(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Första kvartalet

*

Periodens omsättning uppgick till 6,2 (5,8) MSEK

*

Bruttomarginalen uppgick till 66 (66) %

*

Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,4 (-2,8) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,15) SEK

*

Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -2,8 (0,7) MSEK

*

Orderingången uppgick till 3,7 (13,1) MSEK

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK. Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Deltagande i projektet MOSAIC som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader.

Försäljning och marknad

  • Första kvartalet

Orderingången för första kvartalet 2015 uppgick till 3,7 (13,1) MSEK. I kvartalet erhölls en order på Eitre 6 maskin till Wuhan University.

Obducat bedriver en intensiv marknadsföringsinsats mot LED-industrin med ett flertal pågående utvärderingsprojekt avseende såväl mikro- som nanobaserade LED-chip. Andra generationens SINDRE-system för industriell massproduktion som introducerades 2014 har fått en positiv respons på marknaden med goda utvärderingsresultat. Beslutskriterierna för nyinvesteringar grundas i stor utsträckning på den potential till förbättrad lönsamhet som en övergång till det nya SINDRE-systemet medför.

En viktig faktor för att nå kommersiella avslut i pågående utvärderingsprojekt är bland annat genomförande av slutligt acceptanstest hos den asiatiska SINDRE 400 kunden. Detta acceptanstest har fördröjts då kunden varit försenad med färdigställandet av ny fabrik.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 9,2 (14,7) MSEK.

Intäkter och resultat

  • Första kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 6 182 (5 845). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4 101 (3 876) vilket motsvarade 66 (66) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 433 (-2 722), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -1 895 (-1 860). Periodens resultat efter skatt var -3 409 (-2 779). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,15) SEK.

Finansiering och likviditet

  • Första kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 1 020 att jämföra med 3 053 vid årets början. Belåning av kundfakturor uppgår till 750 (1 715).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 409 (2 090). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -2 783 (726). Investeringar uppgick till 3 192 (1 364) under perioden.

Till följd av förseningar hos kunden har installationen av SINDRE 400 systemet fördröjts mer än ett kvartal. Fördröjningen har medfört att betalningarna från kunden har försenats motsvarande vilket i sin tur inneburit att bolagets likviditet har varit ansträngd under mars och april 2015. Överenskommelse har träffats med kunden om en reviderad betalningsplan vilket bedöms lösa situationen med den ansträngda likviditeten inom kort.

Baserat på nuvarande orderstock och betalningar kopplade till förväntad orderingång samt pågående EU finansierade FoU projekt, har likviditetsprognosen uppdaterats för de kommande 12 månaderna. Prognosen är grundad på den information och bedömning vi idag har om kundernas planer på beställning av NIL system. Då det i prognosen ingår förväntade order kan det uppkomma förseningar och avvikelser som ligger utanför bolagets kontroll. Prognosen visar att den likviditet som verksamheten förutsätts generera framöver bedöms tillräcklig för att säkra den finansiella ställningen 12 månader framöver.

Företagsinteckningar om 2,0 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfaciliteter och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 0,4 MSEK finns i eget förvar.

Investeringar

  • Första kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 3 192 (1 364). Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 2 409 (1 364) kSEK och materiella anläggningstillgångar med 783 (0) kSEK. Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Investeringar i materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen iordningsställande av nytt renrum och lokal för produktion. Investeringen beräknas totalt uppgå till ca 3,4 MSEK, varav 1,6 MSEK finansieras kontant och resterande del av hyresvärden med betalning över fem år genom tillägg på lokalhyran.

Moderbolagets investeringar under första kvartalet uppgick till 411 (306). Investeringarna omfattade i allt väsentligt patentutgifter, vilka balanserats i enlighet med IAS 38.

Forskning och utveckling

  • Första kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 2 154 (1 799) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 2 409 (1 364).

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom;

  • Projekten PhotoNVoltaics avseende utveckling av solcellsapplikationer

  • Projektet MATSENS vilket startades i september och syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser

  • Projektet ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer

  • Projektet GRENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik

  • Projektet MOSAIC som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patentportföljen har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patentportföljen ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas vidare med skydd av Obducats patent. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 161 pågående patentärenden vilka avser 36 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 132.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under första kvartalet till 3 750 (3 977).

