Tredje kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 6,8 (6,2) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 65 (79) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,0 (6,9*) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,11 (0,37*) SEK
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -2,3 (0,2) MSEK
* Orderingången uppgick till 1,3 (6,7) MSEK

 

Januari – September

* Periodens omsättning uppgick till 18,1 (26,9) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 67 (72) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,6 (32,7**) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,35 (1,75**) SEK.
* Periodens kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -1,1 (0,0) MSEK
* Orderingången uppgick till 23,6 (13,3) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 10,3 (4,0) MSEK

 

Anmärkning * I periodens resultat tredje kvartalet 2012 ingår vinst från avyttring av dotterbolag med 9,2 MSEK **I periodens resultat januari – september 2012 ingår vinst från ackordsuppgörelse med 25,8 MSEK    samt vinst från avyttring av dotterbolag med 9,2 MSEK

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEKBelopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

Försäljning och marknad – tredje kvartalet

Orderingången för tredje kvartalet 2013 uppgick till 1,3 (6,7) MSEK. Kvartalets orderingång är lägre än förväntat. I all väsentligt är den låga orderingången en konsekvens av tidsförskjutningar i upphandlingprocess hos såväl akademiska kunder som industriella kunder. Utvärderingar pågår med ett flertal kunder med en positiv utveckling varför det finns god förhoppning att den orderingång som förväntats under tredje kvartalet kan säkras under fjärde kvartalet.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 10,3 (4,0) MSEK.

Januari – September

Den samlade orderingången för perioden uppgick till 23,6 (13,3) MSEK vilket är en förbättring jämfört med föregående år. I orderingången ingår förutom en order från Kimberly-Clark på en Sindre pilotproduktionslinje, systembeställningar och systemuppgraderingar från universitet och institut i Portugal, Indien, Japan och Kina.

Aktörerna i LED-industrin är fortsatt försiktiga med nyinvesteringar. Beslutskriterierna för investeringar baseras i allt väsentligt på CoO (Cost of Ownership) och den potential kunderna bedömer det finns för att förbättra lönsamheten genom nyinvesteringar och teknikbyte. Parallellt utvärderas möjligheterna till att förbättra effektiviteten i LED-chipen – detta arbete har tagit längre tid än förväntat. Obducat har ett flertal pågående samarbeten som syftar till att definiera en ny produktionsprocess för tillverkning av mikro- såväl som nanobaserade LED-chip. Kunderna i dessa projekt gör fortsatt bedömningen att investeringsbeslut kommer att fattas under 2013.

I periodens orderingång ingår en order från Kimberly-Clark avseende en Sindre pilotproduktionslinje. Ordervärdet uppgår till cirka 13,5 MSEK. Produktionslinjen, som är den första i sitt slag, kommer enligt plan att levereras under fjärde kvartalet innevarande år. Denna pilotproduktionslinje, som är baserad på nanoimprintlitografi, är ett resultat av Obducat och Kimberly-Clarks samarbete som inleddes i juni 2011. Produktionslinjen kommer att användas vid tillverkning av medicinska komponenter som utvecklas av Kimberly-Clark.

 

Intäkter och resultat – tredje kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 6.761 (6.203). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4.402 (4.904) vilket motsvarade 65 (79) % bruttomarginal. Den lägre bruttomarginalen under kvartalet beror till huvudsaklig del på en försiktig vinstavräkning av Kimberly-Clark projektet mot bakgrund av att det rör sig om ett pilotprojekt.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1.923 (-2.216), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -1.823 (-2.260). Periodens resultat efter skatt var -1.984 (6.889). I periodens resultat efter skatt föregående år ingick vinst från avyttring av dotterbolag med 9.153. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,11 (0,37) SEK.

Januari – September

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 18.146 (26.873) med ett bruttoresultat om 12.148 (19.441) motsvarande en bruttomarginal på 67 (72) %. Den lägre bruttomarginalen beror framförallt på vinstavräkningen av Kimberly-Clark projektet vilket framgår i beskrivningen ovan för tredje kvartalet. Omsättningen under perioden var lägre än föregående år vilket beror på en låg orderstock vid årets början i kombination med senarelagda order under året.

Rörelseresultatet för perioden blev -6.502 (24.553), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -5.449 (-6.654). I föregående års rörelseresultat ingår en ackordsvinst om totalt 25.836.

