Positivt resultat för andra kvartalet

Andra kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 12,0 (6,6) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 72 (57) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 (-2,9) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,15) SEK
* Lyckad nyemission har tillfört bolaget 20,6 MEK
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -8,8 (1,9) MSEK
* Orderingången uppgick till 8,3 (18,1) MSEK

Januari – Juni

* Omsättning första halvåret uppgick till 17,8 (11,4) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 70 (68) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,7 (-4,6) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,24) SEK.
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -8,1 (2,1) MSEK
* Första halvårets orderingång uppgick till 21,4 (22,4) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 12,8 (15,8) MSEK

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK. Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

Försäljning och marknad

  • Andra kvartalet

Orderingången för andra kvartalet 2014 uppgick till 8,3 (18,1) MSEK.

Obducat har ett flertal pågående samarbeten som syftar till att definiera en ny produktionsprocess för tillverkning av mikro- såväl som nanobaserade LED-chip. Med lanseringen av andra generationen av SINDRE system för industriell massproduktion, med ökad produktivitet och kostnadseffektivitet, stärks Obducats konkurrenskraft ytterligare. Introduktionen av de nya SINDRE-systemen har fått positiv respons från potentiella kunder. Dessa kunder gör bedömningen att de kommer att fatta investeringsbeslut under 2014. Beslutskriterierna för  sådana investeringar baseras på CoO (Cost of Ownership) och den potential kunderna bedömer det finns för att förbättra lönsamheten genom investeringsbeslutet.

I orderingången för andra kvartalet ingår  också en följdorder från Kimberly-Clark avseende funktionsutbyggnad av det tidigare levererade Sindresystemet – ordervärdet uppgår till ca 400 KSEK.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 12,8 (15,8) MSEK.

  • Januari – Juni

Den samlade orderingången för första halvåret uppgick till 21,4 (22,4) MSEK. I orderingången ingår den i januari erhållna ordern avseende leverans av ett SINDRE® 400 NIL-system för användning vid massproduktion av µPSS-baserade LED. De förväntade intäkterna från kontraktet, vilket inkluderar NIL-systemet, förbrukningsvaror samt service och support, uppgår totalt de kommande två åren till ca 22 MSEK (2,5 MEUR). Leverans av SINDRE® 400 systemet är planerad till tredje kvartalet 2014. I första halvårets orderingång ingår dessutom order på fyra Eitre maskiner, varav två till Kina och en till vardera Italien och Hong Kong samt order från Kimberly-Clark avseende funktionsutbyggnad av det tidigare levererade SINDRE-systemet.

Intäkter och resultat

  • Andra kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 11 966 (6 628). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 8 580 (3 762) vilket motsvarade 72 (57) % bruttomarginal. Förbättringen i bruttomarginal beror på en högre faktureringsvolym och en mer gynnsam produktmix under kvartalet.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 100 (-2 948), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 1 932 (1 824). Periodens resultat efter skatt var 74 (-2 895). Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,15) SEK.

  • Januari – Juni

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 17 811 (11 385) med ett bruttoresultat om 12 456 (7 746) motsvarande en bruttomarginal på 70 (68) %.

Rörelseresultatet för perioden blev -2 623 (-4 579), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -3.792 (-3 626).

Finansiering och likviditet

  • Andra kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 9 015 att jämföra med 447 vid årets början.

Den i mars beslutade företrädesemissionen av units bestående av en aktie och en option avslutades under maj månad. Emissionsutfallet blev att B-units tecknades till 100 procent medan A-units tecknades till 98,4 procent. Emissionen tecknades därmed till 99,95 procent. Sammantaget tecknades 63 procent av emissionen med stöd av teckningsrätter och 37 procent utan stöd av teckningsrätter. Genom det positiva utfallet i emissionen har bolaget säkrat sin finansiering för mer än 12 månader framöver.

Inom ramen för emissionen har Obducats styrelse och ledning (inkl. ENI) direkt och via kapital- och pensions-försäkringar tecknat 127.219 A-units och 456.688 B-units vilket motsvarar 15,6 procent av emissionen.

Emissionen innebär att Obducat tillförs cirka 20,6 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar därigenom med cirka 3,7 MSEK från cirka 18,7 MSEK till cirka 22,4 MSEK. Antalet A-aktier ökar med 127.219 från 646.247 till 773.466 och antalet B-aktier ökar med 3.611.588 från 18.057.940 till 21.669.528, vilket sammantaget medför att antalet utestående aktier uppgår till 22.442.994. Därtill kommer 127.219 A-optioner och 3.611.588 B-optioner. Aktierna berättigar till sammanlagt 29.404.188 röster.

Checkräkningskrediten utnyttjas inte efter den genomförda emissionen varför denna har avslutats. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -5 437 (3 063). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -8 778 (1 924).

  • Januari – Juni

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 44 650 att jämföra med 27 968 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 juni till 74%, jämfört med 60% vid årets början.

Räntebärande skulder uppgår till noll att jämföra med 2 760 vid årets början. Kreditfaciliteterna består av fakturabelåningskredit med limit 2 000.

