Förbättrad orderingång under fjärde kvartalet
(För komplett rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)


Fjärde kvartalet

•	Periodens omsättning uppgick till 12,8 (7,7) MSEK

•	Periodens resultat efter skatt uppgick till -24,0 (-17,5) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till –2,77 (–2,64) SEK

•	Periodens resultat efter skatt har belastas med extra nedskrivningar om 11,5 MSEK.

•	Bruttomarginalen uppgick till 49% (70%)

•	Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -2,3 (-1,6) MSEK

•	Orderingången under Q4  uppgick till 19,6 (10,8) MSEK


Januari - December

•	Omsättningen för perioden uppgick till 42,3 (51,6) MSEK

•	Periodens resultat efter skatt uppgick till -70,9 (-52,1) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -8,86 (–10,38) SEK

•	Periodens resultat efter skatt har belastas med extra nedskrivningar om 11,5 MSEK.

•	Bruttomarginalen uppgick till 51% (51%)

•	Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -44,2 (-59,3) MSEK

•	Orderingång uppgick till 49,4 (38,9) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 21,8 (47,0) MSEK

•	Bolaget har vid utgången av året en ansträngd likviditetssituation

•	Kraftfullt åtgärdsprogram har initierats.


(Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i kSEK)


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Obducats konvertibelemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt innehavare av teckningsoptioner 2009/2011, 2009/2012 och konvertibler 2008/2011 avslutades i början av februari 2011. Bolaget tillfördes genom emissionen 11,7 MSEK kontant före emissionskostnader. Vidare kvittades 0,7 MSEK av konvertibellån 2008/2011 mot konvertibler i det nya lånet 2011/2014. 

Utfallet av emissionen är tyvärr otillräckligt för att åtgärda bolagets ansträngda likviditetssituation, som beskrivs i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2010 och Obducat måste nu vidta åtgärder för att på annat sätt åtgärda bolagets brist på likvida medel. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen sammankallat till en extra bolagsstämma som kommer att avhållas den 11 mars 2011. Styrelsen föreslår stämman att fatta följande beslut:

i. Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med möjlighet till avvikelse från aktieägarnas samt konvertibelinnehavare 2011/14 företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i bolaget. Syftet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamheten. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av bolagets ansträngda finansiella situation.

ii. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i syfte att sänka aktiernas kvotvärde. Förslaget avses innebära att så stor del som möjligt av bolagets ansamlade förlust används för minskning av aktiekapitalet. Skälet är att nuvarande kvotvärde begränsar bolagets möjligheter att anskaffa ytterligare nödvändigt kapital. I anslutning till förslaget om minskning av aktiekapitalet föreslås en justering av gränserna i bolagets bolagsordning.
 
Bolaget har framställt en ansökan om företagsrekonstruktion för dotterbolaget Obducat Technologies AB och avser att inom kort göra det även för Obducat Camscan Ltd. Moderbolaget Obducat AB (publ) samt vilande dotterbolag  i koncernen är inte föremål för sådan ansökan. Vidare har bolaget initierat ett kraftfullt åtgärdsprogram för att förbättra bolagets finansiella situation framgent.
NGM har meddelat bolaget att handeln i bolagets värdepapper kommer att observationsnoteras tills vidare. Obducat har för sin del uttryckt önskemål om ett längre handelsstopp då osäkerheten om bolagets finansiella situation är sådan att tillräcklig information för närvarande inte kan ges om Obducat och att fortsatt handel kan skada investerarnas intressen. Detta önskemål har emellertid avvisats av NGM.
Bolagsstämman den 3 januari 2011 beslutade om minskning av aktiekapitalet med 26.008.524 SEK utan indragning av aktier vilket minskar aktiens kvotvärde till 5 kronor/aktie.


Försäljning/Marknad – Fjärde kvartalet
Orderingången ökade under fjärde kvartalet till 19,6 (10,8) MSEK. Därmed uppgår orderstocken till 21,8 (47,0) MSEK vid rapportperiodens utgång. I orderstocken ingår inte den villkorade ordern värd 8 MSEK avseende ett produktionssystem från en LED-tillverkare som bolaget erhöll i september 2010.

