(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Genombrottsorder på SINDRE® nanoimprint-maskin för industriell massproduktion av LED.

Första kvartalet

Periodens omsättning uppgick till 5,8 (4,8) MSEK

* Bruttomarginalen uppgick till 66 (84) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,8 (-1,8) MSEK.
* Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,10) SEK
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 0,7 (0,2) MSEK
* Orderingången uppgick till 13,1 (4,3) MSEK

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK. Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den preliminära sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 78 procent, varav 81 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 19 procent utan stöd av teckningsrätter. Obducat går för tillfället igenom ett antal intresseindikationer avseende teckning utan stöd av teckningsrätter i emissionen. Slutligt emissionsutfall kommer att meddelas inom kort, efter avslutad genomgång.

Den teckning av units som hittills slutförts innebär att Obducat tillförs cirka 16 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar därigenom med cirka 2,9 MSEK från cirka 18,7 MSEK till cirka 21,6 MSEK. Antalet A-aktier ökar med 127.219 från 646.247 till 773.466 samt antalet B-aktier ökar med 2.784.980 från 18.057.940 till 20.842.920 aktier, vilket sammantaget medför att antalet utestående aktier uppgår till 21.616.386 efter registrering hos Bolagsverket. Aktierna berättigar till sammanlagt 28.577.580 röster.

 

Försäljning och marknad

  • Första kvartalet

Orderingången för första kvartalet 2014 uppgick till 13,1 (4,3) MSEK. I orderingången ingår den i januari erhållna  ordern avseende leverans av ett SINDRE® 400 NIL-system för användning vid massproduktion av µPSS-baserade LED. De förväntade intäkterna från kontraktet, vilket inkluderar NIL-systemet, förbrukningsvaror samt service och support, uppgår totalt de kommande två åren till ca 22 MSEK (2,5 MEUR). Leverans av SINDRE® 400 systemet är planerad till tredje kvartalet 2014.

Obducat har ett flertal pågående samarbeten som syftar till att definiera en ny produktionsprocess för tillverkning av mikro- såväl som nanobaserade LED-chip. Med lanseringen av andra generationen av SINDRE system för industriell massproduktion, med ökad produktivitet och kostnadseffektivitet, stärks Obducats konkurrenskraft ytterligare. Introduktionen av de nya SINDRE-systemen har fått positiv respons från potentiella kunder. Dessa kunder gör bedömningen att de kommer att fatta investeringsbeslut under 2014. Allmänt sett är aktörer i LED-industrin försiktiga vid beslut om ny produktionsteknik. Beslutskriterierna för  sådana investeringar baseras på CoO (Cost of Ownership) och den potential kunderna bedömer det finns för att förbättra lönsamheten genom investeringsbeslutet.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 14,7 (3,4) MSEK.

 

Intäkter och resultat

  • Första kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 5 845 (4 757). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3 876 (3 984) vilket motsvarade 66 (84) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 722 (-1 730), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -1 860 (-1 802). Periodens resultat efter skatt var -2 779 (-1 780). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,10) SEK.

 

Finansiering och likviditet

  • Första kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 128 att jämföra med 447 vid årets början. Checkräkningskrediten har under perioden minskats från 2,0 MSEK till 1,85 MSEK. I tillägg till likvida medel finns ej utnyttjad checkräkningskredit och fakturabelåningskredit uppgående till sammanlagt 2 135.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2 090 (1 782). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 726 (165).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 25 197 att jämföra med 27 968 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 mars till 56%, jämfört med 60% vid årets början.

Räntebärande skulder uppgår till 1 715 att jämföra med 2 760 vid årets början. Kreditfaciliteterna består av checkräkningskredit med limit om 1 850 samt fakturabelåningskredit med limit 2 000.

Företagsinteckningar om 2,0 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfinansiering och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 0,4 MSEK finns i eget förvar.

 

Investeringar

  • Första kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 1 364 (1 617). Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

 

Forskning och utveckling

  • Första kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 1 799 (1 178) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 1 364 (1 604).

