(För fullständig delårsrapport se bifogad fil.)

Andra kvartalet *

* Periodens omsättning uppgick till 20,2 (8,9) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 31 (81) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,9 (-0,6) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,03) SEK
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 1,8 (0,9) MSEK
* Orderingången uppgick till 7,8 (2,7) MSEK

Januari – Juni *

* Omsättning första halvåret uppgick till 39,9 (15,1) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 30 (75) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,6 (-4,1) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,49 (-0,18) SEK.
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -35,8 (-1,9) MSEK
* Första halvårets orderingång uppgick till 19,1 (6,4) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 13,0 (5,2) MSEK
* Bolagets målsättning är att uppnå en orderingång om cirka 80-110 MSEK under 2016
* Obducats företrädesemission om 41,1 MSEK fulltecknad

*  Dotterbolaget Solar-semi GmbH förvärvades i november 2015 och ingår i koncernkonsolideringen fr.o.m. fjärde kvartalet 2015 varför jämförelsesiffrorna för första halvåret föregående år inte inkluderar dotterbolaget Solar-semi.

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK. Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

Försäljning och marknad

  • Andra kvartalet

Orderingången för andra kvartalet 2016 uppgick till 7,8 (2,7) MSEK. Solar-semi har erhållit order från en europeisk kund avseende leverans av ett Microcluster MC 775 framkallningssystem. Ordervärdet uppgår till cirka 4,4 MSEK.

Obducat är verksamt inom segmentet processutrustning för litografi. Inom nanoimprintlitografi har orderingången varit lägre än förväntat till följd av dels ett mindre antal möjliga ordertillfällen inom offentliga institutioner, dels en avsaknad av aviserade investeringsbeslut hos industriella kunder. Några större order som förväntades inkomma under rapportperioden avseende ytbeläggnings- och våtprocessutrustning har dessutom försenats till följd av att kundernas interna orderläggningsprocesser tagit längre tid än planerat.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 13,0 (5,2) MSEK.

  • Januari – Juni

Den samlade orderingången för första halvåret uppgick till 19,1 (6,4) MSEK. Solar-semi erhöll i första kvartalet order från ett företag inom försvarsindustrin avseende leverans av ett Microcluster MC 205 ytbeläggnings- och framkallningssystem. Microclustersystemet kommer att användas vid högvolym-produktion av specialiserade produkter för militär användning. Ordervärdet uppgår till ca 6 MSEK.

Intäkter och resultat

  • Andra kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 20 162 (8 894). Den lägre orderingången har medfört lägre intäkter än förväntat under rapportperioden. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 6 331 (7 183) vilket motsvarade 31 (81) % bruttomarginal. Den lägre marginalen förklaras av att en stor del av omsättningen under perioden avser maskiner för ytbeläggning- och våtprocessning vilket är mer mogna produkter med lägre marginal jämfört med maskiner för nanoimprint.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 811 (-599), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2 649 (1 980). Det lägre rörelseresultatet under perioden är främst hänförligt till den lägre intäktsvolymen. Periodens resultat efter skatt var -6 905 (-623). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,03) SEK.

  • Januari – Juni

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 39 913 (15 076) med ett bruttoresultat om 11 971 (11 284) motsvarande en bruttomarginal på 30 (75) %.

Rörelseresultatet för perioden blev -13 717 (-4 032), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -5 246 (-3 875).

Finansiering och likviditet

  • Andra kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 6 923 att jämföra med 894 vid årets början. Kundfordringarna uppgick per den 30 juni till 29 861, i jämförelse med 9 247 per den 31 december 2015. Ökningen av kundfordringar är direkt relaterad till ett par stora order med lång kredittid, till bl.a. Infineon Technologies AG. Kundfordringarna förväntas minska kraftigt under tredje kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2 676 (4 150). Förändring av rörelsekapital medförde en minskning av kapitalbindningen med 7 639 (2 713).

Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 1 791 (918). Investeringar under perioden uppgick till 885 (3 232).

