Sammanfattning

  • Styrelsen i Obducat AB (publ) ("Bolaget") föreslår en emission till Bolagets aktieägare av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, om cirka 36 MSEK före emissionskostnader.
  • Emissionen föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 19 mars 2018.
  • Fullständiga villkor för emissionen kommer att meddelas senast den 15 mars 2018.
  • Försäljningen under 2017 har varit betydligt lägre än förväntat på grund av fördröjd orderingång
  • Emissionslikviden ska användas till att genomföra planerade investeringar i den strategiska plan styrelsen fattat beslut om för perioden 2018-2020, vilken omfattar;

     o   Investeringar i fortsatt utbyggnad av sälj- och marknadsföringskapacitet
     o   Investeringar i uppbyggnad av pilotproduktionslinjer i Lund, Hongkong och USA
     o   Investeringar i förstärkning av managementkapaciteten
     o   Investeringar i utveckling och lansering av fullt integrerade litografisystem
     o   Investering i etablering av intern funktion och resurs för PR/IR
     o   Finansiering av rörelsekapitalbehov

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Bakgrund och motiv

Obducat hade stora förväntningar på att 2017 skulle bli det år då Bolagets teknik- och produktportfölj skulle nå kommersialisering i en större omfattning. Bolaget kan nu konstatera att många av de trögheter som präglade 2016 fortsatt funnits kvar under 2017 och negativt påverkat möjligheterna till kommersiella framsteg.

Baserat på förväntan om att kommersialiseringen skulle komma igång under 2017 valde Bolaget att genomföra en nyemission i december 2016 med målet att stärka Bolagets finansiella ställning, för att därigenom finansiera ett antal satsningar, med cirka 85 MSEK. Emissionen blev emellertid inte fulltecknad utan inbringade cirka 49 MSEK. Bolaget valde, nyemissionsutfallet till trots, att aktivera merparten av de satsningar som planerats inför nyemissionen. Det lägre emissionsutfallet medförde att det inte fanns något likviditetsutrymme för att kunna hantera några större avvikelser från förväntad orderingång, omsättning och därmed lönsamhet.

Orderingången för 2017 blev väsentligt lägre än förväntat. Den lägre orderingången är i huvudsak en följd av fördröjda investeringsbeslut hos kunderna.

När det gäller industrikunderna så är skälen till fördröjningarna mer specifikt relaterade till applikationsområdet.

Kunder i LED-industrin har tvekat inför investeringsbesluten dels till följd av osäkerhet kring finansieringsstöd för investeringarna, dels med anledning av strategiska överväganden. Det blir nu allt tydligare att LED-industrin går mot en omställning från 4" substrat till 6" substrat vilket i grunden är positivt då kostnadseffektiviteten, att använda NIL istället för den traditionella optiska litografimetoden, ökar. Däremot blir investeringsbeslutet svårare för kunderna då det handlar om timing för när omställning börjar och hur fort den kommer att implementeras. Detta tenderar att skapa osäkerhet och kunderna väljer att vänta snarare än att agera. Parallellt försöker LED-industrin invänta utvecklingen av produktionsmetoder för att lyckas realisera micro LED-displayer. Om det lyckas skulle det kunna mer än fördubbla produktionsvolymen i LED-industrin, men även i detta avseende är det inte klart vilken typ av LED som kan komma att integreras, varför det är svårt för LED-industrin att veta bl a vilken typ litografiteknik som kommer att behövas.

Inom displayindustrin har investeringsbesluten fördröjts av att den tekniska lösningen för integrering av nano wire grip polarizers har arbetats om vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Detta medför förändringar i kundernas kravbild på Bolagets produkt- och tekniklösningar. Vidare har Bolagets egna utvecklingsaktiviteter drabbats av förseningar i olika faser vilket medför att möjligheterna att påverka kundens beslutsprocess försvåras.

När det gäller kunder, framförallt inom akademi och institut, som ska finansiera sina investeringsbeslut med hjälp av offentlig finansiering är det Bolagets uppfattning att antalet ansökningar som får avslag har ökat under de senare åren. En av anledningarna är att ansökningar som innehåller större investeringar i maskiner och utrustningar är svårare att få beviljade. Detta medför att kunder ofta får söka finansiering för flera olika projekt för att få ihop till den totala finansieringen. Detta minskar väsentligt förutsägbarheten avseende om och när ordrar kan förväntas.

Den avsiktsförklaring som tecknades i december 2016 avseende en möjlig etablering av ett joint venture har försenats till följd av att en av motparterna fått en väsentligt förändrad ägarsituation vilket påverkat deras prioritering. Diskussionerna kring etablerandet av ett joint venture fortgår idag, men en av motparterna är ej längre aktuell varför nya intressenter inkluderats i diskussionen. Målet är fortfarande att utveckla nya applikationer och därmed skapa förutsättningar för försäljning av Bolagets produkter. Det är i dagsläget svårt att ge svar på frågan om, och i så fall när, en överenskommelse avseende ett joint venture skulle kunna komma på plats.   

