(NGM:OBDU B) Tredje kvartalet * Periodens omsättning uppgick till 6,9 (13,7) MSEK * Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,3 (-12,1) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till –1,89 (–2,75) SEK * Bruttomarginalen uppgick till 55% (49%) * Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -11,2 (-20,9) MSEK * Orderingången under Q3 uppgick till 12,3 (14,1) MSEK
Januari - September

*	Omsättningen för perioden uppgick till 29,5 (43,9) MSEK

*	Periodens resultat efter skatt uppgick till -46,9(-34,5) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -6,23 (–7,62) SEK

*	Bruttomarginalen uppgick till 52%(48%)

*	Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -41,9 (-57,7) MSEK

*	Orderingång uppgick till 29,7 (28,1) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 14,7 (43,9) MSEK

(Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i kSEK)


Försäljning/Marknad – tredje kvartalet

Tredje kvartalets orderingång uppgick till 12,3 (14,1) MSEK vilket ger en total orderstock vid rapportperiodens utgång  på 14,7 (43,9) MSEK. 

Inom LED industrin finns det fortsatt en tröghet vad gäller investering i litografikapacitet. Detta har till största delen sin orsak i behovet av en mer omfattande utvecklingsinsats i slutskedet av produktutvecklingen hos kunderna. Mycket av utvecklingsinsatsen är endera förknippad med att kunden ej tidigare använt litografi i produktionsprocessen eller att kunden ser möjligheten att byta litografimetod i samband med att man byter till en större substratstorlek.  Andra orsaker som påverkar tempot i kapacitetsutbyggnaden är bl a brist på substrat och andra förbrukningsvaror som används vid tillverkning av LED chip. Bristen på substrat har gjort att kostnaden för dessa har tredubblats under detta året. Förväntningen är dock att dessa leveransproblem löses successivt under andra halvåret 2010 och att prisbilden normaliseras under inledningen av nästa år.

Under kvartalet har bolaget erhållit en villkorad order avseende ett halvautomatiskt Sindre system. Kunden kommer tillsammans med slutkunder att utvärdera sina LED-komponenter och om de är framgångsrika avser de att bekräfta ordern mot slutet av första kvartalet 2011. Då ordern är villkorad har bolaget valt att ej ta med den i orderingången för kvartalet ej heller i orderstocken. Den villkorade ordern har ett värde om ca 8 MSEK.   

Obducat är fortsatt involverat i flera kundprojekt relaterade till LED-marknaden. Kundernas verksamheter varierar från att tillhandahålla mönstrade substrat åt andra företag till att säkra egen komponentförsörjning för egna konsumentprodukter.

Vad gäller försäljning av R&D system så är det framförallt i Asien det investeras och under kvartalet har bolaget tagit order på R&D system i Kina. På Europamarknaden är investeringstakten väsentligt lägre då statliga budgetar har  reducerats kraftigt till följd av nationella finansiella problem. USA uppvisar liknande situation som Europa. 

Vidare har bolaget under kvartalet erhållit en order från ett USA baserat bolag som tidigare använt Obducat-utrustning vid ett universitet i USA. Komponeten, som är avsedd att användas i samband med dialysbehandling, skall nu färdigställas och testkomponenter skall tillverkas för fälttester. Kundens plan är att starta volymproduktion under nästa år. 

Januari - September

För perioden januari-september uppgick den samlade orderingången till 29,7 (28,1) MSEK.

De första nio månadernas orderingång är klart lägre än förväntat. Bolaget bedömer dock fortsatt, baserat på information om utvecklingsplaner hos kunder, att den långsiktiga potentialen för Obducats NIL-produkter är oförändrat mycket positiv. 

Under andra kvartalet fick Obducat  en order på ett Eitre®6 nanoimprintlitografisystem från Centre National de la Recherche Scientific (CNRS) i Grenoble. Eitre® systemet kommer att installeras vid Plateforme Technologique Amont  (PTA) renrummet inne på MINATEC campus, vilket är Europas största innovationscenter för mikro och nanoteknik.

Under första kvartalet erhöll Obducat UniLites formella godkännande  (Site Acceptance Test) av den helautomatiska Sindre 400® maskin som levererades under 2009.  UniLite är en av världens ledande LED tillverkare och Sindre 400 maskinen är en viktig förutsättning för UniLites ökande produktionsvolym och en viktig referensanläggning för Obducat. 

Under första kvartalet har Hamamatsu Photonics, världsledande tillverkare av komponenter för optoelektronik och mätinstrument, genom Obducats partner Canon Marketing Japan lagt en order på ett  NIL-system. Hamamatsu Photonics levererar optoelektroniska produkter, som till exempel optiska halvledare, ljuskänsliga elektronrör, ljuskällor och visualiseringssystem till industriföretag, universitet och forskningsinstitut i hela världen. Obducats NIL-system (nanoimprintlitografisystem) ska användas i produktutveckling och pilot-produktion av optisk utrustning. Hamamatsu valde Obducat på grund av god tryckkvalitet, Obducats industriella meriter och den starka lokala support som partnern Canon Marketing Japan kan erbjuda. I utvärderingen användes Obducats patenterade processteknologier IPS® och STU®.

Under första kvartalet har ordern avseende ett Sindre HDD HVM system tagits ur orderstocken samtidigt som vi för att möta kundens nya uppkomna behov inom Bit Patterned Media (BPM) segmentet diskuterar med kunden om eventuella gemensamma utvecklingsaktiviteter avseende detta område. Behovet av ett produktionssystem för BPM-segmentet ligger dock senare än för DTR-segmentet som HDD industrin hittills har varit inriktad på, varför ordern på ett DTR-system därmed ej kommer att slutlevereras. 

Intäkter och resultat – Tredje kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 6.862 (13.712) . Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3.789 (6.718) vilket motsvarade 55(49) % bruttomarginal. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -14 571 (-10.357), vilket belastats med avskrivningar enligt plan uppgående till –3.012 (–2.721). 

Periodens resultat efter skatt var -15.252 (-12.099), där avvikelsen i rörelseresultat mot samma period föregående år främst står att finna i ett lägre bruttoresultat relaterat till en lägre intäkt.


(För fullständig rapport, inkl tabeller, se bif fil)