Stärkt balansräkning efter genomförd strukturaffär

Tredje kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 6,2 (7,5**) MSEK
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,9 (-7,7**) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,37 (-0,86**) SEK. I resultatet ingår poster av engångskaraktär om netto 8,9 (0,0) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 79 (61**) %
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 0,2 (0,8**) MSEK
* Orderingången uppgick till 6,7 (12,6**) MSEK
* Dotterbolaget Quantechnologies Nordic AB avyttrat med positivt resultat och kassaflödeseffekt om 9,2 MSEK
* Bolaget har omlokaliserat verksamheten från Malmö till Lund
* Business Support Office etablerat i Shanghai, Kina

 

Januari – September

* Omsättningen för perioden uppgick till 26,9 (22,8**) MSEK
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 32,7* (-30,9**) MSEK och periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,75* (-3,58**) SEK. I resultatet ingår poster av engångskaraktär om netto 33,8 (-2,1) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 72 (66**) %
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 0,0 (-14,4**) MSEK
* Periodens orderingång uppgick till 13,3 (36,5**) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 4,0 (35,9**) MSEK

 

Anmärkning

*  I periodens resultat ingår vinst från ackordsuppgörelse med 25,8 MSEK

** I jämförelsesiffrorna för föregående år ingår den avvecklade verksamheten i Obducat Camscan Ltd,    för detaljerad information , se resultaträkningen på  sidan 7

 

(Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK)

Försäljning och marknad – tredje kvartalet

Orderingången för tredje kvartalet 2012 uppgick till 6,7 (12,6) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick orderingången föregående år till 10,2 MSEK. Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 4,0 (35,9) MSEK. För kvarvarande verksamheter uppgick orderstocken föregående år till 16,4 MSEK.

Orsak till den låga orderingången är främst att beställningsprocessen hos kunderna, framförallt på den kinesiska marknaden, tagit längre tid än förväntat vilket har sin orsak i att medlen för investeringarna inte gjorts tillgängliga för kunderna vid ursprungligt planerad tidpunkt. Detta rör i allt väsentligt order från akademi och institut där finansieringen i många fall är statlig. Indikationer finns på att investeringsmedel kommer att börja distribueras under fjärde kvartalet varför en högre orderingång förväntas för fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Efter rekonstruktionens avslutande har under tredje kvartalet förhandlingar med industriella kunder återupptagits.

I augusti månad etablerades i samarbete med Exportrådet ett ”Business Support Office” i Shanghai i syfte att  öka närvaro och aktivitetsnivå på den kinesiska marknaden. Detta för att ytterligare stärka den marknadsposition bolaget har i Kina och som bolaget bedömer har stor tillväxtpotential de kommande åren. Kontoret kommer att ta hand om försäljning och kundsupport på den kinesiska marknaden.

 

Januari – September

Den samlade orderingången för perioden januari-september uppgick till 13,3 (36,5) MSEK vilket är lägre än förväntat. För kvarvarande verksamheter uppgick orderingången föregående år till 21,1 MSEK. I orderingång för perioden ingår systembeställningar från välrenommerade kunder såsom Peking University samt ledande konsumentelektroniktillverkare i Japan såväl som Sydkorea.

LED-industrin är fortsatt återhållsam avseende nyinvesteringar baserat på att volymtillväxten inte motsvarat den kapacitetsutbyggnad som skett. Detta har lett till att det idag finns en överkapacitet som i sin tur resulterat i en snabb prisreduktion med en lägre lönsamhet som följd för flertalet LED-tillverkare. Detta försvårar tidsbedömningen för när order kan förväntas. Utvecklingsarbetet med att förbättra effektiviteten i LED-chipen har tagit längre tid än förväntat, men under tredje kvartalet har ett flertal framsteg konstaterats hos kunder. Obducat är delaktig i ett flertal samarbeten som syftar till att definiera en ny produktionsprocess för tillverkning av mikro- såväl som nanobaserade LED-chip. Kunderna i dessa projekt gör fortsatt bedömningen att investeringsbeslut kommer att kunna fattas under kommande 12-månaders period.

 

Intäkter och resultat – tredje kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 6.203 (7.530). För kvarvarande verksamheter uppgick periodens intäkter föregående år till 5.705 . Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4.904 (4.621) vilket motsvarade 79 (61) % bruttomarginal. Omsättningen har påverkats negativt under tredje kvartalet av produktionsuppehåll på grund av omlokaliseringen från Malmö till Lund. Bolagets begränsade rörelsekapital påverkar produktionstakten och därmed omsättningen.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2.216 (-6.801), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -2.260 (-3.307). I rörelseresultatet ingår en ackordsvinst om 914 samt engångskostnader om 1.163 vilka avser intern omstrukturering av verksamheten samt flyttning av kontor och produktion från Malmö till Lund. Periodens resultat efter skatt var 6.889 (-7.697). I finansnettot finns upptaget resultat av försäljning av dotterbolaget Quantechnologies Nordic AB med 9.153. För kvarvarande verksamheter uppgick periodens resultat föregående år till -5.266. Förbättringen i rörelseresultat är dels hänförbar till det under föregående år genomförda omstruktureringsprogrammet i den svenska verksamheten, dels till avvecklingen av dotterbolaget Obducat Camscan Ltd.

