Förvärv av det tyska bolaget Solar-semi GmbH och riktade nyemissioner av aktier och konvertibler

Fjärde kvartalet

*

Periodens omsättning uppgick till 8,7* (5,1) MSEK

*

Bruttomarginalen uppgick till 42* (66) %

*

Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,2 (-3,5) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,15) SEK

*

Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -25,5* (3,4) MSEK

*

Orderingången uppgick till 4,8* (7,5) MSEK

*

Obducat förvärvar det tyska bolaget Solar-semi GmbH för 7,5 MSEK

*

Obducat genomför riktade emissioner av aktier och konvertibler om totalt 26,4 MSEK

*

Obducat beslutar om företrädesemission om cirka 41,1 MSEK

*

Avtal slutits med en världsledande displaytillverkare om utvärdering av Obducat NIL teknik för Large Area

 

Januari – December

*

Periodens omsättning uppgick till 27,9* (31,2) MSEK

*

Bruttomarginalen uppgick till 65* (68) %

*

Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,9* (-7,1) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,62 (-0,34) SEK

*

Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -27,8* (-14,0) MSEK

*

Orderingången uppgick till 17,6* (29,4) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 35,2* (10,7) MSEK

*

Godkännande av SAT (Site Acceptance Test) avseende SINDRE 400® NIL-system

* Solar-semi konsolideras i koncernen fr.o.m. december månad

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK. Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Solar-semi har i januari 2016 erhållit en order från ett företag inom försvarsindustrin avseende leverans av ett Microcluster MC 205 Coater Developer system. Microclustersystemet kommer att användas vid högvolym-produktion av specialiserade produkter för militär användning. Ordervärdet uppgår till ca 6 MSEK.

Vid extra bolagsstämma i december beslutades att genomföra en företrädesemission av högst 5 013 714 nya aktier varav 154 694 A-aktier och 4 859 020 B-aktier med teckningskursen 8:20 kr. Emissionen avses tillföra Obducat cirka 41,1 MSEK. Avstämningsdag är satt till den 11 januari 2016 och teckningstiden till 13 januari till 2 februari med rätt till förlängning av teckningsperioden.

Teckningsperioden i den företrädesemission i Obducat som beslutades av extra bolagsstämma den 30 december 2015 löpte ut den 2 februari 2016. Den preliminära sammanräkningen som kommunicerades den 5 februari visade att inkomna teckningsanmälningar omfattade cirka 88 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 41,1 MSEK, före emissionskostnader.

Obducats styrelse har, i enlighet med beslutet från den extra bolagsstämman, beslutat att förlänga teckningsperioden i emissionen till och med fredagen den 12 februari 2016. Rätt till teckning under den förlängda teckningsperioden gäller såväl med som utan företrädesrätt. Motiv till förlängningen är att Obducat går igenom ett antal intresseindikationer avseende teckning utan stöd av teckningsrätter i emissionen. Slutligt emissionsutfall meddelas kort efter den förlängda teckningsperiodens slut.

Förvärv

 • Fjärde kvartalet

Obducat AB har ingått avtal om förvärv av det tyska företaget Solar-semi GmbH. Företaget är en ledande leverantör till mikro- och nanoelektronikindustrin. Förvärvet innebär att Obducat mer än fördubblar sin installationsbas, tredubblar sin omsättning och – inte minst – stärker sin redan ledande globala position inom nanoimprintlitografi.

Förvärvsavtalet angående samtliga aktier i Solar-semi GmbH undertecknades 2015-11-16 med tillträdesdag 2015-11-25. Köpeskillingen uppgick till 811 000 EUR motsvarande 7 559 kSEK och erlades dels genom kontant betalning om 436 000 EUR, dels genom utgivande av konvertibler till ett värde av 375 000 EUR. Förvärvet finansieras genom riktad kontantemission uppgående till 25 175 000 SEK, av nya B-aktier. Beslut har även fattats om en mindre kvittningsemission, uppgående till 1 258 750 SEK, av nya B-aktier.

Försäljning och marknad

 • Fjärde kvartalet

Orderingången för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 4,8 (7,5) MSEK. I orderingången ingår Solar-semi fr.o.m. december månad 2015. I kvartalet erhölls order på bl.a. en EITRE® 3 maskin till Shanghai Jiao Tong University, Kina samt en order på ett Quickstep lift-off system till IMTEK, Department of Microsystems Engineering, vid universitetet i Freiburg, Tyskland. Vidare har ett avtal slutits med en världsledande displaytillverkare om utvärdering av Obducat NIL teknik för Large Area.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 35,2 (10,7) MSEK. I orderstocken ingår förvärvad orderstock i Solar-semi med 27,0 MSEK. Orderstocken har justerats ner med anledning av IFRS anpassningar och tillämpning av koncernen tillämpad princip med successiv resultatavräkning.

