Tredje kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 8,3 (6,8) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 65 (65) %Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-2,0) MSEK
* Periodens resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,11) SEK
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -9,3 (-2,3) MSEK
* Orderingången uppgick till 0,5 (1,3) MSEK

 

Januari – September

* Periodens omsättning uppgick till 26,1 (18,1) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 68 (67) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,6 (-6,6) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,35) SEK
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -17,4 (-1,1) MSEK
* Fulltecknad nyemission har tillfört bolaget 20,6 MEK
* Orderingången uppgick till 21,9 (23,6) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 6,6 (10,3) MSEK

 

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK. Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

Försäljning och marknad

  • Tredje kvartalet

Orderingången för tredje kvartalet 2014 uppgick till 0,5 (1,3) MSEK. Orderingången är lägre än förväntat och huvudsaklig anledning är att kunderna inom LED-industrin har avvaktat med beslut om investeringar till följd av en tillfällig avmattning i efterfrågan.

Obducat bedriver fortsatt en intensiv marknadsföringsinsats mot LED-industrin och antalet utvärderingsprojekt avseende såväl mikro- som nanobaserade LED-chip har ökat under de senaste 6 månaderna.

Introduktionen av andra generationens SINDRE-system för industriell massproduktion har fått en positiv respons på marknaden. Vår bedömning är att nya investeringsbeslut kommer att tas inom en nära framtid baserat på en förväntad återhämtning av efterfrågan på LED-chip. Beslutskriterierna för nyinvesteringar grundas på ”Cost of Ownership”. Avgörande för kundernas investeringsbeslut är potentialen till förbättring av lönsamheten genom en övergång till den nya produktionstekniken som SINDRE-systemen innebär.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 6,6 (10,3) MSEK.

  • Januari – September

Den samlade orderingången för perioden uppgick till 21,9 (23,6) MSEK. I orderingången ingår den i januari erhållna ordern avseende leverans av ett SINDRE® 400 NIL-system för användning vid massproduktion av µPSS-baserade LED-chip. De förväntade intäkterna från kontraktet, vilket inkluderar NIL-systemet, förbrukningsvaror samt service och support, uppgår totalt de kommande två åren till ca 22 MSEK (2,5 MEUR). Förbrukningsvaror samt service och support ingår inte i orderstocken per september 2014. Leverans av SINDRE® 400 systemet är planerad till fjärde kvartalet 2014. I periodens orderingång ingår dessutom order på fyra Eitre maskiner, varav två till Kina och en till vardera Italien och Hong Kong samt order från Kimberly-Clark avseende funktionsutbyggnad av det tidigare levererade SINDRE-systemet.

 

Intäkter och resultat

  • Tredje kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 8 298 (6 761). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 5 414 (4 402) vilket motsvarade 65 (65) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -915 (-1 923), vilket belastats med avskrivningar uppgående till -1 969 (-1 823). Periodens resultat efter skatt var -943 (-1 984). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,11) SEK.

  • Januari – September

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 26 109 (18 146) med ett bruttoresultat om 17 870 (12 148) motsvarande en bruttomarginal på 68 (67) %.

Rörelseresultatet för perioden blev -3 538 (-6 502), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -5 761 (-5 449).

 

Finansiering och likviditet

  • Tredje kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 1 386 att jämföra med 447 vid årets början. I tillägg till likvida medel finns ej utnyttjad del av fakturabelåningskredit uppgående till 301. Kapitalbindning i rörelsekapital har under perioden ökat med 7 859, främst på grund av ökad produktion. Den i tiden närstående leveransen av SINDRE-systemet som är under tillverkning kommer att frigöra en väsentlig del av kapitalet som nu är bundet i varulager.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -6 957 (-1 020). Förändring av rörelsekapital svarar för ett kassaflöde i perioden om -7 859. Det negativa kassaflödet beror främst på en ökad kapitalbindning i varulager på grund av ökad produktion. Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -9 302 (-2 310). Investeringar främst i patent och balanserade utgifter för utvecklings-arbeten uppgick till 2 345 under perioden.