 

Januari – September

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 26.873 (22.763) med ett bruttoresultat om 19.441 (14.938) motsvarande en bruttomarginal på 72 (66) %. Omsättningen under perioden ligger något under plan men mer än 60% över föregående års siffra för jämförbara enheter.

Rörelseresultatet för perioden blev 24.553 (-28.236), i vilket ingår avskrivningar med -6.654 (-9.672). I rörelseresultatet ingår ackordsvinst om totalt 26.129 samt engångskostnader om 1.500 (2.100) vilka avser intern omstrukturering av verksamheten samt flyttning av kontor och produktion från Malmö till Lund. Förbättringen i rörelseresultat jämfört med samma period föregående år är relaterad till den lägre kostnadsnivån efter genomförd omstrukturering samt avvecklingen av dotterbolaget Obducat Camscan Ltd.

 

Finansiering och likviditet – tredje kvartalet

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 42.038 att jämföra med 8.865 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 september till 78%, jämfört med 16% vid årets början. Som ett resultat av rekonstruktionen i moderbolaget skrevs de efterställda konvertibellånen av i halvårsbokslutet 2012. Se vidare not 1. Som en följd härav har konvertibellån KV7B avnoterats under kvartalet. Räntebärande skulder består huvudsakligen av leasingrelaterade skulder.

Disponibel likviditet uppgick vid rapportperiodens utgång till 856 att jämföra med 1.135 vid årets början. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1.901 (-1.474). Exklusive den avvecklade verksamheten uppgick periodens kassaflöde från den löpande verksamheten föregående år till -2.769. Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till 218 (806). Exklusive den avvecklade verksamheten uppgick periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten föregående år till -3.623.

Företagsinteckningar om 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtaganden enligt hyreskontraktet med Medicon Village i Lund och resterande företagsinteckningar om 1,8 MSEK finns i eget förvar.

 

Januari – September

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 42.038 att jämföra med 8.865 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 september till 78%, jämfört med 16% vid årets början.

  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 5.169 (-10.131). Kassaflödet före finansieringsverksamheten för perioden var -21 (-14.419). Kassaflödet för perioden har belastats med investeringar i aktiverade utvecklingsutgifter.

Obducat AB ansökte i slutet av januari om fortsatt företagsrekonstruktion. Anledningen till ansökan om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen var att processen inte kunde slutföras innan den 3 februari 2012. Tingsrätten beslutade den 2 februari 2012 att rekonstruktionen förlängs till den 3 maj 2012. Tingsrätten beslutade den 3 april 2012 om offentligt ackord avseende företagsrekonstruktionen i moderbolaget Obducat AB (publ). Tingsrättens beslut om offentligt ackord överklagades till hovrätten. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd vilket överklagades till högsta domstolen. Högsta domstolen beslutade den 21 juni 2012 att inte meddela prövningstillstånd för den överklagan av hovrättens beslut i mål avseende deltagande i ackordsförhandling som inlämnades den 4 juni vilket medförde att hovrättens beslut stod fast.

Därmed vann tingsrättens beslut, fattat den 3 april 2012, laga kraft vilket innebar att rekonstruktionen i Obducat AB blev avslutad. Ackordsnivån fastställdes genom tingsrättens beslut till 25%. Utbetalning av ackordslikviden, som motsvarar ca 3 MSEK, gjordes den 20 augusti 2012, d.v.s. 60 dagar efter det att tingsrättens beslut vunnit laga kraft.

Vidare, som en konsekvens av att tingsrättens beslut om offentligt ackord vunnit laga kraft, har de efterställda konvertibellånen 2008/2011 samt 2011/2014 skrivits av då återbetalning inte längre är möjlig i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion.

Verksamheten beräknas vara självfinansierande framöver. För att kunna hantera likviditetssvängningar arbetar bolaget för att säkerställa en rörelsekapitalkredit.