  • Januari – Juni

Koncernen har räntebärande leasingskulder om 1 426 (0) och konvertibelt förlagslån på 3 388 (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till – 32 810 (4 559). Förändring av rörelse-kapital medförde en ökning av kapitalbindningen med 23 792 (-4 631). Kundfordringarna uppgår per den 30 juni till 29 861 vilket är en ökning med 20 614 jämfört med den 31 december 2015. Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -35 787 (-1 865). Investeringar under perioden har belastat kassaflödet med 2 977 (6 424).

Företrädesemissionen, som beslutades av extra bolagsstämma den 30 december 2015, har tecknats till 100 procent. Sammantaget tecknades 74,9 procent av emissionen med stöd av teckningsrätter och 25,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Emissionen innebär att Obducat tillfördes cirka 41,1 MSEK, före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar därigenom med 5 013 711 SEK från 25 068 565 SEK till 30 082 276 SEK. Antalet A-aktier ökar med 154 691 från 773 466 till 928 157 och antalet B-aktier ökar med 4 859 020 från 24 295 099 till 29 154 119, vilket sammantaget medför att antalet utestående aktier uppgår till 30 082 276 efter registrering hos Bolagsverket. Aktierna berättigar till sammanlagt 38 435 689 röster.

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 73 276 att jämföra med 47 046 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 juni till 65%, jämfört med 50% vid årets början.

Företagsinteckningar om 0,2 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfaciliteter och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar i eget förvar uppgår till 2,2 MSEK.

Investeringar

  • Andra kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 885 (3 232). Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 800 (2 347) och materiella anläggningstillgångar med 85 (885).

Moderbolagets investeringar under andra kvartalet uppgick till 3 (141). Av investeringarna avser 3 (141) patentutgifter.

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

  • Januari – Juni

Investeringar har för perioden uppgått till 2 977 (6 424), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

Forskning och utveckling

  • Andra kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 1 880 (2 198) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 800 (2 347). Utvecklingsarbetet avser till stor del framtagning av en ny NIL maskin för stora ytor, s.k. ”Large Area”. Samtliga utvecklingskostnader avseende ytbeläggnings- och våtprocessutrustning har direkt belastat resultatet. En genomgång pågår av redovisningen för att anpassa och säkerställa att de av koncernen tillämpade principerna för aktivering av utvecklingsarbete är enhetliga.

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom;

–    Projekten PhotoNVoltaics avseende utveckling av solcellsapplikationer

–    Projektet MATSENS syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser. Detta projekt har med gott resultat avslutats under perioden.

–    Projektet ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer

–    Projektet GREENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik

–    Projektet MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader

  • Januari – Juni

Periodens resultat inkluderar totalt 3 556 (4 352) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 2 735 (4 756).

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patentportföljen har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patentportföljen ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter.

Obducats patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 203 pågående patentärenden vilka avser 38 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 159.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under första halvåret till 5 946 (7 500).

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 55 (23) heltidsanställda varav 8 (6) kvinnor. Antalet anställda fördelas med 23 i den svenska och 32 personer i den tyska verksamheten.

Externa faktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2015.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2016-06-30 till 10 129 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 30 082 276, varav 928 157 utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst

Ägarförhållanden per 2016-06-30

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 23 541 A och 40 262 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

Per den 30 juni finns totalt 30 082 276 aktier i bolaget, varav 928 157 A-aktier och 29 154 119 B-aktier.

Aktierna berättigar till sammanlagt 38 435 689 röster.

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2015.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden.

Framtidsutsikter

Nya affärsmöjligheter

I takt med att utvecklingen går framåt förändras kraven på tekniklösningar, vilket skapar nya affärsmöjligheter för Obducat. Genom förvärvet av Solar-semi förstärker Obducat sin position genom att även kunna erbjuda lösningar för ytbeläggning. Tillsammans med Obducats redan världsledande teknik för nanoimprintlitografi (NIL), är detta av avgörande betydelse för att kunna erbjuda helhetslösningar, något som idag efterfrågas av de stora globala aktörerna som är Obducats kunder.

Obducats långsiktiga strategiska arbete med att bredda produktportföljen och därigenom bli en mer komplett partner har genom förvärvet av Solar-semi blivit verklighet. Förvärvet är ett steg i att utveckla Obducat ur ett strategiskt perspektiv och utgör en viktig byggsten för framtiden.