  • Januari – September

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 43 558 att jämföra med 27 968 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 september till 73%, jämfört med 60% vid årets början.

Räntebärande skulder uppgår till 1 699 att jämföra med 2 760 vid årets början. Kreditfaciliteten består av fakturabelåningskredit med limit 2 000.

Företagsinteckningar om 2,0 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfinansiering och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 0,4 MSEK finns i eget förvar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -10 304 (2 959). Kapitalbindningen i rörelsekapital har under perioden ökat med 12 301, främst på grund av ökad produktion. Den i tiden närstående leveransen av SINDRE-systemet, som är under tillverkning, kommer att frigöra en väsentlig del av kapitalet som nu är bundet i varulager. Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden var -17 354 (-1 087). Kassaflödet för perioden har belastats med investeringar i aktiverade utvecklingskostnader.

Den i mars beslutade företrädesemissionen av units bestående av en aktie och en option avslutades under maj månad. Emissionsutfallet blev att B-units tecknades till 100 procent medan A-units tecknades till 98,4 procent. Emissionen tecknades därmed till 99,95 procent. Sammantaget tecknades 63 procent av emissionen med stöd av teckningsrätter och 37 procent utan stöd av teckningsrätter. Genom det positiva utfallet i emissionen har bolaget säkrat sin finansiering för mer än 12 månader framöver.

Inom ramen för emissionen har Obducats styrelse och ledning (inkl. ENI) direkt och via kapital- och pensions-försäkringar tecknat 127 219 A-units och 456 688 B-units vilket motsvarar 15,6 procent av emissionen.

Emissionen innebar att Obducat tillfördes cirka 20,6 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade därigenom med cirka 3,7 MSEK från cirka 18,7 MSEK till cirka 22,4 MSEK. Antalet A-aktier ökade med 127 219 från 646 247 till 773 466 och antalet B-aktier ökade med 3 611 588 från 18 057 940 till 21 669 528, vilket sammantaget medförde att antalet utestående aktier uppgår till 22 442 994. Därtill kommer 127 219 A-optioner och 3 611 588 B-optioner. Aktierna berättigar till sammanlagt 29 404 188 röster.

Checkräkningskrediten utnyttjas inte efter den genomförda emissionen varför denna har avslutats.

 

Investeringar

  • Tredje kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 2 345 (1 290). Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Beslut har tagits om investeringar i nytt renrum och lokal för produktion. De nya lokalerna beräknas vara färdiga att tas i bruk i början på nästa år. Investeringen uppgår totalt till ca 3,1 MSEK varav 1,2 MSEK finansieras kontant och resterande del av hyresvärden med betalning över fem år genom tillägg på lokalhyran.

  • Januari – September

Investeringar har för perioden uppgått till 7 050 (4 210), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan. Av investeringarna under perioden avser 6 337 maskin- och processutveckling, 516 patent och 197 maskiner och inventarier.

 

Forskning och utveckling

  • Tredje kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 1 233 (1 604) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 2 176 (1 286).

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom;

–    Projekten PhotoNVoltaics som avser utveckling av solcellsapplikationer

–    Projektet MATSENS som startades i september och syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser

–    Projektet ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer

–    Projektet GRENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nanoorganiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik

  • Januari – September

Periodens resultat inkluderar totalt 5 493 (4 719) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 6 853 (4 162).

Utvecklingsprojektet Polaric som avser utveckling av polymerbaserad elektronik har avslutats under andra kvartalet.

 

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patenten har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patenten ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter, vilka därmed kan säljas vidare med skydd av Obducats patent. Ett starkt patentskydd blir allt viktigare i takt med att NIL-marknaden utvecklas och växer kommersiellt.

Obducats totala patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 160 pågående patentärenden vilka avser 35 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 129.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under tredje kvartalet 3 976 (4 242) perioden januari-september till 11 929 (12 326).

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

 

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 22 (20) heltidsanställda varav 6 (5) kvinnor.

