Genombrottsorder på SINDRE® nanoimprint-maskin för industriell massproduktion av LED.

Fjärde kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 6,5 (6,5) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 60 (73) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,1 (-4,1) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,22) SEK
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 0,5 (-2,6) MSEK
* Orderingången uppgick till 2,3 (2,6) MSEK

 

Januari – December

* Periodens omsättning uppgick till 24,6 (33,4) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 65 (72) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,6 (28,2*) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,52 (1,51*) SEK.
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -0,6 (-2,6) MSEK
* Orderingången uppgick till 26,0 (15,9) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 6,7 (2,5) MSEK

 

Anmärkning

*I periodens resultat januari – december 2012 ingår vinst från ackordsuppgörelse med 25,9 MSEK samt vinst från avyttring av dotterbolag med 9,2 MSEK

 

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK.Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Obducat och Kimberly-Clark ingick ett samarbetsavtal i juni 2011. I maj 2013 erhöll Obducat en order avseende en SINDRE® NIL pilotproduktionslinje. I november 2013 godkändes SINDRE® NIL produktionslinjen av kunden för leverans. Det slutliga godkännandet har erhållits från kunden i januari 2014 efter genomförd installation och idrifttagning vid Kimberly-Clarks anläggning i USA. Produktionslinjen kommer att användas vid tillverkning av medicinska komponenter som utvecklas av Kimberly-Clark. Godkännandeprocessen för de medicinska komponenterna pågår hos FDA-myndigheten och förutsatt att godkännande erhålls är det Kimberly-Clarks målsättning att starta massproduktion av dessa komponenter.

Obducat har erhållit kontrakt i januari månad 2014 avseende leverans av ett SINDRE® 400 NIL-system för användning vid massproduktion av µPSS-baserade LED. De förväntade intäkterna från kontraktet, vilket inkluderar NIL-systemet, förbrukningsvaror samt service och support, uppgår totalt de kommande två åren till ca 22 MSEK (2,5 MEUR). Kunden, som är lokaliserad i Asien, kommer inte att tillkännages vid denna tidpunkt.Överenskommelsen omfattar avtal avseende leverans av ett SINDRE® 400 NIL-system med kapacitet att tillverka substratstorlekar upp till 4 tum, leveransgaranti för förbrukningsvaror – baserade på Obducats patenterade IPS® och STU® teknologi – som används i tillverkningsprocessen samt service- och supporttjänster vilket innefattar kontinuerliga underhållsbesök och kort responstid vid servicebehov. Leverans av SINDRE® 400 systemet är planerad till tredje kvartalet 2014. Obducat avser att expandera i Asien med en service- och supportfunktion i tillägg till den redan existerande lokala försäljningsorganisationen.

Obducat deltar i ett EU-finansierat projekt kallat GREENANOFILM. Projektet är fokuserat på utveckling och applicering av nanoorganiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik. Obducat kommer huvudsakligen att använda sin NIL-teknologi i syfte att utveckla teknologi som möjliggör kontrollerad självorganisering av dessa byggstenar för nästa generation litografiteknik för  mönstring med ultrahög upplösning. Litografitekniken kan finna användning inom marknader såsom högkänsliga biosensorer till låg kostnad, sub-wavelength optiska komponenter samt minnesmedia. Projektet koordineras av CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) från Frankrike. Konsortiet består, utöver CNRS, av åtta  partners från Frankrike, Finland, Tyskland, Nederländerna samt Sverige. GREENANOFILM-projektet startar i februari 2014 och löper över tre år med en total budget om 5,2 miljoner euro.

Försäljning och marknad

♦  Fjärde kvartalet

Orderingången för fjärde kvartalet 2013 uppgick till 2,3 (2,6) MSEK. Kvartalets orderingång är lägre än förväntat. I allt väsentligt är den låga orderingången en konsekvens av tidsförskjutningar i upphandlingsprocessen hos såväl akademiska kunder som industriella kunder. Utvärderingar pågår tillsammans med ett flertal kunder varför det finns god förhoppning att den orderingång som förväntades under fjärde kvartalet kan säkras under första halvåret 2014.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 6,7 (2,5) MSEK.