Företagsinteckningar om 2,0 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfinansiering och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 0,4 MSEK finns i eget förvar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 347 (4 845). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var -8 052 (2 089). Kassaflödet för perioden har belastats med investeringar i aktiverade utvecklingskostnader.

Investeringar

  • Andra kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 3 341 (1 303). Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

  • Januari – Juni

Investeringar har för perioden uppgått till 4 705 (2 920), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

Forskning och utveckling

  • Andra kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 2 461 (1 934) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 3 313 (1 303).

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom;

–    Projekten PhotoNVoltaics som avser utveckling av solcellsapplikationer

–    Projektet MATSENS som startades i september och syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser

–    Projektet ANILP som avser utveckling av en produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nanomönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer

–    Projektet GRENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nanoorganiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik

–    Projektet Polaric som avser utveckling av polymerbaserad elektronik har avslutats under andra kvartalet

  • Januari – Juni

Periodens resultat inkluderar totalt 4 260 (3 115) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 4 677 (2 742).

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patenten har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patenten ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas vidare med skydd av Obducats patent. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 158 pågående patentärenden vilka avser 35 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 123.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under första halvåret till 7 953 (8 084).

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 22 (20) heltidsanställda varav 6 (5) kvinnor.

Externa faktorer

Minskad efterfrågan och valutaförändringar utgör osäkerhetsfaktorer men ej väsentliga risker.

Före en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2013.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2014-06-30 till 10 779 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 22 442 994 st, varav 773 466 st utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Ägarförhållanden per 2014-06-30

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 23 541 A och 40 262 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Före en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2013.

Utsikter

Efter många år av långsiktigt forskningsarbete står nu Obducat inför ett bredare genomslag för den nanoteknologi som är företagets kärnkompetens. Ett positivt tecken, som bekräftar bolagets ledande position, är den genombrottsorder från en LED-tillverkare som inledde 2014.

Det positiva utfallet i emissionen innebär att bolaget nu har fått resurser att befästa vår ledande position inom nanoimprintlitografi (NIL-teknik). Utökning av bolagets produktions- och renrumsresurser pågår och förstärkning av bolagets organisation med ytterligare säljresurser ligger i planen. Med förstärkt säljfokus mot industriella applikationer förväntas en ökande omsättningstakt under 2014 och framöver. Genom att tillförsäkra bolaget en hög marknadsandel för NIL-teknik till LED-industrin, samt genom att säkra fler projekt inom övriga applikationsområden, är det bolagets målsättning att nå en lönsam tillväxt med ökande vinstmarginaler med början på 15 procent år 2016. De områden som bolaget bedömer ha störst potential de kommande åren är LED-industrin, Emerging Markets och Public Institutions.

LED

Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt inom LED-teknologin. Beslutskriterierna för investeringar baseras huvudsakligen på ”Cost of Ownership”, samt den potential för lönsamhetsförbättring som följer av ett skifte till NIL-teknik. Idag uppgår produktionskapaciteten inom LED-industrin till 30 miljoner substrat per år, en volym som förväntas att fyrdubblas till 2018. Den prognosticerade produktionsvolymen för 2018 skulle motsvara ett flertal hundra SINDRE-maskiner. Detta skapar goda möjligheter för stora nyinvesteringar i Obducats litografikapacitet de kommande åren.

EMERGING MARKETS

Obducat för allt fler dialoger med aktörer inom andra applikationsområden, exempelvis bioteknik och tillverkning av medicinska komponenter. Nanoimprinttekniken bedöms ha stor volympotential för Obducats SINDRE-maskiner. Den första framgången inom området är levereransen av pilotproduktionssystemet till Kimberly-Clark. Samarbetet med Kimberly-Clark fortsätter med ambitionen att nå fram till en så komplett specifikation som möjligt för nästa generations system anpassat för fullskalig produktion under 2015-2016.

Via ANILP-projektet kommer Obducat att utveckla en ny produktserie, för lansering med början 2014, som möjliggör nanoimprint över stora ytor. Detta gör det möjligt att närma sig kunder inom solcells- såväl som displayområdet. Enbart inom displayområdet finns en potential som motsvarar flera hundra massproduktionssystem redan vid ett försiktigt beräknat genomslag för NIL-tekniken. Intäkter från dessa områden förväntas genereras med början 2015.

PUBLIC INSTITUTIONS

Kunderna inom Public Institutions utgör en viktig del i vårt arbete med att stärka Obducats varumärke och position som ledande inom NIL. Genom forskare och studenter vid universitet och institut når vi idag framtidens beslutsfattare hos potentiella kunder. Positiva tecken på sådana effekter ses redan idag och i takt med en ökad installationsbas och fler projekt där Obducats NIL-teknik används, ökar också antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering. I takt med att det allmänna finansiella läget förbättras förväntas även försäljningen till Public Institutions återhämtas efter de senaste två årens nedgång.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

31 oktober 2014    Delårsrapport 3, 2014 (januari-september)

12 februari 2015     Bokslutskommuniké 2014 (januari-december)

28 april 2015          Årsredovisning 2014

28 april 2015          Delårsrapport 1, 2015 (januari-mars)

27 maj 2015           Årsstämma 2015

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com, eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45