Industriorder värd 13,5 MSEK erhållen efter rapportperioden

Första kvartalet

*  Periodens omsättning uppgick till 4,8 (12,3) MSEK
*  Bruttomarginalen uppgick till 84 (68) %
*  Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,8 (1,2) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,10 (0,07) SEK
*  Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK
*  Orderingången uppgick till 4,3 (2,6) MSEK

 

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK

Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

OBDUCAT har erhållit en order från Kimberly-Clark avseende en Sindre pilotproduktionslinje. Ordervärdet uppgår till cirka 13,5 MSEK. Produktionslinjen, som är den första i sitt slag, kommer enligt plan att levereras under fjärde kvartalet innevarande år.

Obducat och Kimberly-Clark ingick ett samarbetsavtal i juni 2011. Baserat på resultatet från parternas gemensamma utvecklingsarbete har ett köpeavtal nu signerats avseende en NIL-baserad (nanoimprintlitografi) pilotproduktionslinje. Produktionslinjen kommer att användas vid tillverkning av medicinska komponenter som utvecklas av Kimberly-Clark.

 

Försäljning och marknad – första kvartalet

Orderingången för första kvartalet 2013 uppgick till 4,3 (2,6) MSEK. Orsak till den låga orderingången är främst att beställningsprocessen hos kunderna i ett flertal fall drabbats av fördröjningar till följd av den inverkan den ekonomiska oron i världen har på budgettilldelning och därmed inköpsbesluten.

LED-industrin är fortsatt återhållsam avseende nyinvesteringar då det idag finns en överkapacitet som i sin tur resulterat i en snabb prisreduktion med lägre lönsamhet som följd för flertalet LED-tillverkare. Beslutskriterierna för investeringar baseras i allt väsentligt på CoO (Cost of Ownership) och den potential kunderna bedömer det finns för att förbättra lönsamheten genom nyinvesteringar och teknikbyte. Parallellt utvärderas möjligheterna till att förbättra effektiviteten i LED-chipen – detta arbete har tagit längre tid än förväntat. Obducat har ett flertal pågående samarbeten som syftar till att definiera en ny produktionsprocess för tillverkning av mikro- såväl som nanobaserade LED-chip. Kunderna i dessa projekt gör fortsatt bedömningen att investeringsbeslut kommer att fattas under 2013.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 3,4 (7,5) MSEK. Vid publicering av rapporten uppgår orderstocken till 15,2 MSEK.

 

Intäkter och resultat – första kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 4.757 (12.287). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3.984 (8.413) vilket motsvarade 84 (68) % bruttomarginal. Den högre bruttomarginalen är främst relaterad till att omsättningen under kvartalet huvudsakligen utgörs av servicerelaterade arbeten.  

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1.730 (1.797), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -1.802 (-2.168). Periodens resultat efter skatt var -1.780 (1.217). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,10 (0,07) SEK.

 

Finansiering och likviditet – första kvartalet

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 35.802 att jämföra med 37.581 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 mars till 70%, jämfört med 74% vid årets början. Räntebärande skulder uppgår till 1.663 att jämföra med 1.756 vid årets början. Kreditfaciliteterna består av checkräkningskredit med limit om 2.000 samt fakturabelåningskredit med limit 2.000.

Disponibel likviditet uppgick vid rapportperiodens utgång till 89 att jämföra med 17 vid årets början. Dessutom tillkommer ej utnyttjad del av checkräkningskredit med 377. I tillägg till checkräkningskrediten finns även ej utnyttjad del av fakturabelåningskredit 1.960 av total kredit 2.000.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1.782 (1.084). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 165 (-406).

Företagsinteckningar om 2,0 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfinansiering och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 0,4 MSEK finns i eget förvar.

 

Investeringar – första kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 1.617 (1.490). Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

 

Forskning och utveckling – första kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 1.181 (956) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utveckling samt patent uppgår till 1.603 (1.490).

 

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patenten har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patenten ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas vidare med skydd av Obducats patent. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 192 pågående patentärenden vilka avser 43 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 113.

 

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under första kvartalet till 4.042 (3.792).

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

 

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 20 (23) heltidsanställda varav 5 (5) kvinnor. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa organisationen till rådande marknadsförutsättningar.

 

Externa faktorer

Den globala finanskrisen bedöms fortsatt ha en negativ påverkan på investeringsförmågan hos företagets industriella kunder såväl som allokeringen av statsfinansiella medel till kunder inom segmentet universitet och institut. Bolaget gör i enlighet med fastställd valutapolicy, i de situationer när så är möjligt, terminssäkringar av valutaflöden. Bedömningen är att bolagets verksamhet påverkas av valutakursfluktuationer.

 

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2013-03-31 till 11 673 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 18 704 187 st, varav 646 247 st utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Ägarbilden per 2013-03-31 ser ut som följer:

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 19 618 A och 29 826 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2012. Det förekommer inte några generella förändringar i denna riskbild.

Den bedömda produktionsvolymen som baseras på förväntad orderingång bedöms generera tillräcklig cash-flow för företagets löpande kostnader. Bolaget arbetar med att säkerställa det rörelsekapital som behövs för kapitalbindningen som blir följden av den bedömda produktionsvolymen 2013.

 

Utsikter

Obducat fokuserar primärt på LED-industrin samt akademi och institut. Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt avseende mikro- och nano PSS baserad LED-produktion. Det finns idag en total årlig produktionskapacitet om ca 24 miljoner substrat i LED-industrin vilket motsvarar en marknadspotential på drygt etthundra av Obducats Sindre 400 system. Beslutskriterierna för investeringar baseras i allt väsentligt på CoO (Cost of Ownership) och den potential kunderna bedömer det finns för att förbättra lönsamheten genom nyinvesteringar och teknikbyte.  LED-bolagen har en grundläggande positiv inställning till fortsatt tillväxt och bedömer att nyinvesteringar i litografikapacitet kommer att ske under 2013.

Vidare bedömer bolaget att det nu finns förbättrade förutsättningarna för bolaget att säkerställa det ytterligare buffert- och rörelsekapital som kommer att behövas för att hantera den förväntade expansionen av verksamheten.

Obducat gör bedömningen att en begynnande återhämtning i LED-industrin förbättrar möjligheterna att erhålla industriella orders. Omsättningen för 2013 förväntas därmed öka jämfört med 2012.

 

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

 

Utdelningsförslag

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

 

Kommande rapporttillfällen, årsstämma, kontakt mm

Årsstämma                                                                      20 juni 2013

Delårsrapport Q2 2013 (januari-juni)                             19 juli 2013

Delårsrapport Q3 2013 (januari-september)                   25 oktober 2013

Bokslutskommuniké 2013 (januari-december)               14 februari 2014

 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, info@obducat.com alternativt 046-10 16 00.

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45