♦  Januari – December

Den samlade orderingången för perioden uppgick till 26,0 (15,9) MSEK vilket är en förbättring jämfört med föregående år. I orderingången ingår förutom en order från Kimberly-Clark på en SINDRE® pilotproduktionslinje, systembeställningar och systemuppgraderingar från universitet och institut i Portugal, Indien, Japan, Ryssland och Kina.

Obducat har ett flertal pågående samarbeten som syftar till att definiera en ny produktionsprocess för tillverkning av mikro- såväl som nanobaserade LED-chip. Kunderna i dessa projekt gör bedömningen att investeringsbeslut kommer att fattas under 2014. Allmänt sett är dock aktörerna i LED-industrin fortsatt försiktiga med nyinvesteringar. Beslutskriterierna för investeringar baseras i allt väsentligt på CoO (Cost of Ownership) och den potential kunderna bedömer det finns för att förbättra lönsamheten genom nyinvesteringar och teknikbyte. Parallellt utvärderas möjligheterna till att förbättra effektiviteten i LED-chipen – detta arbete har tagit längre tid än förväntat men ett antal goda resultat har uppvisats under senare delen av året.

Periodens orderingång omfattar bl.a. beställningen från Kimberly-Clark avseende en SINDRE® pilotproduktionslinje. Ordervärdet uppgår till cirka 13,5 MSEK. Produktionslinjen, som är den första i sitt slag, levererades planenligt under fjärde kvartalet innevarande år. Denna produktionslinje baseras på nanoimprintlitografi och är ett resultat av Obducat och Kimberly-Clarks samarbete som inleddes i juni 2011. Produktionslinjen skall användas för tillverkning av medicinska komponenter som utvecklas av Kimberly-Clark.

Intäkter och resultat

♦  Fjärde kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 6.462 (6.511). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3.886 (4.733) vilket motsvarade 60 (73) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2.990 (-4.058), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -1.816 (-2.057). Periodens resultat efter skatt var -3.073 (-4.138). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,22) SEK.

♦  Januari – December

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 24.608 (33.384) med ett bruttoresultat om 16.034 (24.174) motsvarande en bruttomarginal på 65 (72) %. Omsättningen under perioden var lägre än föregående år vilket beror på en låg orderstock vid årets början i kombination med senarelagda order under året.

Rörelseresultatet för perioden blev -9.492 (20.152), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -7.265 (-8.711). I föregående års rörelseresultat ingår en ackordsvinst om totalt 25.863.

Finansiering och likviditet

♦  Fjärde kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 447 att jämföra med 17 vid årets början. Checkräkningskrediten har under perioden temporärt ökats från 2 MSEK till 2,7 MSEK för att finansiera det ökade behovet av rörelsekapital i samband med ordern till Kimberly-Clark. Vid periodens utgång uppgår checkräkningskrediten till 2,0 MSEK. I tillägg till likvida medel finns ej utnyttjad del av checkräkningskredit och fakturabelåningskredit uppgående till sammanlagt 1.240.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2.116 (-841). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 513 (-2.555).

♦  Januari – December

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 27.968 att jämföra med 37.581 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 december till 60%, jämfört med 74% vid årets början.

Räntebärande skulder uppgår till 2.760 att jämföra med 1.756 vid årets början. Kreditfaciliteterna består av checkräkningskredit med limit om 2.000 samt fakturabelåningskredit med limit 2.000. Per 2014-01-01 uppgår limiten på checkräkningskrediten till 1.850.

Företagsinteckningar om 2,0 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfinansiering och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 0,4 MSEK finns i eget förvar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 5.075 (-5.021). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var -574 (-2.576). Kassaflödet för perioden har belastats med investeringar i aktiverade utvecklingskostnader. I föregående års siffra ingick resultat från avyttring av dotterbolag med 9.153.

