Ökad omsättning och förbättrat resultat för helåret

Fjärde kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 5,1 (6,5) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 66 (60) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,5 (-3,0) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,16) SEK
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 3,4 (0,5) MSEK
* Orderingången uppgick till 7,5 (2,4) MSEK

 

Januari – December

* Periodens omsättning uppgick till 31,2 (24,6) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 68 (65) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,1 (-9,6) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,52) SEK.
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -14,0 (0,4) MSEK
* Fulltecknad nyemission har tillfört bolaget 20,6 MEK
* Orderingången uppgick till 29,4 (26,0) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 10,7 (6,7) MSEK

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK. Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

Försäljning och marknad

  • Fjärde kvartalet

Orderingången för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 7,5 (2,4) MSEK. I kvartalet erhölls bl.a. order på två Eitre maskiner samt en första order från den asiatiska SINDRE® 400 kunden avseende förbrukningsmaterial, uppgående till ca 3 MSEK.

Obducat bedriver fortsatt en intensiv marknadsföringsinsats mot LED-industrin och antalet utvärderingsprojekt avseende såväl mikro- som nanobaserade LED-chip har ökat under 2014.

Andra generationens Sindre-system för industriell massproduktion som introducerades i april 2014 har fått en positiv respons på marknaden. Vår bedömning är att nya investeringsbeslut kommer att tas inom en nära framtid då efterfrågan på LED-chip vid inledningen av 2015 visar tydliga tecken på återhämtning efter en kraftig nedgång under fjärde kvartalet 2014. Beslutskriterierna för nyinvesteringar grundas i stor utsträckning på ”Cost of Ownership”. Avgörande för kundernas investeringsbeslut är den potential till förbättrad lönsamhet som en övergång till det nya Sindre-systemet medför.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 10,7 (6,7) MSEK.

  • Januari – December

Den samlade orderingången för perioden uppgick till 29,4 (26,0) MSEK. I orderingången ingår den i januari erhållna ordern avseende leverans av ett Sindre 400 NIL-system för användning vid massproduktion av mikro-baserade LED-chip. Sindre 400 systemet levererades till kund i december 2014. De förväntade intäkterna från kontraktet, vilket inkluderar NIL-systemet, förbrukningsvaror samt service och support, uppgår totalt de kommande två åren till ca 22 MSEK (2,5 MEUR) varav en första order avseende förbrukningsmaterial, med ett värde motsvarande ca 3 MSEK, erhölls i december. I periodens orderingång ingår bl.a. order på Eitre maskiner till Kina, Italien, Hong Kong, Japan och Mexiko. Vidare ingår order från Kimberly-Clark avseende funktionsutbyggnad av det tidigare levererade Sindre 400 -systemet.

Intäkter och resultat

  • Fjärde kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 5 090 (6 462). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3 383 (3 886) vilket motsvarade 66 (60) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 450 (-2 990), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -2 118 (-1 816). Periodens resultat efter skatt var -3 456 (-3 073). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,16) SEK.

  • Januari – December

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 31 199 (24 608) med ett bruttoresultat om 21 253 (16 034) motsvarande en bruttomarginal på 68 (65) %.

Rörelseresultatet för perioden blev -6 988 (-9 492), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -7 879 (-7 265).

Finansiering och likviditet

  • Fjärde kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 3 053 att jämföra med 447 vid årets början. Fakturabelåningskrediten om 2 MSEK har avslutats per 2014-12-31.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 6 659 (2 116). Förändring av rörelsekapital svarar för ett kassaflöde i perioden om 8 027, främst på grund av utleveranser av färdiga maskiner samt faktura- och förskottsbetalningar. Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 3 361 (513). Investeringar främst i patent och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick till 3 298 (1 603) under perioden.

  • Januari – December

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 40 077 att jämföra med 27 968 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 december till 70 %, jämfört med 60 % vid årets början.

Räntebärande skulder saknas per 2014-12-31, att jämföra med 2 760 vid årets början.

Företagsinteckningar om 2,0 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfaciliteter och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 0,4 MSEK finns i eget förvar.