 • Januari – December

Den samlade orderingången för perioden uppgick till 17,6 (29,4) MSEK. I orderingången 2015 ingår, utöver order erhållna under fjärde kvartalet, order på två EITRE 6 maskiner till Daegu Geyongbuk Institute i Korea, respektive Wuhan University, Kina samt två Eitre 3 maskiner till IMDEA-Nanociencia Institute i Madrid, Spanien respektive University College London, UK. I orderingången föregående år ingår ordern avseende leverans av ett SINDRE 400 NIL-system för användning vid massproduktion av µPSS-baserade LED.

Obducat bedriver en intensiv marknadsföringsinsats mot LED-industrin med ett flertal pågående utvärderingsprojekt avseende såväl mikro- som nanobaserade LED-chip. Andra generationens SINDRE®-system för industriell massproduktion som introducerades 2014 har fått en positiv respons på marknaden med goda utvärderingsresultat. Beslutskriterierna för nyinvesteringar grundas i stor utsträckning på den potential till förbättrad lönsamhet som en övergång till det nya SINDRE-systemet medför.

En viktig faktor för att nå kommersiella avslut i pågående utvärderingsprojekt är bland annat godkännandet av slutligt acceptans test (Site Acceptance Test) hos den asiatiska SINDRE 400 kunden som erhölls. Detta bedöms få en positiv påverkan i pågående kundprojekt inom LED-området.

Intäkter och resultat

 • Fjärde kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 8 723 (5 090). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3 698 (3 383) vilket motsvarade 42 (66) % bruttomarginal. Den lägre marginalen är helt hänförbar till en lägre marginal på produkterna i Solar-semi.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 251 (-3 450), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2 562 ( 2 118). Det lägre rörelseresultatet under perioden beror huvudsakligen på lägre intäkter från högmarginal-produkter i Obducat Technologies. Periodens resultat efter skatt var -5 224 (-3 456). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,15) SEK.

 • Januari – December

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 27 937 (31 199) med ett bruttoresultat om 18 169 (21 253) motsvarande en bruttomarginal på 65 (68) %.

Rörelseresultatet för perioden blev -13 872 (-6 988), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -8 501 (-7 879). Resultatförsämringen förklaras av ett lägre resultat i den svenska verksamheten på grund av lägre intäkter jämfört med föregående år.

Finansiering och likviditet

 • Fjärde kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 894 att jämföra med 3 053 vid årets början.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -9 195 (6 659). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -25 479 (3 361). Investeringar under perioden uppgick till 16 284 (3 298).

Mot bakgrund av förvärvet av Solar-semi har styrelsen i Obducat, enligt årsstämmans bemyndigande, beslutat om och genomfört riktade emissioner om cirka 26,9 MSEK.

Vid extra bolagsstämma i december beslutades att genomföra en företrädesemission av högst 5 013 714 nya aktier varav 154 694 A-aktier och 4 859 020 B-aktier med teckningskursen 8,20 kr. Emissionen avses tillföra Obducat cirka 41,1 MSEK. Avstämningsdag är satt till den 11 januari 2016 och teckningstiden till 13 januari till 2 februari med rätt till förlängning av teckningsperioden.

Teckningsperioden i den företrädesemission i Obducat som beslutades av extra bolagsstämma den 30 december 2015 löpte ut den 2 februari 2016. Den preliminära sammanräkningen som kommunicerades den 5 februari visade att inkomna teckningsanmälningar omfattade cirka 88 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 41,1 MSEK, före emissionskostnader.

Obducats styrelse har, i enlighet med beslutet från den extra bolagsstämman, beslutat att förlänga teckningsperioden i emissionen till och med fredagen den 12 februari 2016. Rätt till teckning under den förlängda teckningsperioden gäller såväl med som utan företrädesrätt. Motiv till förlängningen är att Obducat går igenom ett antal intresseindikationer avseende teckning utan stöd av teckningsrätter i emissionen. Slutligt emissionsutfall meddelas kort efter den förlängda teckningsperiodens slut.

 • Januari – December

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 47 046 att jämföra med 40 077 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 december till 50%, jämfört med 70% vid årets början.

