(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Andra kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 8,9 (12,0) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 81 (72) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,6 (0,1) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,00) SEK
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 0,9 (-8,8) MSEK
* Orderingången uppgick till 2,7 (8,3) MSEK

 

Januari – Juni

* Omsättning första halvåret uppgick till 15,1 (17,8) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 75 (70) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,1 (-2,7) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,12) SEK.
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -1,9 (-8,1) MSEK
* Första halvårets orderingång uppgick till 6,4 (21,4) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 5,2 (12,8) MSEK

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK. Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Order har efter rapportperioden erhållits på en EITRE® 3 maskin till University College London, UK.

Försäljning och marknad

  • Andra kvartalet

Orderingången för andra kvartalet 2015 uppgick till 2,7 (8,3) MSEK.

Obducat bedriver en intensiv marknadsföringsinsats mot LED-industrin med ett flertal pågående utvärderingsprojekt avseende såväl mikro- som nanobaserade LED-chip. Andra generationens SINDRE®-system för industriell massproduktion som introducerades 2014 har fått en positiv respons på marknaden med goda utvärderingsresultat. Beslutskriterierna för nyinvesteringar grundas i stor utsträckning på den potential till förbättrad lönsamhet som en övergång till det nya SINDRE-systemet medför.

En viktig faktor för att nå kommersiella avslut i pågående utvärderingsprojekt är bland annat genomförandet av slutligt acceptans test (Site Acceptance Test) hos den asiatiska SINDRE 400 kunden.

Att installera en helt ny typ av maskin i en fabrik som är under uppbyggnad är naturligtvis en utmaning. Efter en del icke Obducat relaterade förseningar i färdigställandet av fabriken har testerna startat och de första resultaten är lovande. Ett nära samarbete med kunden har gett Obducat värdefull information om hur SINDRE 400 systemet fungerar i en komplett och komplex produktionskedja. För att kunden skall kunna starta massproduktion är det viktigt att utvärdera alla testresultat innan de godkänner SAT testet i sin helhet. Det ligger i både kundens och Obducats intresse att detta görs noggrant eftersom installationen kommer att utgöra en viktig referens för kommande affärer. Kundens mål är att kunna starta industriell produktion under augusti månad.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 5,2 (12,8) MSEK.

  • Januari – Juni

Den samlade orderingången för första halvåret uppgick till 6,4 (21,4) MSEK. I första halvårets orderingång 2015 ingår order på en EITRE 6 maskin till Wuhan University, Kina. I orderingången föregående år ingår ordern avseende leverans av ett SINDRE 400 NIL-system för användning vid massproduktion av µPSS-baserade LED.

Intäkter och resultat

  • Andra kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 8 894 (11 966). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 7 183 (8 580) vilket motsvarade 81 (72) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -599 (100), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 1 980 (1 932). Periodens resultat efter skatt var -623 (74). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,00) SEK.

  • Januari – Juni

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 15 076 (17 811) med ett bruttoresultat om 11 284 (12 456) motsvarande en bruttomarginal på 75 (70) %.

Rörelseresultatet för perioden blev -4 032 (-2 623), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -3 875 (-3 792).

Finansiering och likviditet

  • Andra kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 1 188 att jämföra med 3 053 vid årets början.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 4 150 (-5 437). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 918 (-8 778). Investeringar under perioden uppgick till 3 232 (3 341).

Till följd av förseningar hos kunden har installationen av SINDRE 400 systemet fördröjts mer än två kvartal. Fördröjningen har medfört att betalningarna från kunden har försenats vilket innebär att bolagets likviditet är ansträngd. Överenskommelse har träffats med kunden om en reviderad betalningsplan vilket bedöms lösa situationen med den ansträngda likviditeten.

Företagsinteckningar om 1,8 MSEK har frisläppts under perioden varefter företagsinteckningar i eget förvar uppgår till 2,2 MSEK.

  • Januari – Juni

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 36 007 att jämföra med 40 077 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 juni till 63%, jämfört med 70% vid årets början.

Koncernen har inga räntebärande skulder.

Företagsinteckningar om 0,2 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfaciliteter och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 2,2 MSEK finns i eget förvar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 4 559 (- 3 347). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -1 865 (-8 052). Investeringar under perioden har belastat kassaflödet med 6 424 (4 705).

Investeringar

  • Andra kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 3 232 (3 341). Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 2 347 (3 313) kSEK och materiella anläggningstillgångar med 885 (28) kSEK. Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Investeringar i materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen iordningsställande av nytt renrum och lokal för produktion. Investeringen beräknas totalt uppgå till ca 3,4 MSEK, varav 1,6 MSEK finansieras kontant och resterande del av hyresvärden med betalning över fem år genom tillägg på lokalhyran.