 

Finansiering och likviditet – tredje kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 705 att jämföra med 17 vid årets början. Checkräkningskrediten har temporärt ökats från 2 MSEK till 2,7 MSEK för att finansiera det ökade behovet av rörelsekapital i samband med ordern till Kimberly-Clark. I tillägg till likvida medel finns ej utnyttjad del av checkräkningskredit och fakturabelåningskredit med sammanlagt 1.169.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -1.020 (-7.276). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -2.310 (194). I föregående års siffra ingick resultat från avyttring av dotterbolag med 9.153.

Den bedömda produktionsvolymen som baseras på inneliggande orderstock och förväntad orderingång bedöms generera tillräcklig likviditet för företagets löpande kostnader. Bolaget arbetar fortsatt för att finansiera kapitalbehovet som uppstår på grund av en ökande produktionsvolym.

Januari – September

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 31.132 att jämföra med 37.581 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 september till 61%, jämfört med 74% vid årets början.

Räntebärande skulder uppgår till 3.531 att jämföra med 1.756 vid årets början. Kreditfaciliteterna består av checkräkningskredit med limit om 2.700 samt fakturabelåningskredit med limit 2.000.

Företagsinteckningar om 2,0 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfinansiering och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 0,4 MSEK finns i eget förvar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2.959 (-3.983). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var -1.087 (-20). Kassaflödet för perioden har belastats med investeringar i aktiverade utvecklingskostnader. I föregående års siffra ingick resultat från avyttring av dotterbolag med 9.153.

 

Investeringar – tredje kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 1.290 (1.683). Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

Januari – September

Investeringar har för perioden uppgått till 4.210 (5.190), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

 

Forskning och utveckling – tredje kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 1.604 (2.182) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 1.286 (1.648).

Januari – September

Periodens resultat inkluderar totalt 4.719 (6.873) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 4.162 (5.139).

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom PhotoNVoltaics, Nanordsun och Polaric. De två förstnämnda projekten avser utveckling av solcellsapplikationer och det sistnämnda polymerbaserad elektronik. I september startades MATSENS-projektet vilket syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser.

 

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patenten har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patenten ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas vidare med skydd av Obducats patent. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 189 pågående patentärenden vilka avser 43 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 122.

 

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under tredje kvartalet till 4.242 (4.029) samt för perioden januari-september 12.326 (12.126)

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

 

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 20 (22) heltidsanställda varav 5 (5) kvinnor.

 

Externa faktorer

Den globala finanskrisen bedöms fortsatt ha en negativ påverkan på investeringsförmågan hos bolagets industriella kunder såväl som allokeringen av statsfinansiella medel till kunder inom akademi och institut.

Bolaget gör i enlighet med fastställd valutapolicy, i de situationer när så är möjligt, terminssäkringar av valutaflöden. Bedömningen är att bolagets verksamhet påverkas av valutakursfluktuationer.

 

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2013-09-30 till 11 337 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 18 704 187 st, varav 646 247 st utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Ägarförhållanden per 2013-09-30

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 19 618 A och 29 826 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2012. Det förekommer inte några generella förändringar i denna riskbild.

Den bedömda produktionsvolymen som baseras på inneliggande orderstock och förväntad orderingång bedöms generera tillräcklig likviditet för företagets löpande kostnader. Bolaget arbetar fortsatt för att finansiera kapitalbehovet som uppstår på grund av en ökande produktionsvolym.

 

Utsikter

Obducat fokuserar primärt på LED-industrin samt akademi och institut. Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt avseende mikro- och nano PSS baserad LED-produktion. Beslutskriterierna för investeringar baseras i allt väsentligt på CoO (Cost of Ownership) och den potential kunderna bedömer det finns för att förbättra lönsamheten genom nyinvesteringar och teknikbyte. LED-bolagen förväntar sig fortsatt tillväxt i LED-industrin och vi gör därför bedömningen att nyinvesteringar i litografikapacitet stegvis kommer att vara nödvändiga under den kommande 2-årsperioden för att möta den förväntade efterfrågeökningen.

Obducat gör bedömningen att återhämtningen i LED-industrin förbättrar möjligheterna att erhålla industriella order varför omsättningstakten därmed förväntas öka successivt under 2014.

 

Granskning

Denna delårsrapport har i enlighet med regelverket i koden för bolagsstyrning översiktligt granskats av bolagets revisorer, se separat granskningsrapport.

 

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

Bokslutskommuniké 2013 (januari-december)                        14 februari 2014

 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, info@obducat.com alternativt 046-10 16 00.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45