Positivt resultat för första halvåret

Andra kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 8,4 (7,1**) MSEK
* Periodens resultat före skatt uppgick till 24,6* (–10,5**) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,31* (–1,21**) SEK.
* Bruttomarginalen uppgick till 73 (63**) %
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -0,1 (–2,1**) MSEK
* Orderingången uppgick till 4,0 (8,8**) MSEK

 

Januari – Juni

* Omsättningen första halvåret uppgick till 20,7 (15,2**) MSEK
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 25,8* (-23,2**) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,38* (-2,72**) SEK. Resultatet föregående år har påverkats negativt av omstruktureringskostnader uppgående till 2,1 MSEK.
* Bruttomarginalen uppgick till 70 (68**) %
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -0,6 (-15,2**) MSEK
* Första halvårets orderingång uppgick till 6,6 (25,1**) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 4,0 (30,4**) MSEK

 

Anmärkning

*  I periodens resultat ingår vinst från ackordsuppgörelse med 25,2 MSEK

** I jämförelsesiffrorna för föregående år ingår den avyttrade verksamheten i Obducat Camscan Ltd,    för detaljerad information , se resultaträkningen på  sidan 7

(Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK)

Försäljning och marknad –andra kvartalet

Orderingången för andra kvartalet 2012 uppgick till 4,0 (8,8) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick orderingången föregående år till 4,5 MSEK. Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 4,0 (30,4) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick orderstocken föregående år till 11,5 MSEK.

Orderingången under andra kvartalet är lägre än förväntat. Orsak till den lägre orderingången är främst att beställningsprocessen hos kunderna tagit längre tid än planerat vilket har sin orsak i att medlen för investeringarna inte gjorts tillgängliga för kunderna vid ursprungligt planerad tidpunkt. Detta rör i allt väsentligt orders från akademi och institut där finansieringen i många fall är statlig. Indikationer finns på att investeringsmedel har börjat distribueras varför bolaget bedömer det som troligt att orders som blivit förskjutna under första halvåret kan säkras under andra halvåret.

Pågående förhandlingar med industriella kunder har försatts i vänteläge under andra kvartalet i avvaktan på avslut av rekonstruktionen i moderbolaget. Förhandlingarna kommer att återupptas under tredje kvartalet.

 

Januari – Juni

Den samlade orderingången för första halvåret uppgick till 6,6 (25,1) MSEK vilket är lägre än förväntat.

I första halvårets orderingång ingår systembeställningar från välrenommerade kunder såsom Peking University samt en ledande sydkoreansk elektroniktillverkare.

Inom LED industrin är det en fortsatt återhållsamhet med nyinvesteringar. Orsak till återhållsamheten är delvis att volymtillväxten inte motsvarat den kapacitetsutbyggnad som redan skett beträffande vissa typer av maskiner, t.ex. MetalOrganic Chemical Vapour Deposition (MOCVD), som används vid tillverkning av LED-chip. Detta har lett till att det idag finns en överkapacitet i vissa produktionssteg som i sin tur resulterat i att flertalet LED tillverkare för tillfället har en lägre lönsamhet vilket i sin tur försvårar finansieringen av investeringar. Vidare har utvecklingsarbetet med att förbättra effektiviteten i LED-chipen har tagit längre tid än förväntat vilket medför att investeringar i litografikapacitet fördröjs. Obducat är delaktig i ett flertal samarbeten som syftar till att definiera en ny produktionsprocess för tillverkning av mikro- såväl som nanobaserade LED-chip. Kunderna i dessa projekt gör fortsatt bedömningen att investeringsbeslut kommer att kunna fattas under andra halvåret 2012.

 

Intäkter och resultat – andra kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 8.383 (7.105). För kvarvarande verksamheter uppgick periodens intäkter föregående år till 4.760 . Koncernen genererade ett bruttoresultat om 6.124 (4.477) vilket motsvarade 73 (63) % bruttomarginal. Omsättningen har påverkats negativt av att bolaget har begränsat rörelsekapital. Detta gör att parallellproduktion av NIL system inte kan göras i normal omfattning vilket påverkar produktionstakten och därmed omsättningen.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 24.972 (–9.500), vilket belastats med avskrivningar enligt plan uppgående till -2.226 (–3.217). I rörelseresultatet ingår en ackordsvinst om totalt 25.215. Periodens resultat efter skatt var 24.587 (–10.450). För kvarvarande verksamheter uppgick periodens resultat 2011 till -8.017. Resultatförbättringen är dels hänförbar till det under föregående år genomförda omstruktureringsprogrammet i den svenska verksamheten, dels till avyttringen av dotterbolaget Obducat Camscan Ltd.

 

Januari – Juni

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 20.670 (15.233) med ett bruttoresultat om 14.537 (10.317) motsvarande en bruttomarginal på 70% (68) %. Omsättningen första halvåret är i linje med plan men har begränsats till följd av otillräckligt rörelsekapital.