 

Investeringar – tredje kvartalet

Försäljning av dotterbolag gav ett kassainflöde på 9.153 (-). Koncernens investeringar uppgick till 1.683 (668). Exklusive den år 2011 avvecklade verksamheten uppgick investeringarna föregående år till 668. Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

 

Januari – September

Utöver den under tredje kvartalet genomförda försäljningen av dotterbolag har investeringar under perioden uppgått till 5.190 (4.288). Exklusive den år 2011 avvecklade verksamheten uppgick investeringarna föregående år till 3.783. Merparten av dessa avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

 

Forskning och utveckling – tredje kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 1.018 (4.740) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Motsvarande kostnad föregående år exklusive den avvecklade verksamheten uppgick till 3.865. Investeringar i form av balanserade utgifter för utveckling samt patent uppgår till 1.648 (668). Investeringar i den kvarvarande verksamheten uppgick föregående år till 668.

De totala forsknings- och utvecklingsinsatserna har under tredje kvartalet minskat jämfört med samma period föregående år, vilket är en effekt av de genomförda kostnadsbesparingarna, som innebär ett större fokus på nya order samt kundfinansierad forskning och utveckling.

 

Januari – September

Periodens resultat inkluderar totalt 3.550 (21.755) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utveckling samt patent har gjorts med 5.139 (3.901).

De totala forsknings- och utvecklingsinsatserna har under perioden minskat jämfört med samma period föregående år, vilket främst är en effekt av de genomförda kostnadsbesparingarna.

 

Patent

Det är av stor betydelse för Obducats verksamhet med ett bra patentskydd. Patenten har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patenten ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas vidare utan risk för patentintrång på någon annans tekniska lösningar relaterade till Obducats verksamhetsområde. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 198 pågående patentärenden vilka avser 43 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 106.

 

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under tredje kvartalet till 4.029 (2.472) samt för perioden januari – september 12.126 (7.416).

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

 

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 22 (38) heltidsanställda varav 5 (7) kvinnor. Antalet heltids-anställda i den kvarvarande verksamheten uppgick föregående år till 25. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa organisationen till rådande marknadsförutsättningar.

 

Externa faktorer

Den globala finanskrisen bedöms fortsatt ha en negativ påverkan på investeringsförmågan hos företagets industriella kunder såväl som allokeringen av statsfinansiella medel till universitet- och institutskunder. Bolaget gör i enlighet med fastställd valutapolicy, i de situationer när det är möjligt, valutasäkringar av prognostiserade flöden. Bedömningen är att bolagets verksamhet endast i begränsad omfattning påverkas av valutakursfluktuationer.

 

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2012-09-28 till 12.199 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 18.704.179 st. Härav utgör 646.247 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Ägarbilden per 2012-09-28 ser ut som följer:

(För tabell, se bifogad fil)

 

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2011. Det förekommer inte några generella förändringar i denna riskbild.

Verksamheten beräknas vara självfinansierande framöver men för att bolaget skall kunna hantera likviditetssvängningar, samt möjliggöra en mer tids- och kostnadseffektiv produktion, arbetar bolaget aktivt med att säkerställa en rörelsekapitalkredit.

 

Utsikter

Bolaget kan konstatera att med de senaste årens genomförda omstruktureringsåtgärder har intäkter och kostnader kommit i balans såväl som att bolagets balansräkning väsentligt har stärkts. Förutsättningarna för bolaget har därmed förbättrats vad gäller möjligheterna att säkerställa en buffert- och rörelsekapitalbas, vilken kommer att behövas för att hantera den förväntade expansionen av verksamheten.

Obducat fokuserar primärt på LED-industrin och kunder inom akademi och institut. Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt avseende mikro- och/eller nano PSS baserad LED-produktion. Det finns idag en total produktionskapacitet om ca 24 miljoner substrat i LED-industrin vilket motsvarar en marknadspotential på drygt etthundra av Obducats Sindre 400 system. Överkapaciteten i LED-industrin avseende delar av produktionskedjan, i kombination med en restriktiv kreditgivning globalt, försvårar finansieringen av nyinvesteringar. LED-bolagen har en grundläggande positiv inställning till fortsatt tillväxt och är av uppfattningen att nyinvesteringar följer på uppvisade erforderliga finansiella resultat vilket de bedömer kan ske under 2013.

Obducat gör bedömningen att en stärkt balansräkning, ett förbättrat resultat och en avslutad rekonstruktion har stärkt förutsättningarna att erhålla industriella orders. Omsättningen för 2013 förväntas därmed öka jämfört med 2012.

 

Granskning

Denna delårsrapport har i enlighet med regelverket i koden för bolagsstyrning översiktligt granskats av bolagets revisorer, se separat granskningsrapport.

 

Kommande rapporttillfällen, årsstämma, kontakt mm

Bokslutskommuniké 2012 (Januari – December) 15 februari 2013

 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, info@obducat.com alternativt 046-10 16 00.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45