Koncernen har räntebärande leasingskulder om 1 502 (0) och konvertibelt förlagslån på 3 369 (0).

Företagsinteckningar om 0,2 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfaciliteter och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 1,8 MSEK har frisläppts under perioden varefter företagsinteckningar i eget förvar uppgår till 2,2 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -2 667 (-3 646). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -27 831 (-13 993). Investeringar under perioden har belastat kassaflödet med 25 164 (10 347).

Genom de riktade emissionerna som genomfördes i november 2015 om cirka 26,4 MSEK för att bland annat finansiera förvärvet av Solar-semi och stärka rörelsekapitalet samt pågående företrädesemission är det styrelsens uppfattning att rörelsekapitalbehovet för de kommande 12 månaderna är säkerställt.

I september godkände den kinesiska kunden leverans och installation av SINDRE 400 maskinen. Installationen, som fördröjts till följd av förseningar hos kunden, har slutförts och kunden genomför nu omställning till produktionsläge. Till följd av förseningarna har bolagets likviditet varit ansträngd under året.

Investeringar

 • Fjärde kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 16 284 (3 298). Investeringarna fördelas på immateriella anläggnings-tillgångar med 10 149 (3 255), av vilka 7 762 är hänförliga till förvärvet av Solar-semi och materiella anläggnings-tillgångar med 6 135 (43).

Moderbolagets investeringar under fjärde kvartalet uppgick till 7 885 (489). Av investeringarna avser 7 548 (0) investering i dotterbolag och 337 (461) patentutgifter.

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

 • Januari – December

Investeringar har för perioden uppgått till 25 164 (10 347), Investeringarna fördelas på immateriella anläggnings-tillgångar med 17 357 (10 108) och materiella anläggningstillgångar med 7 807 (239). Investeringar i materiella anläggningstillgångar avser iordningsställande av nytt renrum och lokal för produktion. Investeringen beräknas totalt uppgå till ca 3,4 MSEK, varav 1,6 MSEK finansieras kontant och resterande del av hyresvärden med betalning över fem år genom tillägg på lokalhyran. Den del av investeringen som finansieras genom tillägg på lokalhyran kommer vid färdigställning att behandlas som finansiell leasing.

Forskning och utveckling

 • Fjärde kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 1 860 (1 755) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 10 149 (3 255). Se förklaring under avsnittet investeringar.

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • Projekten PhotoNVoltaics avseende utveckling av solcellsapplikationer

 • Projektet MATSENS vilket startades i september och syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser

 • Projektet ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer

 • Projektet GRENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik

 • Projektet MOSAIC som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader

 • Januari – December

Periodens resultat inkluderar totalt 8 335 (7 248) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU- relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent har gjorts med 17 357 (10 108). Se förklaring under avsnittet investeringar.

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patentportföljen har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patentportföljen ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter.

Obducats patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 194 pågående patentärenden vilka avser 42 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 146.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 3 750 (4 046) perioden januari till december till 15 000 (15 975).

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 52 (24) heltidsanställda varav 7 (7) kvinnor. Antalet anställda fördelas med 21 i den svenska och 31 personer i den tyska verksamheten.

Externa faktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2014.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2015-12-31 till 10 017 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 22 443 565, varav 773 466 utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Sammanlagt 571 B-akter tecknades med stöd av optioner som emitterades i samband med nyemissionen 2014. Efter registrering av aktierna 2015 uppgår antalet A-aktier till 773 466 och antalet B-aktier till 21 670 099 vilket sammantaget medförde att antalet utestående aktier uppgår till 22 443 565. Aktierna berättigar till sammanlagt 29 404 759 röster.

Ägarförhållanden per 2015-12-31

 

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 23 541 A och 40 262 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

Antalet aktier och röster i Obducat har ändrats efter registrering i januari 2016 av de riktade emissioner av aktier som genomfördes i samband med förvärvet av Solar-semi GmbH. Per den 31 januari finns totalt 25 068 565 aktier i bolaget, varav 773 466 A-aktier och 24 295 099 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 32 029 759 röster.

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2014.

Framtidsutsikter

Nya affärsmöjligheter

I takt med att utvecklingen går framåt förändras kraven på tekniklösningar, vilket skapar nya affärsmöjligheter för Obducat. Genom förvärvet av Solar-semi förstärker Obducat sin position genom att även kunna erbjuda lösningar för ytbeläggning. Tillsammans med Obducats redan världsledande teknik för nanoimprintlitografi (NIL), är detta av avgörande betydelse för att kunna erbjuda helhetslösningar, något som idag efterfrågas av de stora globala aktörerna som är Obducats kunder.

