsbesparingarna, som innebär ett större fokus på nya order samt kundfinansierad forskning och utveckling.

Januari – December

Periodens resultat inkluderar totalt 5.550 (27.184) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utveckling samt patent har gjorts med 6.751 (5.827). Motsvarande investeringar i den kvarvarande verksamheten uppgick föregående år till 5.014.

De totala forsknings- och utvecklingsinsatserna har under perioden minskat jämfört med samma period föregående år, vilket främst är en effekt av de genomförda kostnadsbesparingarna.

 

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patenten har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patenten ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas vidare med skydd av Obducats patent. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 186 pågående patentärenden vilka avser 43 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 106.

 

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 4.029 (2.616) samt för perioden januari – December 16.155 (10.032).

Under tredje kvartalet 2012 förvärvade moderbolaget dotterbolaget Obducat Technologies AB, tidigare dotterdotterbolag till moderbolaget. Köpeskillingen bestämdes till 156.223 vilket var i nivå med externt genomförd värdering. Den interna överlåtelsetransaktionen är i sin helhet eliminerad i koncern-räkenskaperna.

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

 

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 20 (25) heltidsanställda varav 5 (5) kvinnor. Antalet heltids-anställda i den kvarvarande verksamheten uppgick föregående år till 25. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa organisationen till rådande marknadsförutsättningar.

 

Externa faktorer

Den globala finanskrisen bedöms fortsatt ha en negativ påverkan på investeringsförmågan hos företagets industriella kunder såväl som allokeringen av statsfinansiella medel till kunder inom segmentet universitet och institut. Bolaget gör i enlighet med fastställd valutapolicy, i de situationer när det är möjligt, valutasäkringar av prognostiserade flöden. Bedömningen är att bolagets verksamhet endast i begränsad omfattning påverkas av valutakursfluktuationer.

 

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2012-12-28 till 11 908 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 18 704 179 st. Härav utgör 646 247 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Ägarbilden per 2012-12-28 ser ut som följer:

 

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2011. Det förekommer inte några generella förändringar i denna riskbild.

Bolaget har under fjärde kvartalet säkerställt en rörelsekapitalskredit om 2 MSEK samt en fakturabelåningskredit om 2 MSEK. Den bedömda produktionsvolymen som baseras på förväntad orderingång bedöms generera tillräcklig cash-flow för företagets löpande kostnader. Bolaget arbetar med att säkerställa det rörelsekapital som behövs för kapitalbindningen som blir följden av den planerade produktionsvolymen 2013.

 

Utsikter

De senaste årens genomförda omstruktureringsåtgärder har skapat förutsättningar för att generera positivt resultat. Åtgärderna har även bidragit till att bolagets balansräkning väsentligt har stärkts. Förutsättningarna för bolaget är därmed bättre vad gäller möjligheterna att säkerställa ytterligare buffert- och rörelsekapital vilket kommer att behövas för att hantera den förväntade expansionen av verksamheten.

Obducat fokuserar primärt på LED-industrin samt kunder inom akademi och institut. Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt avseende mikro- och nano PSS baserad LED-produktion. Det finns idag en total produktionskapacitet om ca 24 miljoner substrat i LED-industrin vilket motsvarar en marknadspotential på drygt etthundra av Obducats Sindre 400 system. Konsekvensen av överkapaciteten inom LED-industrin (delar av produktionskedjan) i kombination med en restriktiv kreditgivning globalt försvårar kundernas finansiering av nyinvesteringar. LED-bolagen har en grundläggande positiv inställning till fortsatt tillväxt och bedömer att nyinvesteringar i litografikapacitet kommer att ske under 2013.

Obducat gör bedömningen att en begynnande återhämtning i LED-industrin förbättrar möjligheterna att erhålla industriella orders. Omsättningen för 2013 förväntas därmed öka jämfört med 2012.

 

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

 

Utdelningsförslag

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

 

Kommande rapporttillfällen, årsstämma, kontakt mm

Årsredovisning 2012                                                            26 april 2013

Delårsrapport Q1 2013 (januari-mars)                                    17 maj 2013

Årsstämma                                                                         20 juni 2013

Delårsrapport Q2 2013 (januari-juni)                                      19 juli 2013

Delårsrapport Q3 2013 (januari-september)                           25 oktober 2013

Bokslutskommuniké 2013 (januari-december)                        14 februari 2014

 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, info@obducat.com alternativt 046-10 16 00.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45