OBDUCAT AB (publ), världsledande leverantör av litografilösningar baserade på Nanoimprintlitografi (NIL) och Elektronstrålelitografi (EBL), föreslår en nyemission av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner. Syftet med emissionen är att stärka bolagets ansträngda likviditet och därmed möjligheterna att nå full kommersialisering av Obducats produktportfölj.

Som tidigare meddelats har Obducat AB (publ) träffat avtal med European Nano Invest AB avseende en emissionsgaranti motsvarande lägst 20 MSEK för den nu föreslagna nyemissionen. Emissionslikviden kommer att användas för att återbetala konvertibellån 2008/2011 samt är avsedd att möjliggöra för Obducat att driva den kommersiella och tekniska utvecklingen vidare med särskilt fokus på applikationsområdet LED.

Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare, konvertibelinnehavare 2011/2014 och innehavare av bolagets teckningsoptioner 2009/2012. Därutöver erbjuds innehavarna av bolagets konvertibler 2011/2014 att, med betalning genom kvittning, teckna nya aktier. Dessutom föreslås en emission av B-units till European Nano Invest AB som ersättning för ovan nämnda emissionsgaranti.

Styrelsen ska fastställa teckningskurs och därmed total emissionsvolym senast den 26 maj 2011. De slutliga villkoren kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

För ytterligare detaljer, se Obducats kallelse till extra bolagsstämma som offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.

 

Preliminär tidsplan för emissionen

5 maj 2011                                  Fullständigt beslutsunderlag avseende nyemissionen hålls tillgängligt på bolagets hemsida

senast 26 maj 2011                      Slutliga villkor för nyemissionen offentliggörs

26 maj 2011                                Extra bolagsstämma beslutar om nyemissionen

3 juni 2011                                  Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter

7–21 juni 2011                            Teckningstid

 

Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens början.

 

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, aktier, teckningsoptioner, konvertibler, interimsinstrument eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, aktier, teckningsoptioner, konvertibler, interimsinstrument eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.  

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2011, klockan 08:40.

 

För mer information, var god kontakta:

 

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.Läs mer på www.obducat.com