Moderbolagets investeringar under andra kvartalet uppgick till 141 (74). Investeringarna omfattade i allt väsentligt patentutgifter, vilka balanserats i enlighet med IAS 38.

  • Januari – Juni

Investeringar har för perioden uppgått till 6 424 (4 705), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

Forskning och utveckling

  • Andra kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 2 198 (2 461) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 2 347 (3 313).

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom;

– Projekten PhotoNVoltaics avseende utveckling av solcellsapplikationer

– Projektet MATSENS vilket startades i september och syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser

– Projektet ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer

– Projektet GRENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik

–  Projektet MOSAIC som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader

  • Januari – Juni

Periodens resultat inkluderar totalt 4 352 (4 260) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 4 756 (4 677).

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patentportföljen har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patentportföljen ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter.

Obducats patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 160 pågående patentärenden vilka avser 36 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 133.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under första halvåret till 7 500 (7 953).

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 23 (22) heltidsanställda varav 6 (6) kvinnor.

Externa faktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2014.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2015-06-30 till 10 166 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 22 443 565, varav 773 466 utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Sammanlagt 571 B-akter tecknades med stöd av optioner som emitterades i samband med nyemissionen 2014. Efter registrering av aktierna 2015 uppgår antalet A-aktier till 773 466 och antalet B-aktier till 21 670 099 vilket sammantaget medförde att antalet utestående aktier uppgår till 22 443 565. Aktierna berättigar till sammanlagt 29 404 759 röster.

Ägarförhållanden per 2015-06-30

 

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 23 541 A och 40 262 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2014.

Utsikter

Efter många års långsiktigt utvecklingsarbete står nu Obducat inför ett bredare genomslag för den nanoteknologi som är företagets kärnkompetens och bolaget arbetar aktivt sedan en tid tillbaka med att bredda basen för kommersialiseringsmöjligheterna av den kärnkompetensen.

Med fortsatt säljfokus mot industriella applikationer förväntas en ökande omsättningstakt och bolagets målsättning att nå en lönsam tillväxt med ökande vinstmarginaler under 2016. De områden som enligt bolaget bedöms ha störst potential de kommande åren är LED-industrin, Emerging Markets och Public Institutions.

LED

Obducat genomför acceptanstest av den i december levererade SINDRE 400. Ett godkännande är viktigt för att öka möjligheterna till avslut i andra pågående utvärderingsprojekt.

Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt inom LED-teknologin. Beslutskriterierna för investeringar baseras huvudsakligen den potential för lönsamhets- och kvalitetsförbättring som följer av ett skifte till NIL-teknik. Idag uppgår produktionskapaciteten inom LED-industrin till drygt 35 miljoner substrat per år, en volym som förväntas mer än dubbleras inom en treårs period. Dagens installerade produktionskapacitet utgör en potential om drygt hundra SINDRE-maskiner.

Vi bedömer att Obducat kan etablera sig som en av huvudaktörerna på denna marknad och att ytterligare order kan säkras avseende SINDRE-system under 2015.

EMERGING MARKETS

Obducat för allt fler dialoger med aktörer inom andra applikationsområden, exempelvis bioteknik och tillverkning av medicinska komponenter. Nanoimprinttekniken bedöms ha stor volympotential för Obducats SINDRE-maskiner. Den första framgången inom området är leveransen av pilotproduktionssystemet till Kimberly-Clark. Samarbetet med Kimberly-Clark pågår med ambitionen att nå fram till en så komplett specifikation som möjligt för nästa generations system anpassat för fullskalig produktion under 2015-2016.

Via ANILP-projektet kommer Obducat att utveckla en ny produktserie, för lansering 2015, som möjliggör nanoimprint över stora ytor. Detta gör det möjligt att närma sig kunder inom solcells- såväl som displayområdet. Ett flertal utvärderingar pågår och bolaget bedömer det som möjligt att intäkter kan genereras inom detta område redan under 2015.

PUBLIC INSTITUTIONS

Kunderna inom Public Institutions utgör en viktig del i vårt arbete med att stärka Obducats varumärke och position som ledande företag inom NIL-teknik. Genom forskare och studenter vid universitet och institut når vi idag framtidens beslutsfattare hos industriella kunder. Positiva tecken på sådana effekter ses redan idag och i takt med en ökad installationsbas och fler projekt där Obducats NIL-teknik används, ökar också antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

30 oktober 2015    Delårsrapport 3, 2015 (januari-september)

12 februari 2016     Bokslutskommuniké 2015 (januari-december)

29 april 2016          Årsredovisning 2015

29 april 2016          Delårsrapport 1, 2016 (januari-mars)

27 maj 2016           Årsstämma 2016

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com, eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45