Som nämndes inledningsvis så har Bolaget valt att genomföra flertalet planerade satsningar – nedan följer en kort redogörelse för investeringarna som genomförts under 2017

  • Investeringar i utbyggnad av säljorganisationen samt ökade marknadsföringsaktiviteter uppgår till cirka 2 MSEK
  • Investeringen i produktion av ett Sindre 400 och ett Eitre Large Area demosystem uppgår till cirka 9 MSEK

Med utgångspunkt i de genomförda investeringarna, som Bolaget bedömer som väsentliga för Bolagets fortsatta kommersiella utveckling, har styrelsen fattat beslut om en strategisk plan för att dessa investeringar ska tas tillvara på bästa sätt i syfte att stärka Bolagets möjligheter till att påverka kunderna och deras beslutsprocess.

För att kunna genomföra den framtagna strategiska planen behöver Bolaget stärka kapitalbasen genom den föreslagna emissionen. Vidare har Bolaget hörsammat inkomna synpunkter från aktieägare avseende finansieringsavtalet med Blue Ocean och vill därför ge nuvarande aktieägare möjligheten att förse Bolaget med det kapital Bolaget är i behov av. Givet emissionsutfallet, så är det Bolagets avsikt att inte utnyttja finansieringslösningen via Blue Ocean utan snarare betrakta avtalet som en finansiell backuplösning. 

De planerade investeringarna i den strategiska planen kommer att fokuseras på följande områden;

Fortsatt utbyggnad av sälj- och marknadsföringskapacitet – Bolaget ser effekten av den förstärkning som redan gjorts i ökande offertvolym och ett större antal pågående utvärderingsprojekt. Förväntan är att första tecken på resultat från redan gjorda investeringar kommer under 2018. Målet är att ytterligare öka tempot och omfattningen i Bolagets sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Detta tillsammans med uppbyggnaden av pilotproduktionslinjer i Europa, Asien och USA stärker Bolagets möjligheter till en effektivare kundbearbetning och förkortad tid till affärsavslut.

Utveckling och lansering av fullt integrerade litografisystem – projektet är påbörjat och Bolaget avser att ha ett första prototypsystem klart för kunddemonstrationer under 2018. Vidare kommer Bolaget att arbeta med att utveckla och addera vissa specifika funktionaliteter till litografisystemen för att förbättra konkurrenskraften och samtidigt bredda den möjliga avsättningsmarknaden.

Expandera renrumsfaciliteterna i Lund och investera i uppbyggnad av pilotproduktionslinje – i syfte att förbättra Bolagets förutsättningar att dels utveckla processteknik som används i de maskiner Bolaget levererar till kunderna, dels förbättra demonstrationsförmågan för kunder avser Bolaget att investera i expansion av renrummet samt investeringar i utbyggnad av den befintliga maskinparken. Detta skapar samtidigt basen för att kunna bygga upp en pilotproduktionslinje i vilken Bolaget kan producera mindre volymer för kunders räkning. Detta breddar Bolagets möjliga intäktsbas.

Bygga upp ett applikationsutvecklingsteam samt pilotlinje i Hongkong och USA – i syfte att underlätta för kunderna att utvärdera Bolagets teknik och produkter såväl som att bedriva gemensamma utvecklingsprojekt är det Bolagets uppfattning att lokala pilotlinjer i USA och Hongkong väsentligen kommer förstärka Bolagets attraktivitet samtidigt som tidseffektiviteten kommer att öka. Detta bedöms också vara en viktig faktor i att öka möjligheterna att påverka kundernas beslutsprocess.

Stärka managementkapaciteten i Bolaget – Bolaget behöver anpassa ledningsresurserna för att säkerställa att förutsättningarna föreligger att genomföra Bolagets ambitiösa strategiska plan. Med en utökad ledningskapacitet ska Bolaget också förbättra sin måluppfyllelse och ta viktiga och snabba steg mot ökad omsättning och förbättrad lönsamhet.

Etablera intern funktion och resurs för PR/IR – Bolaget är inte nöjt med utfallet av de satsningar som gjorts avseende förbättring av PR/IR-arbetet. Mot den bakgrunden har beslut fattats att denna funktion och resurs ska etableras internt under 2018 i syfte att få till stånd en kvalitativ såväl som kvantitativ förbättring av Bolagets informationsgivning.

Notering vid Nasdaq – Bolaget har tidigare meddelat avsikten att ansöka om notering vid Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Det är Bolagets fortsatta intention att, när förutsättningarna bedöms vara de rätta, genomföra listbytet men någon beslutad tidplan för detta föreligger ej i nuläget.

