Positivt resultat för första kvartalet

Första kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 12,3 (8,1*) MSEK
* Periodens resultat före skatt uppgick till 1,2 (–12,7*) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,07 (–1,47*) SEK. Resultatet föregående år har påverkats negativt av omstruktureringskostnader uppgående till 2,1 MSEK.
* Bruttomarginalen uppgick till 68% (72%*)
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till –0,4 (–13,1*) MSEK
* Orderingången uppgick till 2,6 (16,3*) MSEK vilket ger en total orderstock vid periodens utgång på 7,5 (28,4*) MSEK

 

* I jämförelsesiffrorna för föregående år ingår den avyttrade verksamheten i Obducat Camscan Ltd.

(Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i kSEK)

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Tingsrätten har den 3 april 2012 beslutat om offentligt ackord avseende företagsrekonstruktionen i moderbolaget Obducat AB (publ). När beslutet vinner laga kraft innebär detta att rekonstruktionen upphör och att bolaget återgår till normal drift. Tingsrättens beslut om offentligt ackord har överklagats. Tingsrätten diarieförde överklagan den 25 april 2012 men ändrade sedan datumet till den 24 april 2012 vilket innebär att det per den 9 maj, till skillnad mot vad som tidigare meddelats, inte är klart om och när beslutet om offentligt ackord vinner laga kraft.

Ackordsnivån fastställdes till 25% i enlighet med lämnat ackordsförslag. Utbetalning kommer att ske 60 dagar efter det att tingsrättens beslut vunnit laga kraft. Om beslutet står sig kommer, som en konsekvens härav, de efterställda konvertibellånen 2008/2011 samt 2011/2014 att skrivas av då återbetalning inte längre är möjlig i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion.

Ackordet medför, om beslutet står sig, en positiv påverkan på det egna kapitalet med cirka 25 MSEK.

 

Försäljning/Marknad – första kvartalet

Orderingången för första kvartalet 2012 uppgick till 2,6 (16,3) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick orderingången föregående år till 6,3 MSEK. Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 7,5 (28,4) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick orderstocken föregående år till 11,0 MSEK.

Orderingången under första kvartalet är lägre än förväntat. Orsaken till den lägre orderingången är främst att beställningsprocessen hos kunderna tagit längre tid än planerat. I orderingången ingår en beställning från Peking University.

Inom LED industrin är det en fortsatt återhållsamhet vad gäller investeringar i litografikapacitet. Bakgrund till återhållsamheten är dels att volymerna totalt sett minskade i LED-industrin under 2011 jämfört med 2010 vilket resulterat i att flertalet aktörer har blivit finansiellt försvagade, och dels att utvecklingsarbetet med att förbättra effektiviteten i LED-chipen har tagit längre tid än förväntat. LED-tillverkarna ser vissa tecken på en återhämtning vad gäller marknadsvolymerna men bedömer att investeringsbeslut först kommer att kunna fattas under andra halvåret 2012. Utvecklingsarbetet med att ta fram nästa generations LED-chip baserade på nano PSS (Patterned Sapphire Substrate) pågår och Obducat är delaktig i ett flertal samarbeten som syftar till att definiera en ny produktionsprocess för tillverkning av dessa. Samtidigt fortgår optimeringsarbete för att ytterligare förbättra dagens högeffektiva LED-chip baserade på dagens mikro PSS industristandard. Initiala resultat visar att optimeringsarbete fokuserat på att minska stukturstorlekarna på dagens mikro PSS ger den effektivitetsförbättring som LED-tillverkarna strävar efter. Om detta optimeringsarbete fullföljs kan en ny industristandard för mikro PSS realiseras redan under 2012 – något som är positivt för Nano Imprint Litografi (NIL) och därmed för Obducat. Detta eftersom mindre strukturstorlekar gör att NIL-metoden blir mer konkurrenskraftig jämfört med dagens produktionsmetoder.