Rörelseresultatet för perioden blev 26.769 (-21.435), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -4.394 (-6.365). I rörelseresultatet ingår en ackordsvinst om totalt 25.215. Förbättringen i rörelseresultat jämfört med samma period föregående år är relaterad till högre omsättning i den svenska verksamheten med högre bruttomarginaler såväl som den lägre kostnadsnivån efter genomförd omstrukturering samt avyttringen av dotterbolaget Obducat Camscan Ltd. I föregående års resultat ingick även omstruktureringskostnader med totalt 2,1 MSEK.

 

Finansiering och likviditet – andra kvartalet

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 35.100 att jämföra med 8.865 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 juni till 66%, jämfört med 16% vid årets början. Som ett resultat av att rekonstruktionen har vunnit laga kraft har de efterställda konvertibellånen skrivits av då återbetalning inte längre är möjlig i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion. Räntebärande skulder består därefter huvudsakligen av leasingrelaterade skulder.

Disponibel likviditet uppgick vid rapportperiodens utgång till 772 att jämföra med 1.135 vid årets början. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1.868 (–147). Exklusive den avyttrade verksamheten uppgick periodens kassaflöde från den löpande verksamheten föregående år till        -6.994. Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -149 (–2.098). Exklusive den avyttrade verksamheten uppgick periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten föregående år till -3.758.

Tingsrätten beslutade den 3 april 2012 om offentligt ackord avseende företagsrekonstruktionen i moderbolaget Obducat AB (publ). Tingsrättens beslut om offentligt ackord överklagades till hovrätten. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd vilket överklagades till högsta domstolen. Högsta domstolen beslutade den 21 juni 2012 att inte meddela prövningstillstånd för den överklagan av hovrättens beslut i mål avseende deltagande i ackordsförhandling som inlämnades den 4 juni vilket medför att hovrättens beslut står fast.

Därmed vinner tingsrättens beslut, fattat den 3 april 2012, laga kraft vilket innebär att rekonstruktionen i Obducat AB är avslutad. Ackordsnivån fastställdes genom tingsrättens beslut till 25%. Utbetalning av ackordslikviden, som motsvarar ca 3 MSEK, skall ske 60 dagar efter det att tingsrättens beslut vunnit laga kraft vilket är den 20 augusti 2012.

Vidare, som en konsekvens av att tingsrättens beslut om offentligt ackord vinner laga kraft, kommer de efterställda konvertibellånen 2008/2011 samt 2011/2014 att skrivas av då återbetalning inte längre är möjlig i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion.

 

Januari – Juni

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 35.100 att jämföra med 8.865 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 juni till 66%, jämfört med 16% vid årets början.

  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2.952 (–11.605). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var -555 (-15.225). Kassaflödet för perioden har belastats med investeringar i aktiverade utvecklingskostnader.

Obducat AB ansökte i slutet av januari om fortsatt företagsrekonstruktion. Anledningen till ansökan om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen är att processen inte kunde slutföras innan den 3 februari 2012. Tingsrätten beslutade den 2 februari 2012 att rekonstruktionen förlängs till den 3 maj 2012. Tingsrätten beslutade den 3 april 2012 om offentligt ackord avseende företagsrekonstruktionen i moderbolaget Obducat AB (publ). Tingsrättens beslut om offentligt ackord överklagades till hovrätten. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd vilket överklagades till högsta domstolen. Högsta domstolen beslutade den 21 juni 2012 att inte meddela prövningstillstånd för den överklagan av hovrättens beslut i mål avseende deltagande i ackordsförhandling som inlämnades den 4 juni vilket medför att hovrättens beslut står fast.

Därmed vinner tingsrättens beslut, fattat den 3 april 2012, laga kraft vilket innebär att rekonstruktionen i Obducat AB är avslutad. Ackordsnivån fastställdes genom tingsrättens beslut till 25%. Utbetalning av ackordslikviden, som motsvarar ca 3 MSEK, skall ske 60 dagar efter det att tingsrättens beslut vunnit laga kraft vilket är den 20 augusti 2012.

Vidare, som en konsekvens av att tingsrättens beslut om offentligt ackord vinner laga kraft kommer de efterställda konvertibellånen 2008/2011 samt 2011/2014 att skrivas av då återbetalning inte längre är möjlig i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion.

Vid avlämnandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2012 har bolaget inte en säkerställd finansiering för den kommande 12 månaders perioden. Verksamheten beräknas vara självfinansierande framöver. Dessutom pågår ett aktivt arbete med att säkerställa en stärkt rörelsekapitalbas för att dels kunna möjliggöra en mer tids- och kostnadseffektiv produktion och dels för att ha nödvändigt expansionskapital.

 

Investeringar – andra kvartalet

Koncernens totala investeringar uppgick till 2.017 (1.951). Exklusive den avyttrade verksamheten uppgick investeringarna föregående år till 1.794. Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

 

Januari – Juni

Investeringar har för perioden uppgått till 3.507 (3.620), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

Forskning och utveckling – andra kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 1.075 (7.540) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar enligt plan). Motsvarande kostnad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten uppgick till 7.126. Investeringar i form av balanserade utgifter för utveckling samt patent uppgår till 2.001 (3.724). Investeringar i den kvarvarande verksamheten uppgick föregående år till 1.276.

