(För fullständig Delårsrapport se bifogad fil)

Obducat förvärvar det tyska bolaget Solar-semi och beslutar om riktade nyemissioner av aktier och konvertibler

Tredje kvartalet

* Periodens omsättning uppgick till 4,1 (8,3) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 77 (65) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 (0,9) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,04) SEK
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -0,5 (-9,3) MSEK
* Orderingången uppgick till 6,3 (0,5) MSEK
* Godkännande av SAT (Site Acceptance Test) avseende SINDRE® 400 NIL-system

Januari – September

* Periodens omsättning uppgick till 19,2 (26,1) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 75 (68) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,7 (-3,6) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,18) SEK.
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -2,4 (-17,4) MSEK
* Orderingång uppgick till 12,7 (21,9) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 7,6 (6,6) MSEK

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i kSEK. Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Obducat AB har ingått avtal om förvärv av det tyska företaget Solar-semi GmbH. Företaget är en ledande leverantör till mikro- och nanoelektronikindustrin. Förvärvet innebär att Obducat mer än fördubblar sin installationsbas, tredubblar sin omsättning och – inte minst – stärker sin redan ledande globala position inom nanoimprintlitografi.

Förvärvet förväntas slutföras i slutet av november 2015. Köpeskillingen som skall erläggas på tillträdesdagen uppgår till 811.000 EUR, motsvarande cirka 7,6 MSEK, och erläggs dels genom kontant betalning om 436.000 EUR, dels genom utgivande av ett konvertibelt lån till säljarna av Solar-semi om cirka 3,5 MSEK. Förvärvet delfinansieras genom riktad kontantemission av nya B-aktier om cirka 25,2 MSEK. Beslut har även fattats om en mindre kvittningsemission av nya B-aktier om cirka 1,2 MSEK. Syftet med den riktade kontantemissionen är att finansiera förvärvet och att stärka bolagets rörelsekapital för de kommande 12 månaderna. För mer information, se separat pressmeddelande den 17 november 2015. 

Försäljning och marknad

 • Tredje kvartalet

Orderingången för tredje kvartalet 2015 uppgick till 6,3 (0,5) MSEK. I kvartalet erhölls order på en EITRE 6 maskin till Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, Daegu, Korea samt två EITRE 3 maskiner till IMDEA-Nanociencia Institute i Madrid, Spanien, respektive till University College London, UK.

Obducat bedriver en intensiv marknadsföringsinsats mot LED-industrin med ett flertal pågående utvärderingsprojekt avseende såväl mikro- som nanobaserade LED-chip. Andra generationens SINDRE®-system för industriell massproduktion som introducerades 2014 har fått en positiv respons på marknaden med goda utvärderingsresultat. Beslutskriterierna för nyinvesteringar grundas i stor utsträckning på den potential till förbättrad lönsamhet som en övergång till det nya SINDRE-systemet medför.

En viktig faktor för att nå kommersiella avslut i pågående utvärderingsprojekt är bland annat godkännandet av slutligt acceptans test (Site Acceptance Test) hos den asiatiska SINDRE 400 kunden. Detta bedöms få en positiv påverkan i pågående kundprojekt inom LED-området.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 7,6 (6,6) MSEK.

 • Januari – September

Den samlade orderingången för perioden uppgick till 12,7 (21,9) MSEK. I orderingången 2015 ingår, utöver order erhållna under tredje kvartalet, order på en EITRE 6 maskin till Wuhan University, Kina. I orderingången föregående år ingår ordern avseende leverans av ett SINDRE 400 NIL-system för användning vid massproduktion av µPSS-baserade LED.

Intäkter och resultat

 • Tredje kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 4 138 (8 298). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 3 187 (5 414) vilket motsvarade 77 (65) % bruttomarginal. Marginalökningen beror på produktmixen.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 589 (-915), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2 064 (1 969). Det lägre rörelseresultatet beror huvudsakligen på lägre intäkter under perioden. Periodens resultat efter skatt var -4 628 (-943). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,04) SEK.

 • Januari – September

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 19 214 (26 109) med ett bruttoresultat om 14 471 (17 870) motsvarande en bruttomarginal på 75 (68) %. Marginalökningen beror på produktmixen. Den lägre intäktsnivån i år förklaras av att det föregående år ingick en SINDRE 400 maskin i intäkterna.

Rörelseresultatet för perioden blev -8 621 (-3 538), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -5 939 (-5 761).

Finansiering och likviditet

 • Tredje kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 701 att jämföra med 3 053 vid årets början.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1 969 (-6 957). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -487 (-9 302). Investeringar under perioden uppgick till 2 456 (2 345).

