Styrelsen i Obducat AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 19.374.145 kronor för täckning av förlust, utan indragning av aktier. Därigenom minskas Bolagets aktiekapital till 30.000.000 och aktiens kvotvärde till cirka 0,61 kronor.

Anledningen till förslaget är primärt vissa bestämmelser i det finansieringsavtal Bolaget ingått med Blue Ocean (för mer information, se Bolagets pressmeddelande den 27 oktober 2017).

Styrelsens förslag föreläggs en extra bolagsstämma den 19 mars 2018 för beslut. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande. Denna extra bolagsstämma kommer att hållas i direkt anslutning till den extra bolagsstämma som sammankallades genom pressmeddelande den 16 februari 2018.    

Beslut i enlighet med styrelsens förslag medför att vinstutdelning inte får beslutas utan tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol under en period om tre år från registrering av minskningsbeslutet hos Bolagsverket. Tillstånd behövs dock inte om aktiekapitalet före ett sådant vinstutdelningsbeslut har ökats med minst minskningsbeloppet (det vill säga 19.374.145 kronor). För det fall ingen utdelning kan ske på Bolagets preferensaktier ska preferensaktierna framgent, i enlighet med bolagsordningens bestämmelser och förutsatt att bolagsstämman beslutar om utdelning, ha rätt att erhålla sådant innestående belopp innan annan utdelning lämnas.

Denna information är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08.00 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.