Styrelsen för Obducat har beslutat att förlänga teckningstiden i den nyemission som beslutades av extra bolagsstämma den 26 maj 2011. Den förlängda teckningstiden löper ut måndagen den 4 juli 2011. Bakgrunden till styrelsens beslut är att det framkommit önskemål från ett flertal aktieägare, bl a vid gårdagens årsstämma, om en förlängd teckningstid. Styrelsen bedömer att det ligger i bolagets intresse att tillmötesgå dessa önskemål.

Teckning i nyemissionen ska således ske senast vid den tidpunkt som anges ovan på det sätt som anges i prospektet avseende nyemissionen.

Prospektet avseende nyemissionen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.obducat.com, samt på www.aktieinvest.se. Prospektet finns också tillgängligt på bolagets kontor, adress Geijersgatan 2A, 216 18 Malmö samt kan erhållas från bolaget via telefon, 040-36 21 00.

 

Reviderad tidplan för emissionen

7 juni – 21 juni 2011           Handel med uniträtter (SR 2)

4 juli 2011                           Sista dag för teckning

omkring den 13 juli 2011    Offentliggörande av utfallet i emissionen                      

Handel med BTU (B) och BTA (B) kommer att ske på NGM Equity från och med den 7 juni 2011 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av augusti 2011.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, aktier, teckningsoptioner, konvertibler, interimsinstrument eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, aktier, teckningsoptioner, konvertibler, interimsinstrument eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni 2011, klockan 14:25.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com