I september godkände den kinesiska kunden leverans och installation av SINDRE 400 maskinen. Installationen, som fördröjts till följd av förseningar hos kunden, har slutförts och kunden genomför nu omställning till produktionsläge. Till följd av förseningarna har bolagets likviditet varit ansträngd under andra och tredje kvartalet.

 • Januari – September

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 31 465 att jämföra med 40 077 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 september till 57%, jämfört med 70% vid årets början.

Koncernen har inga räntebärande skulder.

Företagsinteckningar om 0,2 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfaciliteter och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt. Företagsinteckningar om 1,8 MSEK har frisläppts under perioden varefter företagsinteckningar i eget förvar uppgår till 2,2 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 6 528 (-10 304). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -2 352 (-17 354). Investeringar under perioden har belastat kassaflödet med 8 880 (7 050).

Mot bakgrund av förvärvet av Solar-semi har styrelsen i Obducat, enligt årsstämmans bemyndigande, beslutat om riktade emissioner om cirka 26,4 MSEK för att bland annat finansiera förvärvet och rörelsekapitalbehovet för de kommande 12 månaderna. Beroende på framtida investeringstakt, vilket delvis är avhängigt tempot i den kommersiella utvecklingen, är det styrelsens bedömning att ytterligare kapitalbehov uppstår.

Investeringar

 • Tredje kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 2 456 (2 345). Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 2 452 (2 175) och materiella anläggningstillgångar med 4 (170). Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

Moderbolagets investeringar under tredje kvartalet uppgick till 241 (241). Investeringarna omfattade i allt väsentligt patentutgifter, vilka balanserats i enlighet med IAS 38.

 • Januari – September

Investeringar har för perioden uppgått till 8 880 (7 050), Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar    med 7 208 (6 853) och materiella anläggningstillgångar med 1 672 (197). Investeringar i materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen iordningsställande av nytt renrum och lokal för produktion. Investeringen beräknas totalt uppgå till ca 3,4 MSEK, varav 1,6 MSEK finansieras kontant och resterande del av hyresvärden med betalning över fem år genom tillägg på lokalhyran. Den del av investeringen som finansieras genom tillägg på lokalhyran kommer vid färdigställning att behandlas som finansiell leasing.

Forskning och utveckling

 • Tredje kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 2 123 (1 233) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 2 452 (2 176).

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt såsom;

 • Projekten PhotoNVoltaics avseende utveckling av solcellsapplikationer
 • Projektet MATSENS vilket startades i september och syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska diagnoser
 • Projektet ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer
 • Projektet GRENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik
 • Projektet MOSAIC som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader
 • Januari – September

Periodens resultat inkluderar totalt 6 475 (7 050) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU- relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklings-arbeten samt patent har gjorts med 7 208 (6 853).

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patentportföljen har till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet av framtida intäkter. Patentportföljen ger också trygghet för bolagets kunder att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella produkter.

Obducats patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 160 pågående patentärenden vilka avser 36 uppfinningar. Antalet beviljade patent uppgår till 133.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under tredje kvartalet till 3 750 (3 976) perioden januari till september till 11 250 (11 929).

Utöver redogörelsen ovan har det inte förekommit några andra transaktioner med närstående.

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 23 (22) heltidsanställda varav 6 (6) kvinnor.

Externa faktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2014.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2015-09-30 till 10 052 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 22 443 565, varav 773 466 utgörs av A-aktier (med vardera tio röster) medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst).

Sammanlagt 571 B-akter tecknades med stöd av optioner som emitterades i samband med nyemissionen 2014. Efter registrering av aktierna 2015 uppgår antalet A-aktier till 773 466 och antalet B-aktier till 21 670 099 vilket sammantaget medförde att antalet utestående aktier uppgår till 22 443 565. Aktierna berättigar till sammanlagt 29 404 759 röster.

Ägarförhållanden per 2015-09-30

[Status ägarstruktur per 2015-09-30 framgår i bifogad fil]

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2014.

Utsikter

Med utgångspunkt i en bredare teknik- och produktportfölj tack vare förvärvet av Solar-semi växer Obducats marknadspotential både inom tidigare fokuserade applikationsområden men även inom nya områden. Både Obducat Technology och Solar-semi har efter många års långsiktigt marknads- och utvecklingsarbete uppnått ett flertal viktiga milstolpar. Inom NIL såväl som ytbeläggning har Obducat idag produkter för massproduktionsändamål som är etablerade och accepterade inom industrin.

Obducats andra generations NIL-plattform för industriell serieproduktion, kallad SINDRE, har framgångsrikt levererats till Kimberly-Clark för användning vid pilotproduktion av medicinska komponenter. SINDRE-plattformen har även levererats till en asiatisk kund för användning vid massproduktion av LED-chip. Obducat har därutöver nyligen lanserat plattformen för imprint över stora ytor. Solar-semi har framgångsrikt etablerat sig som ledande leverantör till bl. a. OLED- och MEMS-industrin och har under 2015 levererat ett flertal mass-produktionssystem.