 

Externa faktorer

Minskad efterfrågan och valutaförändringar utgör osäkerhetsfaktorer men ej väsentliga risker.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2013.

 

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2014-09-30 till 10 700 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 22 442 994, varav 773 466 utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Ägarförhållanden per 2014-09-30

* European Nano Invest AB ägs gemensamt av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.   Aktieinnehavet inkluderar 23 541 A och 40 262 B-aktier direkt ägda av huvudägaren Henri Bergstrand med familj och bolag.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2013.

 

Utsikter

Efter många år av långsiktigt forskningsarbete står nu Obducat inför ett bredare genomslag för den nanoteknologi som är företagets kärnkompetens. Ett positivt tecken, som bekräftar bolagets ledande position, är den genombrottsorder från en LED-tillverkare som inledde 2014.

Bolagets organisation kommer att förstärkas genom tillsättandet av Kristian Thulin som VD för dotterbolaget Obducat Technologies AB. Investeringar för utökning av bolagets produktions- och renrumsresurser pågår. Med förstärkt säljfokus mot industriella applikationer förväntas en ökande omsättningstakt under 2014 och framöver. Det är bolagets målsättning att nå en lönsam tillväxt med ökande vinstmarginaler med början på 15 procent år 2016. De områden som bolaget bedömer ha störst potential de kommande åren är LED-industrin, Emerging Markets och Public Institutions.

LED

Obducat deltar aktivt i ett flertal utvärderingsprojekt inom LED-teknologin. Beslutskriterierna för investeringar baseras huvudsakligen på ”Cost of Ownership”, samt den potential för lönsamhetsförbättring som följer av ett skifte till NIL-teknik. Idag uppgår produktionskapaciteten inom LED-industrin till 30 miljoner substrat per år, en volym som förväntas att fyrdubblas till 2018. Den prognosticerade produktionsvolymen för 2018 skulle motsvara ett flertal hundra SINDRE-maskiner. Vi bedömer att Obducat kan etablera sig som en av huvudaktörerna på denna marknad.

EMERGING MARKETS

Obducat för allt fler dialoger med aktörer inom andra applikationsområden, exempelvis bioteknik och tillverkning av medicinska komponenter. Nanoimprinttekniken bedöms ha stor volympotential för Obducats SINDRE-maskiner. Den första framgången inom området är leveransen av pilotproduktionssystemet till Kimberly-Clark. Samarbetet med Kimberly-Clark fortsätter med ambitionen att nå fram till en så komplett specifikation som möjligt för nästa generations system anpassat för fullskalig produktion under 2015-2016.

Via ANILP-projektet kommer Obducat att utveckla en ny produktserie, för lansering med början 2015, som möjliggör nanoimprint över stora ytor. Detta gör det möjligt att närma sig kunder inom solcells- såväl som displayområdet. Enbart inom displayområdet finns en potential som motsvarar flera hundra massproduktionssystem redan vid ett försiktigt beräknat genomslag för NIL-tekniken. Intäkter från dessa områden förväntas genereras tidigast 2016.

PUBLIC INSTITUTIONS

Kunderna inom Public Institutions utgör en viktig del i vårt arbete med att stärka Obducats varumärke och position som ledande företag inom NIL-teknik. Genom forskare och studenter vid universitet och institut når vi idag framtidens beslutsfattare hos industriella kunder. Positiva tecken på sådana effekter ses redan idag och i takt med en ökad installationsbas och fler projekt där Obducats NIL-teknik används, ökar också antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering. I takt med att det allmänna finansiella läget förbättras förväntas även försäljningen till Public Institutions återhämtas efter de senaste två årens nedgång.

 

Granskning

Denna delårsrapport har i enlighet med regelverket i koden för bolagsstyrning översiktligt granskats av bolagets revisorer, se separat granskningsrapport.  

 

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

12 februari 2015     Bokslutskommuniké 2014 (januari-december)

28 april 2015          Årsredovisning 2014

28 april 2015          Delårsrapport 1, 2015 (januari-mars)

27 maj 2015           Årsstämma 2015

 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com, eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45