 

Intäkter och resultat – första kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 12.287 (8.128). För kvarvarande verksamheter uppgick periodens intäkter föregående år till 5.994 . Koncernen genererade ett bruttoresultat om 8.413 (5.840) vilket motsvarade 68 % (72 %) bruttomarginal. Omsättningen har påverkats negativt på grund av att bolaget har begränsat rörelsekapital. Detta gör att parallellproduktion av NIL system inte kan göras i normal omfattning vilket påverkar produktionstakten och därmed omsättningen.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1.797 (–11.935), vilket belastats med avskrivningar enligt plan uppgående till –2.168 (–3.148). För kvarvarande verksamheter uppgick periodens resultat föregående år till -9.500. Periodens resultat efter skatt var 1.217 (–12.741). För kvarvarande verksamheter uppgick periodens resultat 2011 till -10.247. Resultatförbättringen är hänförbar dels till det under föregående år genomförda omstruktureringsprogrammet i den svenska verksamheten, dels till avyttringen av dotterbolaget Obducat Camscan Ltd. I föregående års resultat ingick även omstruktureringskostnader med totalt 2,1 MSEK.

 

Finansiering och likviditet – första kvartalet

Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 10.151 att jämföra med 8.865 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 mars till 18 %, jämfört med 16 % vid årets början. Räntebärande skulder består huvudsakligen av två konvertibla förlagslån och leasingrelaterade skulder.

Disponibel likviditet uppgick vid rapportperiodens utgång till 624 att jämföra med 1.135 vid årets början.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1.084 (–11.458). Exklusive den avyttrade verksamheten uppgick periodens kassaflöde från den löpande verksamheten föregående år till -8.937. Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till –406 (–13.127). Exklusive den avyttrade verksamheten uppgick periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten föregående år till -10.254.

Obducat AB ansökte i slutet av januari om fortsatt företagsrekonstruktion. Anledningen till ansökan om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen är att processen inte kunde slutföras innan den 3 februari 2012. Tingsrätten beslutade den 2 februari 2012 att rekonstruktionen förlängs till den 3 maj 2012.

Vid avlämnandet av delårsrapporten för första kvartalet 2012 har bolaget inte en säkerställd finansiering för den kommande 12 månaders perioden. Verksamheten beräknas vara självfinansierande framöver. Dessutom pågår ett aktivt arbete med att säkerställa en stärkt rörelsekapitalsbas för att dels kunna möjliggöra en mer tids- och kostnadseffektiv produktion och dels för att ha nödvändigt expansionskapital.

 

Investeringar – första kvartalet

Koncernens totala investeringar uppgick till 1.490 (1.669). Exklusive den avyttrade verksamheten uppgick investeringarna föregående år till 1.317. Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

 

Forskning och utveckling – första kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 956 (9.475) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar enligt plan). Motsvarande kostnad föregående år exklusive den avyttrade verksamheten uppgick till 8.306. Investeringar i form av balanserade utgifter för utveckling samt patent uppgår till 1.490 (1.414). Investeringar i den kvarvarande verksamheten uppgick föregående år till 1.317.

De totala forsknings- och utvecklingsinsatserna har under första kvartalet minskat jämfört mot samma period föregående år, vilket är en effekt av de genomförda kostnadsbesparingarna, som inneburit ett större fokus på nya order samt kundfinansierad forskning och utveckling.

 

Patent

Det är av stor betydelse för Obducats verksamhet att ha ett bra patentskydd. Patenten har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patenten ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas utan vidare risk för patentintrång på någon annans tekniska lösningar relaterade till Obducats verksamhetsområde. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 185 pågående patentärenden vilka avser 47 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 108.

 

Transaktioner med närstående

Obducat frånträdde vid årsskiftet de av European Nano Invest AB (ENI ), som är en av de större aktieägarna i Obducat AB, andrahandsupplåtna kontorslokalerna. Upplåtelsen skedde till samma pris som ENI betalade i sitt förstahandskontrakt med den externe hyresvärden och som bolaget bedömt vara marknadsmässigt. Under första kvartalet har betalning av sista hyresavgiften gjorts – någon ytterligare betalning med anledning hyresavtalet återstår ej.