De totala forsknings- och utvecklingsinsatserna har under andra kvartalet minskat jämfört mot samma period föregående år, vilket är en effekt av de genomförda kostnadsbesparingarna, som inneburit ett större fokus på nya order samt kundfinansierad forskning och utveckling.

 

Januari – Juni

Periodens resultat inkluderar totalt 2.031 (17.015) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 3.491 (3.106).

De totala forsknings- och utvecklingsinsatserna har under perioden minskat jämfört med samma period föregående år, vilket bland annat är en effekt av de genomförda kostnadsbesparingarna.

 

Patent

Det är av stor betydelse för Obducats verksamhet att ha ett bra patentskydd. Patenten har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patenten ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas utan vidare risk för patentintrång på någon annans tekniska lösningar relaterade till Obducats verksamhetsområde. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 182 pågående patentärenden vilka avser 43 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 112.

 

Transaktioner med närstående

Obducat frånträdde vid årsskiftet de av European Nano Invest AB (ENI ), som är en av de större aktieägarna i Obducat AB, andrahandsupplåtna kontorslokalerna. Upplåtelsen skedde till samma pris som ENI betalade i sitt förstahandskontrakt med den externe hyresvärden och som bolaget bedömt vara marknadsmässigt. Under första kvartalet har betalning av sista hyresavgiften gjorts – någon ytterligare betalning med anledning hyresavtalet återstår ej.

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

 

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 23 (39) heltidsanställda varav 5 (7) kvinnor. Antalet heltids-anställda i den kvarvarande verksamheten uppgick föregående år till 26. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa organisationen till rådande marknadsförutsättningar.

 

Externa faktorer

Den globala finanskrisen bedöms fortsatt ha en negativ påverkan på bolaget då investeringsförmågan hos de industriella kunderna är begränsad till följd av den efterfrågeproblematik som drabbade elektronikindustrin under framförallt 2011. Bolaget gör i enlighet med fastställd valutapolicy, i de situationer när det är möjligt, valutasäkringar av prognostiserade flöden. Bedömningen är att bolagets verksamhet påverkas i viss utsträckning av valutakursfluktuationer.

 

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2012-06-30 till 12.524 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 18.704.179 st. Härav utgör 646.247 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Ägarbilden per 2012-06-30 ser ut som följer:

(För tabell, se bifogad fil)

 

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2011. Det förekommer inte några generella förändringar i denna riskbild.

Obducat har inte finansiering säkerställd för den kommande 12 månaders perioden. Verksamheten beräknas vara självfinansierande framöver. Dessutom pågår ett aktivt arbete med att säkerställa en stärkt rörelsekapitalbas för att dels kunna möjliggöra en mer tids- och kostnadseffektiv produktion och dels för att ha nödvändigt expansionskapital.

 

Utsikter

Med ett positivt resultat för första halvåret 2012 kan bolaget konstatera att kostnadsreduktionsprogrammet som genomfördes under 2011 nått målsättningen att få intäkter och kostnader i balans. Därtill har rekonstruktionen av moderbolaget vunnit laga kraft under andra kvartalet, vilket har väsentligt förbättrat bolagets balansräkning. Förutsättningarna för Bolaget har därmed förbättrats vad gäller möjligheterna att säkerställa en buffert– och rörelsekapitalbas, vilken kommer att behövas för att hantera en förväntad expansion av verksamheten.

Obducat fokuserar primärt på applikationsområdena LED (lysdioder) och public institutions (FoU relaterade NIL produkter). Obducat deltar aktivt i ett flertal utvecklingsprojekt, vars syfte är att utmynna i beslut avseende investering i litografisystem för produktion av mikro- och/eller nano PSS baserade LEDs. Det finns en grundläggande positivism avseende marknadsutvecklingen bland de bolag som Obducat gemensamt arbetar med inom LED-industrin samtidigt som överkapaciteten i LED-industrin, avseende delar av produktionskedjan, sammantaget med en restriktiv kreditgivning globalt, försvårar finansieringen av investeringar varför LED-bolagen är av uppfattningen att investeringarna återupptas först under andra halvåret 2012.

Sammanfattningsvis gör bolaget bedömningen att en stärkt balansräkning, förbättrat resultat samt avslutad rekonstruktion kommer stärka möjligheterna till att erhålla industriella orders och att orderingången för 2012 därmed kommer att öka jämfört med 2011 avseende NIL-relaterade produkter.

 

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande rapporttillfällen, årsstämma, kontakt mm

 

Delårsrapport Q3 2012 (Januari – September) 19 oktober 2012

Bokslutskommuniké 2012 (Januari – December) 15 februari 2013

 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com, eller beställas i tryckta/utskrivna versioner på info@obducat.com alternativt 040-36 21 00.

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)