Investeringar

♦  Fjärde kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 1.603 (1.714). Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

♦  Januari – December

Investeringar har för perioden uppgått till 5.813 (6.904), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

Forskning och utveckling

♦  Fjärde kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 2.200 (2.000) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 1.603 (1.612).

♦  Januari – December

Periodens resultat inkluderar totalt 6.919 (5.550) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 5.765 (6.751).

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom;

–    Projekten PhotoNVoltaics och Nanordsun som avser utveckling av solcellsapplikationer

–    Projektet Polaric som avser utveckling av polymerbaserad elektronik

–    Projektet MATSENS som startades i september och syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser.

–    Projektet ANILP som avser utveckling av en produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nanomönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer.

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patenten har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patenten ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas vidare med skydd av Obducats patent. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 179 pågående patentärenden vilka avser 43 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 121.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 1.134 (4.029) samt för perioden januari-december till 13.460 (16.155)

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 20 (20) heltidsanställda varav 5 (5) kvinnor.

Externa faktorer

Den globala finanskrisen bedöms fortsatt ha en negativ påverkan på investeringsförmågan hos bolagets industriella kunder såväl som allokeringen av statsfinansiella medel till kunder inom akademi och institut.

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2013-12-31 till 11 064 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 18 704 187 st, varav 646 247 st utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Ägarförhållanden per 2013-12-31

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 19 618 A och 29 826 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2012. Det förekommer inte några generella förändringar i denna riskbild.

Bolaget arbetar fortsatt med att säkerställa en finansiering för det kapitalbehov som uppstår på grund av en ökande produktionsvolym.

Utsikter

Obducat fokuserar primärt på LED-industrin samt akademi och institut. Akademi och institut har under 2013 ej genererat förväntad orderingång till följd av att finansiering, ofta av nationell karaktär, har försenats. Allmänt finns det en förväntan bland akademi och institut att denna situation kommer att förbättras under 2014.

Obducat har ett klart ökat antal dialoger med aktörer från olika applikationsområden såsom bioteknik och för tillverkning av medicinska komponenter. Generellt sett är detta applikationer som kommer att ta ett antal år innan det finns förutsättningar för övergång till nanoimprintteknik vid industriell massproduktion. Förutsatt att utvecklingen är framgångsrik och att nödvändiga produktgodkännanden kan erhållas bedöms nanoimprinttekniken vid tillämpning i industriell massproduktion ha god volympotential för Obducats SINDRE® maskiner.

Genom finanseringen via ANILP-projektet, kommer bolaget att utveckla en ny produktserie som möjliggör nanoimprint över stora ytor. Detta gör det möjligt att addressera intresse och potential inom OLED-, solcells- såväl som displayområdet. Intäkter förväntas kunna genereras tidigast med början 2015.

Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt avseende mikro- och nano PSS baserad LED-produktion. Beslutskriterierna för investeringar baseras i allt väsentligt på CoO (Cost of Ownership) och den potential kunderna bedömer det finns för att förbättra lönsamheten genom nyinvesteringar i teknikbyte. LED-bolagen förväntar sig fortsatt tillväxt i LED-industrin och vi gör därför bedömningen att nyinvesteringar i litografikapacitet stegvis kommer att vara nödvändiga under den kommande 2-årsperioden för att möta den förväntade efterfrågeökningen.

Sammantaget gör Obducat bedömningen att omsättningstakten successivt kommer att öka under 2014. Denna bedömning baseras på en förväntad återhämtning i LED-industrin, en förbättrad finansieringssituation inom akademi/institut samt att bolaget säkrar fler projekt inom bioteknik/medicinska komponenter.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

Årsredovisning 2013 28 april 2014

Delårsrapport Q1 2014 (januari-mars) 29 april 2014

Årsstämma 18 juni 2014

Delårsrapport Q2 2014 (januari-juni) 18 juli 2014

Delårsrapport Q3 2014 (januari-september) 31 oktober 2014

Bokslutskommuniké 2014 (januari-december) 12 februari 2015

 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45