 

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

 

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 23 (54) heltidsanställda varav 5 (7) kvinnor. Antalet heltids-anställda i den kvarvarande verksamheten uppgick föregående år till 39. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa organisationen till rådande marknadsförutsättningar.

 

Externa faktorer

Den globala finanskrisen bedöms fortsatt ha en negativ påverkan på bolaget då investeringsförmågan hos de industriella kunderna är begränsad till följd av den efterfrågeproblematik som drabbade elektronikindustrin under framförallt 2011. Bolaget gör i enlighet med fastställd valutapolicy, i de situationer när det är möjligt, valutasäkringar av prognostiserade flöden. Bedömningen är att bolagets verksamhet påverkas i viss utsträckning av valutakursfluktuationer.

 

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2012-03-31 till 12.669 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 18 704 179 st. Härav utgör 1.532.547 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

 

Ägarbilden per 2012-03-31 ser ut som följer:

(För tabell, se bifogad fil)

 

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2011. Det förekommer inte några generella förändringar i denna riskbild.

Obducat har inte finansiering säkerställd för den kommande 12 månaders perioden. Verksamheten beräknas vara självfinansierande framöver. Dessutom pågår ett aktivt arbete med att säkerställa en stärkt rörelsekapitalbas för att dels kunna möjliggöra en mer tids- och kostnadseffektiv produktion och dels för att ha nödvändigt expansionskapital.

 

Utsikter

Det kostnadsreduktionsprogram som genomförts har vid utgången av 2011 fått fullt genomslag med kraftigt reducerad kostnadsnivå som följd. Detta i kombination med en positiv kommersiell utveckling under året och goda utsikter för tillväxt under 2012 avseende bolagets NIL-produkter gör att det finns goda förutsättningar för ett väsentligt förbättrat rörelseresultat och kassaflöde under 2012 jämfört med föregående år. Bolagets likviditetssituation är fortsatt ansträngd men åtgärder pågår för att säkerställa en utökad buffert– och rörelsekapitalbas vilken kommer att behövas för att hantera en förväntad expansion av verksamheten.

Obducat fortsätter att primärt fokusera på applikationsområdena LED (lysdioder) och public institutions (FoU relaterade NIL produkter). Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingar, vars syfte är att utmynna i beslut avseende inköp av litografisystem för produktion av mikro- och/eller nano PSS baserade LEDs, med målsättningen att så långt möjligt säkerställa ytterligare orders avseende NIL-system och därmed befästa positionen som den ledande NIL-leverantören.

Efterfrågan på LED komponenter förväntas återhämta sig successivt under 2012, speciellt inom området mönstrade högeffektiva LEDs vilka används i olika typer av LED-baserade ljuskällor t.ex. för genomlysning av LCD-displayer, såväl för TV som PC- marknaden och för allmänna belysningsapplikationer. Det finns alltså en grundläggande positivism avseende marknadsutvecklingen bland de bolag som Obducat gemensamt arbetar med inom LED-industrin, trots att marknadsutvecklingen under 2011 blev väsentligt mycket sämre än förväntat. Den överkapacitet som finns i LED-industrin sammantaget med den globala finanskrisen, gör det fortsatt svårt för bolag att finansiera investeringar varför LED-bolagen är av uppfattningen att investeringarna återupptas under andra halvåret 2012.

 

En ökad orderingång för 2012 jämfört med 2011 förväntas avseende NIL-relaterade produkter.

 

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande rapporttillfällen, årsstämma, kontakt mm

Delårsrapport Q2 2012 (Januari – Juni) 20 juli 2012

Delårsrapport Q3 2012 (Januari – September) 19 oktober 2012

Bokslutskommuniké 2012 (Januari – December) 15 februari 2013

 

Obducat AB (publ) håller årsstämma den 20 juni 2012. Plats och tid för årsstämman meddelas senare.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 – 88 72 45