Likviditetstillskottet som den genomförda nyemissionen har gett, tillsammans med den likviditet som verksamheten förutsätts generera framöver, bedöms tillräcklig för att säkra den finansiella ställningen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 645 (5 075). Kapitalbindningen i rörelsekapital har under perioden ökat med 4 274, främst på grund av ökad produktion. Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var -13 993 (-574). Kassaflödet för perioden har belastats med investeringar i aktiverade utvecklingskostnader.

Den i mars beslutade företrädesemissionen av units bestående av en aktie och en option avslutades under maj månad. Emissionsutfallet blev att B-units tecknades till 100 procent medan A-units tecknades till 98,4 procent. Emissionen tecknades därmed till 99,95 procent. Sammantaget tecknades 63 procent av emissionen med stöd av teckningsrätter och 37 procent utan stöd av teckningsrätter.

Inom ramen för emissionen har Obducats styrelse och ledning (inkl. ENI) direkt och via kapital- och pensions-försäkringar tecknat 127 219 A-units och 456 688 B-units vilket motsvarar 15,6 procent av emissionen.

Emissionen innebar att Obducat tillfördes cirka 20,6 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade därigenom med cirka 3,7 MSEK från cirka 18,7 MSEK till cirka 22,4 MSEK. Antalet A-aktier ökade med 127 219 från 646 247 till 773 466 och antalet B-aktier ökade med 3 611 588 från 18 057 940 till 21 669 528, vilket sammantaget medförde att antalet utestående aktier uppgår till 22 442 994. Därtill kommer 127 219 A-optioner och 3 611 588 B-optioner. Aktierna berättigar till sammanlagt 29 404 188 röster.

Checkräkningskrediten utnyttjas inte efter den genomförda emissionen varför denna har avslutats.

Teckningstiden för de vid årets nyemission emitterade optionerna löpte ut per 2014-12-31. Sammanlagt 571 B-akter tecknades med stöd av optionerna. Efter registrering av aktierna 2015 uppgår antalet A-aktier till 773 466 och antalet B-aktier till 21 670 099 vilket sammantaget medförde att antalet utestående aktier uppgår till 22 443 565. Aktierna berättigar till sammanlagt 29 404 759 röster.

Investeringar

  • Fjärde kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 3 298 (1 603). Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Beslut har tagits om investeringar i nytt renrum och lokal för produktion. De nya lokalerna beräknas vara färdiga att tas i bruk i början av 2015. Investeringen uppgår totalt till ca 3,4 MSEK varav 1,6 MSEK finansieras kontant och resterande del av hyresvärden med betalning över fem år genom tillägg på lokalhyran.

Moderbolagets investeringar under fjärde kvartalet uppgick till 489 (306). Investeringarna omfattade i allt väsentligt patentutgifter, vilka balanserats i enlighet med IAS 38.

  • Januari – December

Investeringar har för perioden uppgått till 10 348 (5 813), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan. Av investeringarna under perioden avser 9 131 maskin- och processutveckling, vilket i stor utsträckning är förknippat med utveckling av den nya generationen Sindre 400, samt 977 patent och 240 maskiner och inventarier.

Moderbolagets investeringar under perioden januari-december uppgick till 1 005 (882). Investeringarna omfattade i allt väsentligt patentutgifter, vilka balanserats i enlighet med IAS 38.

Forskning och utveckling

  • Fjärde kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 1 755 (2 200) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 3 255 (1 603).

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom;

– Projekten PhotoNVoltaics avseende utveckling av solcellsapplikationer

– Projektet MATSENS vilket startades i september och syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser

– Projektet ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer

– Projektet GRENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik

  • Januari – December

Periodens resultat inkluderar totalt 7 248 (6 919) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 10 108 (5 765).

Utvecklingsprojektet Polaric som avser utveckling av polymerbaserad elektronik har avslutats under andra kvartalet.

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patentportföljen har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patentportföljen ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas vidare med skydd av Obducats patent. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Under fjärde kvartalet har bolaget lämnat in patentansökan avseende en ny uppfinning.

Obducats patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 160 pågående patentärenden vilka avser 36 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 129.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 4 046 (1 134) perioden januari-december till 15 975 (13 460).

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 24 (20) heltidsanställda varav 7 (5) kvinnor.