Förväntningar och mål 2016-2017

LED

Dagens installerade produktionskapacitet inom LED-industrin utgör en potential om drygt hundra SINDRE system.

Obducat har med mycket gott resultat levererat och erhållit acceptansgodkännande av den första SINDRE 400 för LED-tillverkning. Diskussionerna med andra aktörer inom LED-industrin förs kontinuerligt för att nå fler affärsavslut. Beslutskriterierna för investeringar baseras huvudsakligen på den potential för lönsamhets- och prestandaförbättring som följer av ett skifte till NIL-teknik. Genom de teknologier som tillförts Obducat med Solar-semi, kan Obducat nu erbjuda integrerade litografisystem där båda processtegen ytbeläggning och NIL utförs. En viktig faktor som medför att kostnadseffektiviteten hos Obducats kunder kan öka ytterligare. Vidare pågår en konsolidering inom LED-industrin i huvudsakligt syfte att skapa större produktionsvolymer för att därigenom öka lönsamheten. Konsolideringsprocessen skapar viss turbulens vilket påverkar bolagens beslutsprocess kring investeringar men Bolaget bedömer dock att förväntningarna för perioden är oförändrade och att Obducat kan etablera sig som en av huvudaktörerna på denna marknad med en förväntan om en kraftig ökning av antalet systemorder under 2016-2017.

MARKNADER UNDER UTVECKLING

Bioteknik och Medicinteknik

Obducat har ett antal pågående samarbetsdiskussioner inom applikationsområdet Emerging Markets. Detta gäller i synnerhet områdena bioteknik och medicinska komponenter. Den första framgången inom medicinteknik uppnåddes genom leveransen av pilotproduktionssystemet till Kimberly-Clark. Samarbetet pågår och ambitionen från Kimberly-Clark är att under 2016 nå fram till en komplett specifikation avseende NIL-systemet anpassat för fullskalig produktion. Därutöver har Solar-semi ett flertal pågående kundprojekt med fokus på massproduktion av MEMS och sensorer för användning inom biotekniska- och medicinska applikationer som bolaget räknar med att  kommer realiseras till order.

Display- och Solcellsindustrierna

Obducat Technologies lanserade i november 2015 det första NIL-systemet anpassat för nanoimprint över stora ytor för forskning och utvecklingsarbete, det s.k. EITRE Large Area-systemet. Sammantaget stärker denna produktlansering möjligheterna att etablera Obducat som en ledande leverantör av NIL-teknik inom displayområdet men även inom solcellsindustrin. Detta tack vare att en stor del av infrastrukturen för displaytillverkning även kan appliceras vid solcellstillverkning. Med utgångspunkt i det nyligen ingångna utvärderingsavtalet med en världsledande displaytillverkare, samt att ett flertal diskussioner kring ytterligare utvärderingsavtal pågår, är det Bolagets bedömning att det är möjligt att de första orderna inom dessa områden kan säkras under 2016.

OFFENTLIGA INSTITUTIONER

Kunderna inom området offentliga institutioner utgör fortfarande och kommer även i framtiden att utgöra en viktig del i Obducats arbete med att stärka bolagets varumärke och position som ledande företag inom teknik för litografiprocessning. Genom forskare och studenter vid universitet och institut som arbetar med Obducats teknik når Obducat idag framtidens beslutsfattare hos industriella kunder. Positiva tecken på sådana effekter uppfattas redan idag och i takt med en ökad installationsbas och fler projekt där Obducats teknik används, ökar också antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering. Även Solar-semi har produkter som är anpassade för denna användarkategori vilket gör det möjligt att nå samordningsfördelar.

Sammantaget har bolaget en positiv syn på 2016 trots ett flertal fördröjda orders. Mot bakgrund av utfallet på orderingången under första halvåret och ovan nämnda förväntningar på marknadsutvecklingen inom respektive applikationsområde är det bolagets målsättning att uppnå en orderingång om cirka 80-110 MSEK under 2016. Tidigare bedömning var en orderingång på 110-140 MSEK under 2016.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

28 oktober 2016    Delårsrapport 3, 2016 (januari-september)

17 februari 2017     Bokslutskommuniké 2016 (januari-december)

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, https://www.obducat.com, eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45