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 24 (21) heltidsanställda varav 7 (6) kvinnor.

Externa faktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2014.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2015-03-31 till 10 343 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 22 443 565, varav 773 466 utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Sammanlagt 571 B-akter tecknades med stöd av optioner som emitterades i samband med nyemissionen 2014. Efter registrering av aktierna 2015 uppgår antalet A-aktier till 773 466 och antalet B-aktier till 21 670 099 vilket sammantaget medförde att antalet utestående aktier uppgår till 22 443 565. Aktierna berättigar till sammanlagt 29 404 759 röster.

Ägarförhållanden per 2015-03-31

 

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 23 541 A och 40 262 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2014.

Utsikter

Efter många år av långsiktigt utvecklingsarbete står nu Obducat inför ett bredare genomslag för den nanoteknologi som är företagets kärnkompetens och bolaget arbetar aktivt sedan en tid tillbaka med att bredda basen för kommersialiseringsmöjligheterna av den kärnkompetensen.

Med fortsatt säljfokus mot industriella applikationer förväntas en ökande omsättningstakt och bolagets målsättning att nå en lönsam tillväxt med ökande vinstmarginaler under 2016. De områden som enligt bolaget bedöms ha störst potential de kommande åren är LED-industrin, Emerging Markets och Public Institutions.

LED

Obducat genomför under andra kvartalet acceptanstest av den i december levererade SINDRE 400. Ett godkännande är viktigt för avslut i pågående utvärderingsprojekt.

Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt inom LED-teknologin. Beslutskriterierna för investeringar baseras huvudsakligen den potential för lönsamhetsförbättring som följer av ett skifte till NIL-teknik. Idag uppgår produktionskapaciteten inom LED-industrin till drygt 35 miljoner substrat per år, en volym som förväntas mer än dubbleras inom en treårs period. Dagens installerade produktionskapacitet utgör en potential om drygt hundra SINDRE-maskiner. Vi bedömer att Obducat kan etablera sig som en av huvudaktörerna på denna marknad och att ytterligare order avseende SINDRE-system kommer att säkras under 2015.

EMERGING MARKETS

Obducat för allt fler dialoger med aktörer inom andra applikationsområden, exempelvis bioteknik och tillverkning av medicinska komponenter. Nanoimprinttekniken bedöms ha stor volympotential för Obducats SINDRE-maskiner. Den första framgången inom området är leveransen av pilotproduktionssystemet till Kimberly-Clark. Samarbetet med Kimberly-Clark pågår med ambitionen att nå fram till en så komplett specifikation som möjligt för nästa generations system anpassat för fullskalig produktion under 2015-2016.

Via ANILP-projektet kommer Obducat att utveckla en ny produktserie, för lansering 2015, som möjliggör nanoimprint över stora ytor. Detta gör det möjligt att närma sig kunder inom solcells- såväl som displayområdet. Ett flertal utvärderingar pågår och bolaget bedömer det som möjligt att intäkter kan genereras inom detta område redan under 2015.

PUBLIC INSTITUTIONS

Kunderna inom Public Institutions utgör en viktig del i vårt arbete med att stärka Obducats varumärke och position som ledande företag inom NIL-teknik. Genom forskare och studenter vid universitet och institut når vi idag framtidens beslutsfattare hos industriella kunder. Positiva tecken på sådana effekter ses redan idag och i takt med en ökad installationsbas och fler projekt där Obducats NIL-teknik används, ökar också antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

28 april 2015          Årsredovisning 2014

28 april 2015          Delårsrapport 1, 2015 (januari-mars)

27 maj 2015           Årsstämma 2015

21 juli 2015            Delårsrapport 2, 2015 (januari-juni)

30 oktober 2015    Delårsrapport 3, 2015 (januari-september)

12 februari 2016     Bokslutskommuniké 2015 (januari-december)

 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com, eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45