Obducat AB (publ) har erhållit åtaganden från styrelse och ledning, större aktieägare samt en ny extern investerare om teckning i den pågående företrädesemissionen av units, som beslutades av extra bolagsstämman den 25 november 2019, om totalt 10,1 MSEK, motsvarande 31,1 procent av den totala emissionslikviden om högst cirka 32,5 MSEK.

 

Obducat har erhållit teckningsåtaganden från samtliga personer i styrelse och ledning, vilka tecknar sina respektive företrädesandelar i emissionen, motsvarande ett belopp om cirka 1,6 MSEK.

Obducat har därutöver erhållit teckningsåtaganden från vissa större aktieägare avseende respektive aktieägares företrädesandel, motsvarande ett belopp om cirka 4,5 MSEK.

Obducat har också erhållit en avsiktsförklaring från en ny extern investerare som avser att teckna units utan företrädesrätt för ett belopp om 4 MSEK.

Ovan nämnda teckningsåtaganden och avsiktsförklaring, summerar således till cirka 10,1 MSEK. Företrädesemissionen omfattas sedan tidigare av en emissionsgaranti om 80 procent av emissionslikviden, motsvarande cirka 26 MSEK.

Anmälningsperioden för den pågående emissionen löper under tiden 3 december – 17 december 2019.

Prospekt och information avseende företrädesemissionen av så kallade units och den riktade emissionen av aktier i samband med erbjudandet om återköp av egna preferensaktier finns tillgängligt på Obducats hemsida, www.obducat.com, samt på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef:: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32            

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.