Obducats långsiktiga strategiska arbete med att bredda produktportföljen och därigenom bli en mer komplett partner har genom förvärvet av Solar-semi blivit verklighet. Förvärvet är ett steg i att utveckla Obducat ur ett strategiskt perspektiv och utgör en viktig byggsten för framtiden.

Förväntningar och mål 2016-2017

LED

Obducat har med mycket gott resultat levererat och erhållit acceptansgodkännande av den första SINDRE 400 för LED-tillverkning. Diskussionerna med andra aktörer inom LED-industrin förs kontinuerligt för att nå fler affärsavslut. Beslutskriterierna för investeringar baseras huvudsakligen på den potential för lönsamhets- och prestandaförbättring som följer av ett skifte till NIL-teknik. Genom de teknologier som tillförts Obducat med Solar-semi, kan Obducat nu erbjuda integrerade litografisystem där båda processtegen ytbeläggning och NIL utförs. En viktig faktor som medför att kostnadseffektiviteten hos Obducats kunder kan öka ytterligare.

Dagens installerade produktionskapacitet inom LED-industrin utgör en potential om drygt hundra SINDRE system. Obducat bedömer att bolaget kan etablera sig som en av huvudaktörerna på denna marknad med en förväntan om en kraftig ökning av antalet systemorder under 2016-2017.

MARKNADER UNDER UTVECKLING

Bioteknik och Medicinteknik

Obducat har under 2015 ökat antalet samarbetsdiskussioner inom applikationsområdet Emerging Markets. Detta gäller i synnerhet områdena bioteknik och medicinska komponenter. Den första framgången inom medicinteknik uppnåddes genom leveransen av pilotproduktionssystemet till Kimberly-Clark. Samarbetet pågår och ambitionen från Kimberly-Clark är att under närmaste året nå fram till en komplett specifikation avseende NIL-systemet anpassat för fullskalig produktion. Därutöver har Solar-semi ett flertal pågående kundprojekt med fokus på massproduktion av MEMS och sensorer för användning inom biotekniska- och medicinska applikationer som bolaget räknar med att realisera order från under kommande tidsperiod.

Display- och Solcellsindustrierna

Obducat Technologies lanserade i november 2015 det första NIL-systemet anpassat för nanoimprint över stora ytor för forskning och utvecklingsarbete, det s.k. EITRE Large Area-systemet. Sammantaget stärker denna produktlansering möjligheterna att etablera Obducat som en ledande leverantör av NIL-teknik inom displayområdet men även inom solcellsindustrin. Detta tack vare att en stor del av infrastrukturen för displaytillverkning även kan appliceras vid solcellstillverkning. Med utgångspunkt i det nyligen ingångna utvärderingsavtalet med en världsledande displaytillverkare samt att ett flertal diskussioner kring ytterligare utvärderingsavtal pågår är det Bolagets bedömning att det är möjligt att de första orderna inom dessa områden kan säkras under 2016.

OFFENTLIGA INSTITUTIONER

Kunderna inom området offentliga institutioner utgör fortfarande och kommer även i framtiden, att utgöra en viktig del i Obducats arbete med att stärka bolagets varumärke och position som ledande företag inom NIL-teknik. Genom forskare och studenter vid universitet och institut når Obducat idag framtidens beslutsfattare hos industriella kunder. Positiva tecken på sådana effekter uppfattas redan idag och i takt med en ökad installationsbas och fler projekt där Obducats NIL-teknik används, ökar också antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering. Även Solar-semi har produkter som är anpassade för denna användarkategori vilket gör det möjligt att nå samordningsfördelar.

Sammantaget är det bolagets målbild, med en positiv syn på 2016 och mot bakgrund av ovan nämnda förväntningar på marknadsutvecklingen inom respektive applikationsområde, att koncernen skall uppnå en orderingång om cirka 110-140 MSEK under 2016.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

29 april 2016          Årsredovisning 2015

29 april 2016          Delårsrapport 1, 2016 (januari-mars)

27 maj 2016           Årsstämma 2016

22 juli 2016            Delårsrapport 2, 2016 (januari-juni)

28 oktober 2016    Delårsrapport 3, 2016 (januari-september)

17 februari 2017     Bokslutskommuniké 20116 (januari-december)

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com, eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45