I orderingången ingår beställningar avseende NIL-system från prestigefulla kunder såsom CEA-LETI ett ledande institut, baserat i Frankrike, för forskning inom mikro- och nanoteknologi och Fudan University  lokaliserat i Shanghai, Kina. 

Inom LED industrin finns det fortsatt en tröghet vad gäller investeringar i litografikapacitet. Detta beror till största delen på behovet av en mer omfattande utvecklingsinsats i slutskedet av produktutvecklingen hos kunderna framförallt med tyngdpunkt på epitaxi-processen. Drivkrafterna för NIL inom LED är förknippde med möjliga kostnadsbesparingar i samband med att man byter till större substratstorlekar samt flexibiliteten i att man med samma litografisystem både kan göra dagens mikro PSS såväl som morgondagens nano PSS substrat.  

Obducat är fortsatt involverat i ett flertal kundprojekt relaterade till LED-marknaden där utvärdering av både mikro- såväl som nano PSS står i fokus. 

Januari - december
För perioden januari-december uppgick den samlade orderingången till 49,4 (38,9) MSEK.

Orderingång för 2010 är klart lägre än förväntat. Bolaget bedömer dock fortsatt, baserat på information om utvecklingsplaner hos kunder, att den långsiktiga potentialen för Obducats NIL-produkter är oförändrat positiv samtidigt som de första tecknen på återhämtning har kunna skönjas i och med den ökade orderingången under fjärde kvartalet. 

Under det gångna halvåret har orders avseende NIL-system erhållits från Lippmann Institutet i Luxemburg samt ett USA baserat bolag som tidigare använt Obducatutrustning vid ett universitet i USA. Bolaget avser att producera testkomponenter, som är avsedd att användas i samband med dialysbehandling, att användas vid fälttester för att senare i år starta volymproduktion. Vidare erhölls en villkorad order avseende ett halvautomatiskt Sindre system. Kunden kommer tillsammans med slutkunder att utvärdera sina LED-komponenter och om detta utfaller gynnsamt avser de att bekräfta ordern mot slutet av första kvartalet 2011. Då ordern är villkorad, som nämnts ovan, har bolaget valt att ej ta med den i orderingången för tredje kvartalet ej heller i orderstocken. 

Under andra kvartalet erhöll Obducat  en order på ett Eitre®6 nanoimprintlitografisystem från Centre National de la Recherche Scientific (CNRS) i Grenoble. Eitre® systemet kommer att installeras vid Plateforme Technologique Amont (PTA) renrummet inne på MINATEC campus, vilket är Europas största innovationscenter för mikro och nanoteknik.

Under första kvartalet erhöll Obducat UniLites formella godkännande (Site Acceptance Test) av den helautomatiska Sindre 400® maskin som levererades under 2009. 

Under första kvartalet har Hamamatsu Photonics, världsledande tillverkare av komponenter för optoelektronik och mätinstrument, genom Obducats partner Canon Marketing Japan lagt en order på ett  NIL-system. Hamamatsu Photonics levererar optoelektroniska produkter, som till exempel optiska halvledare, ljuskänsliga elektronrör, ljuskällor och visualiseringssystem till industriföretag, universitet och forskningsinstitut i hela världen. Obducats NIL-system (nanoimprintlitografisystem) ska användas i produktutveckling och pilot-produktion av optisk utrustning. Hamamatsu valde Obducat på grund av god tryckkvalitet, Obducats industriella meriter och den starka lokala support som partnern Canon Marketing Japan kan erbjuda. I utvärderingen användes Obducats patenterade processteknologier IPS® och STU®.

Under första kvartalet har ordern avseende ett Sindre HDD HVM system tagits ur orderstocken samtidigt som vi för att möta kundens nya uppkomna behov inom Bit Patterned Media (BPM) segmentet diskuterar med kunden om eventuella gemensamma utvecklingsaktiviteter avseende detta område. Behovet av ett produktionssystem för BPM-segmentet ligger dock senare än för DTR-segmentet som HDD industrin hittills har varit inriktad på, varför ordern på ett DTR-system därmed ej kommer att slutlevereras. (För komplett rapport, se bifogad fil)