Externa faktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2013.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2014-12-31 till 10 530 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 22 442 994, varav 773 466 utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Teckningstiden för de vid årets nyemission emitterade optionerna löpte ut per 2014-12-31. Sammanlagt 571 B-akter tecknades med stöd av optionerna. Efter registrering av aktierna 2015 uppgår antalet A-aktier till 773 466 och antalet B-aktier till 21 670 099 vilket sammantaget medförde att antalet utestående aktier uppgår till 22 443 565. Aktierna berättigar till sammanlagt 29 404 759 röster.

Ägarförhållanden per 2014-12-31

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 23 541 A och 40 262 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2013.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång finns att rapportera.

Utsikter

Efter många år av långsiktigt forskningsarbete står nu Obducat inför ett bredare genomslag för den nanoteknologi som är företagets kärnkompetens. Ett positivt tecken, som bekräftar bolagets ledande position, är den genombrottsorder från en LED-tillverkare som inledde 2014 och som bolaget erhöll leveransgodkännande för under fjärde kvartalet.

Bolagets organisation har under året förstärkts med ny VD för dotterbolaget Obducat Technologies AB samt ytterligare 3 personer. Investeringar för utökning av bolagets produktions- och renrumsresurser pågår och beräknas vara slutförda under första kvartalet 2015.

Med förstärkt säljfokus mot industriella applikationer förväntas en ökande omsättningstakt under 2015 och framöver. Det är bolagets målsättning att nå en lönsam tillväxt med ökande vinstmarginaler med början på 15 procent år 2016. De områden som enligt bolaget bedöms ha störst potential de kommande åren är LED-industrin, Emerging Markets och Public Institutions.

LED

Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt inom LED-teknologin. Beslutskriterierna för investeringar baseras huvudsakligen på ”Cost of Ownership” och den potential för lönsamhetsförbättring som följer av ett skifte till NIL-teknik. Idag uppgår produktionskapaciteten inom LED-industrin till drygt 30 miljoner substrat per år, en volym som förväntas att fyrdubblas till 2018. Den prognosticerade produktionsvolymen för 2018 skulle motsvara ett flertal hundra Sindre-maskiner. Vi bedömer att Obducat kan etablera sig som en av huvudaktörerna på denna marknad och att ytterligare order avseende Sindre-system kommer att säkras under första halvåret 2015.

EMERGING MARKETS

Obducat för allt fler dialoger med aktörer inom andra applikationsområden, exempelvis bioteknik och tillverkning av medicinska komponenter. Nanoimprinttekniken bedöms ha stor volympotential för Obducats Sindre-maskiner. Den första framgången inom området är leveransen av pilotproduktionssystemet till Kimberly-Clark. Samarbetet med Kimberly-Clark fortsätter med ambitionen att nå fram till en så komplett specifikation som möjligt för nästa generations system anpassat för fullskalig produktion under 2015-2016.

Via ANILP-projektet kommer Obducat att utveckla en ny produktserie, för lansering 2015, som möjliggör nanoimprint över stora ytor. Detta gör det möjligt att närma sig kunder inom solcells- såväl som displayområdet. Enbart inom displayområdet finns en potential som motsvarar flera hundra massproduktionssystem redan vid ett försiktigt beräknat genomslag för NIL-tekniken. Ett flertal utvärderingar har startat under 2014 och bolaget bedömer det som möjligt att intäkter kan genereras inom detta område redan under 2015.

PUBLIC INSTITUTIONS

Kunderna inom Public Institutions utgör en viktig del i vårt arbete med att stärka Obducats varumärke och position som ledande företag inom NIL-teknik. Genom forskare och studenter vid universitet och institut når vi idag framtidens beslutsfattare hos industriella kunder. Positiva tecken på sådana effekter ses redan idag och i takt med en ökad installationsbas och fler projekt där Obducats NIL-teknik används, ökar också antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering. I takt med att det allmänna finansiella läget förbättras förväntas även försäljningen till Public Institutions återhämtas efter de senaste två årens nedgång.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

12 februari 2015     Bokslutskommuniké 2014 (januari-december)

28 april 2015          Årsredovisning 2014

28 april 2015          Delårsrapport 1, 2015 (januari-mars)

27 maj 2015           Årsstämma 2015

21 juli 2015            Delårsrapport 2, 2015 (januari-juni)

30 oktober 2015    Delårsrapport 3, 2015 (januari-september)

12 februari 2016     Bokslutskommuniké 2015 (januari-december)

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com, eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45