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom;

  • Projekten PhotoNVoltaics som avser utveckling av solcellsapplikationer
  • Projektet Polaric som avser utveckling av polymerbaserad elektronik
  • Projektet MATSENS som startades i september och syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser
  • Projektet ANILP som avser utveckling av en produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nanomönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer
  • Projektet GRENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nanoorganiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik

 

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patenten har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patenten ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas vidare med skydd av Obducats patent. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 177 pågående patentärenden vilka avser 41 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 122.

 

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under första kvartalet till 3 977 (4 042).

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

 

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 21 (20) heltidsanställda varav 6 (5) kvinnor.

 

Externa faktorer

Minskad efterfrågan och valutaförändringar utgör osäkerhetsfaktorer men ej väsentliga risker.

Före en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2013.

 

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2014-03-31 till 10 877 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 18 704 187 st, varav 646 247 st utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

 

Ägarförhållanden per 2014-03-31

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 19 618 A och 29 826 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Före en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2013.

 

Utsikter

Efter många år av långsiktigt forskningsarbete står nu Obducat inför ett bredare genomslag för den nanoteknologi som är företagets kärnkompetens. Ett positivt tecken, som bekräftar bolagets ledande position, är den genombrottsorder från en LED-tillverkare som inledde 2014. Med förstärkt säljfokus mot industriella applikationer förväntas en ökande omsättningstakt under 2014 och framöver. Genom att tillförsäkra bolaget en hög marknadsandel för NIL-teknik till LED-industrin, samt genom att säkra fler projekt inom övriga applikationsområden, är det bolagets målsättning att nå en lönsam tillväxt med ökande vinstmarginaler med början på 15 procent år 2016. De områden som bolaget bedömer ha störst potential de kommande åren är LED-industrin, Emerging Markets och Public Institutions.

 

LED

Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt inom LED-teknologin. Beslutskriterierna för investeringar baseras huvudsakligen på ”Cost of Ownership”, samt den potential för lönsamhetsförbättring som följer av ett skifte till NIL-teknik. Idag uppgår produktionskapaciteten inom LED-industrin till 30 miljoner substrat per år, en volym som förväntas att fyrdubblas till 2018. Den prognosticerade produktionsvolymen för 2018 skulle motsvara ett flertal hundra SINDRE-maskiner. Detta skapar goda möjligheter för stora nyinvesteringar i Obducats litografikapacitet de kommande åren.

 

EMERGING MARKETS

Obducat för allt fler dialoger med aktörer inom andra applikationsområden, exempelvis bioteknik och tillverkning av medicinska komponenter. Nanoimprinttekniken bedöms ha stor volympotential för Obducats SINDRE-maskiner. Den första framgången inom området är levereransen av pilotproduktionssystemet till Kimberly-Clark. Samarbetet med Kimberly-Clark fortsätter med ambitionen att nå fram till en så komplett specifikation som möjligt för nästa generations system anpassat för fullskalig produktion under 2015-2016. Via ANILP-projektet kommer Obducat att utveckla en ny produktserie, för lansering med början 2014, som möjliggör nanoimprint över stora ytor. Detta gör det möjligt att närma sig kunder inom solcells- såväl som displayområdet. Enbart inom displayområdet finns en potential som motsvarar flera hundra massproduktionssystem redan vid ett försiktigt beräknat genomslag för NIL-tekniken. Intäkter från dessa områden förväntas genereras med början 2015.

 

PUBLIC INSTITUTIONS

Kunderna inom Public Institutions utgör en viktig del i vårt arbete med att stärka Obducats varumärke och position som ledande inom NIL. Genom forskare och studenter vid universitet och institut når vi idag framtidens beslutsfattare hos potentiella kunder. Positiva tecken på sådana effekter ses redan idag och i takt med en ökad installationsbas och fler projekt där Obducats NIL-teknik används, ökar också antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering. I takt med att det allmänna finansiella läget förbättras förväntas även försäljningen till Public Institutions återhämtas efter de senaste två årens nedgång.

 

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

 

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

18 juni 2014           Årsstämma 2014

18 juli 2014            Delårsrapport 2, 2014 (januari-juni)

31 oktober 2014    Delårsrapport 3, 2014 (januari-september)

12 februari 2015     Bokslutskommuniké 2014 (januari-december)

 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com, eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45