Koncentrera utveckling och produktion av samtliga maskiner till Tyskland – den relevanta kunskap och resursbas som behövs för att kunna utveckla och producera maskiner med hög industriell prestanda är stark i Bolagets tyska dotterbolag varför en koncentration av samtliga dessa aktiviteter till Bolagets anläggning i Radolfzell kommer att genomföras under 2018. Detta förbättrar också förutsättningarna att realisera ytterligare synergieffekter såsom exempelvis större inköpsvolymer för att därigenom skapa förutsättningar för vidare marginalförbättring, utöver den som redan realiserats under 2017. Med en ökad produktionsvolym som följer av en högre orderingång kommer lönsamheten att påverkas positivt.

Bygga upp ett materialutvecklingsteam i Lund – ur ett strategiskt perspektiv är det Bolagets uppfattning att materialutveckling kommer att utgöra en central del inom nanoteknikområdet framöver. Primärt kommer fokus att läggas på material som används i de nanolitografi-lösningar som Bolaget levererar.

Den strategiska planen styrelsen har beslutat om för perioden 2018-2020 är ämnad att förbättra Bolagets möjligheter att påverka kunderna i deras beslutsprocesser. Närheten till kunderna på regional nivå förväntas skapa förutsättningar att enklare och snabbare bygga viktiga, nära relationer med kunderna.

Kundernas beslutsprocesser är komplexa varför Bolaget lägger fokus på att strategiskt såväl som operativt adressera de faktorer som bedöms skapa möjligheter att påverka kunderna i deras beslutsprocesser, men komplexiteten gör det fortsatt svårbedömt när det industriella genombrottet för NIL tar fart. Det är Bolagets uppfattning att, trots ett mycket dåligt utfall under 2017, marknadsförutsättningarna har förbättrats och att mängden applikationer såväl som potentiella kunder har ökat markant under det senaste året.

Mot bakgrund av den bedömda marknadssituationen och de planerade åtgärderna som följer av den strategiska planen så är det Bolagets förväntan att dessa ska leda fram till målen om en kraftigt ökad omsättning under perioden och att Bolaget ska nå positivt resultat och kassaflöde.

Emissionen

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om utgivande av så kallade units till Bolagets aktieägare.

En unit ska vara antingen (i) en A-unit, där de ingående aktierna är stamaktier av serie A och de ingående teckningsoptionerna är av serie 2018:A (vilka berättigar till teckning av stamaktier av serie A) eller (ii) en B-unit, där de ingående aktierna är stamaktier av serie B och de ingående teckningsoptionerna är av serie 2018:B (vilka berättigar till teckning av stamaktier av serie B).

Rätt att teckna units ska tillkomma Bolagets aktieägare, oavsett aktieslag. varvid stamaktier av serie A och preferensaktier av serie A ska berättiga till teckning av A-units och stamaktier av serie B och preferensaktier av serie B ska berättiga till teckning av B-units. A-units som inte tecknas med teckningsrätter ska inte ges ut. B-units som inte tecknas med teckningsrätter ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Teckning av units kan även ske utan teckningsrätter i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 26 mars 2018. Teckning av units ska ske under tiden 27 mars – 13 april 2018.

Styrelsen ska bemyndigas att senast den 15 mars 2018 fastställa (i) det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal aktier och teckningsoptioner som ska ges ut inom ramen för varje A- respektive B-unit samt (iii) det belopp som ska betalas för varje aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i Bolaget, av respektive serie, under perioden 12 april – 26 april 2019. Teckningskursen ska uppgå till motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under de trettio handelsdagar som omedelbart föregår den 5 april 2019, med en rabatt om tjugo procent.

Styrelsens emissionsförslag föreläggs en extra bolagsstämma den 19 mars 2018 för beslut. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan

19 mars 2018                                              Extra bolagsstämma för beslut om emissionen

22 mars 2018                                             Sista dag för handel med Obducat-aktien inklusive rätt att teckna units med stöd av teckningsrätter

23 mars 2018                                             Första dag för handel med Obducat-aktien exklusive rätt att teckna units med stöd av teckningsrätter

26 mars 2018                                             Avstämningsdag för rätt att teckna units med stöd av teckningsrätter

27 mars – 13 april 2018                              Teckningstid

27 mars – 11 april 2018                              Handel med teckningsrätter

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Ändrat datum för offentliggörande av delårsrapport

Mot bakgrund av emissionen kommer Obducat att offentliggöra delårsrapporten för det första kvartalet 2018 den 22 maj 2018 istället för, som tidigare kommunicerats, den 27 april 2018.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Obducat och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, teckningsoptionerna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av emissionen i USA och de värdepapper som ges ut i emissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Obducats aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.05 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.