Med starkt säljfokus mot industriella applikationer förväntas Obducats försäljning öka väsentligt under de kommande åren. De applikationsområden som enligt bolaget bedöms ha störst potential de kommande åren är LED och Emerging Markets med särskild tyngdpunkt på de biomedicinska applikationer samt MEMS, displayer och solceller. Nedan följer en kort beskrivning av dessa områden.

LED

Baserat på den nya SINDRE-plattformen har Obducat med mycket gott resultat levererat och erhållit acceptansgodkännande av den första SINDRE 400 för LED-tillverkning. Arbetet tar nu vid med att driva pågående diskussioner med andra aktörer i LED-industrin vidare till affärsavslut. Beslutskriterierna för investeringar baseras huvudsakligen den potential för lönsamhets- och kvalitetsförbättring som följer av ett skifte till NIL-teknik. Genom de teknologier som tillförts Obducat tack vare förvärvet av Solar-semi, kan Obducat inom kort även erbjuda integrerade litografisystem där båda processtegen ytbeläggning och NIL utförs. Ett faktum som gör att kostnadseffektiviteten för Bolagets kunder ökas ytterligare.

Idag uppgår produktionskapaciteten inom LED-industrin till drygt 35 miljoner substrat per år. Dagens installerade produktionskapacitet utgör en potential om drygt hundra SINDRE-system. Obducat bedömer att bolaget kan etablera sig som en av huvudaktörerna på denna marknad med en förväntan om en ökning av antalet system orders under 2016-2017.

EMERGING MARKETS

Bioteknik och Medicinteknik

Obducat har under 2015 ökat antalet samarbetsdiskussioner inom applikationsområdet Emerging Markets. Detta gäller i synnerhet områdena bioteknik och tillverkning av medicinska komponenter. Den första framgången inom medicinteknikområdet avseende NIL, uppnåddes i januari 2013 genom leveransen av pilotproduktions-systemet till Kimberly-Clark. Samarbetet med Kimberly-Clark pågår och ambitionen från Kimberly-Clark är att nå fram till en så komplett specifikation avseende NIL-system anpassat för fullskalig produktion under det närmaste året.

Display-industrin

Obducat lanserade i oktober 2015 det första NIL-systemet anpassat för nanoimprint över stora ytor för forskning och utvecklingsarbete, det s.k. EITRE Large Area-systemet. Utvecklingen av det nya systemet utgör basen för diskussioner som nu förs med ledande displaytillverkare. Obducat arbetar parallellt vidare med att färdigställa utvecklingen av NIL-systemet SINDRE Large Area. Detta är avsett för användning vid massproduktion av nanoimprint för stora substrat. SINDRE Large Area-systemet är planerat att lanseras under 2016. Inom ramen för detta projekt kompletterar Solar-semi med produkter för tillverkning av OLED-displayer vilket gör Obducat till en mer komplett leverantör till displaytillverkare.

Solcellstillverkning

Sammantaget stärker produktlanseringarna möjligheterna att etablera Obducat som en ledande leverantör av NIL-teknik inom displayområdet men även solcellsindustrin då mycket av produktionsinfrastrukturen för displaytillverkning även kan appliceras vid solcellstillverkning. Ett flertal utvärderingar och diskussioner pågår och Bolaget bedömer det som möjligt att de första orderna inom området solceller kan säkras under 2016.

PUBLIC INSTITUTIONS

Kunderna inom området Public Institutions utgör fortfarande och kommer även i framtiden, att utgöra en viktig del i Obducats arbete med att stärka bolagets varumärke och position som ledande företag inom NIL-teknik. Genom forskare och studenter vid universitet och institut når Obducat idag framtidens beslutsfattare hos industriella kunder. Positiva tecken på sådana effekter ses redan idag och i takt med en ökad installationsbas och fler projekt där Obducats NIL-teknik används, ökar också antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering. Även Solar-semi har produkter som är anpassade för denna användarkategori vilket gör det möjligt att nå samordningsfördelar inom detta område.

Granskning

Denna delårsrapport har i enlighet med regelverket i koden för bolagsstyrning översiktligt granskats av bolagets revisorer, se separat granskningsrapport.

Kommande rapporttillfällen, kontakt mm

12 februari 2016  Bokslutskommuniké 2015 (januari-december)

29 april 2016       Årsredovisning 2015

29 april 2016       Delårsrapport 1, 2016 (januari-mars)

27 maj 2016        Årsstämma 2016

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com, eller beställas på info@obducat.com alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande, 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45