EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I OBDUCAT.

Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har ingått ett avtal med investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group ("Blue Ocean") gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.

Avtalet innebär att Obducat inom kommande 24 månader har rätt, men inte skyldighet, att vid högst elva tillfällen emittera konvertibla skuldebrev till Blue Ocean om totalt högst 35 MSEK, varav det första lånet uppgår till 5 MSEK och de tio därpå följande lånen om 3 MSEK vardera. Den likvid som Obducat därmed tillförs kommer att användas av Bolaget för allmänna rörelsekapitalbehov.

De konvertibla skuldebreven utfärdas löpande och periodvis, under förutsättning att Bolaget inte beslutar om tillfälligt uppehåll, och ska omvandlas till nya stamaktier av serie B i Bolaget senast tolv månader från emissionstillfället. De konvertibla skuldebreven utges till en kurs om 95 procent av det nominella beloppet och konverteringskursen uppgår till 95 procent av den lägsta genomsnittliga volymvägda slutkursen ("VWAP") av Obducats stamaktier av serie B under en period om 20 handelsdagar omedelbart före påkallande av konvertering. Obducat har rätt att i samband med påkallande av konvertering, till viss del eller i sin helhet, återbetala fordran kontant.

I samband med utgivande av konvertibla skuldebrev enligt ovan kommer Obducat också att vederlagsfritt emittera ett sådant antal teckningsoptioner som ger Blue Ocean rätt att teckna ytterligare stamaktier av serie B i Bolaget för ett belopp motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för respektive konvertibla skuldebrev. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 120 procent av den lägsta VWAP för Obducats stamaktier av serie B under en period om de 20 handelsdagar som omedelbart föregår utgivningen av ett nytt konvertibellån.

Vidare kommer Obducat att erlägga en så kallad commitment fee till Blue Ocean, motsvarande fem procent av Blue Oceans totala åtagande enligt avtalet. Sådant erläggande kommer att göras i samband med Obducats påkallande av de fem första konvertibellånen och kommer att ske dels genom utgivande av nya stamaktier av serie B (motsvarande en procent), dels genom kontant betalning (motsvarande kvarvarande fyra procent). Priset för de aktier som därigenom utges kommer att bestämmas på samma sätt som konverteringskursen, i enlighet med vad som anges ovan.

Obducat avser att, i förekommande fall, besluta om utgivande av konvertibler, teckningsoptioner och aktier enligt ovan med stöd av det bemyndigande som beslutades av årsstämman den 29 maj 2017.

Patrik Lundström, VD Obducat, kommenterar:

"Denna flexibla finansieringslösning som erbjudits av Blue Ocean Investment Group passar vårt nuvarande finansieringsbehov mycket bra och möjliggör för oss att fortsätta att genomföra vår ambitiösa strategiska plan för kommersiell vidareutveckling av Obducat."

Pierre Vannineuse, CEO och grundare av londonbaserade Blue Ocean I.G, och chef över European High Growth Opportunities Securitization Fund, kommenterar:

"Blue Ocean är särskilt stolta över att initiera sin första transaktion i Sverige med Obducat, världsledande tillverkare av utrustning för nanolitografi. Med ett team som har god erfarenhet av investeringar i konkurrenskraftig och ledande teknologi, vet vi att affärsmodellen inte alltid ger möjlighet att fullt ut meddela de framsteg som görs och de möjligheter på marknaden som uppnås eller identifieras. Vi stöttar Obducats ledning fullt ut och har fullt förtroende för deras förmåga att återspegla det fundamentala underliggande värdet i aktiekursen."

 

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB (publ) utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Obducats B-aktier och B-preferensaktier är noterade på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.

Om European High Growth Opportunities Securitization Fund

European High Growth Opportunities SF är en institutionell investerare med hemvist i Luxemburg som fokuserar på finansiering av höginnovativa bolag i Europa som bedöms vara kraftigt undervärderade. EHGO grundades av Blue Ocean Partner's Equity och rådges exklusivt av Blue Ocean Advisors Inc. Dess uppdrag är att investera i höginnovativa europeiska bolag genom att tillgodose deras behov av tillväxtkapital samt att erbjuda ett trovärdigt europeiskt finansieringsalternativ.

Om Blue Ocean Advisors Inc

Blue Ocean Advisors bildades av Pierre Vannineuse och ansvarar för investeringar som görs av en grupp fonder med förvaltade tillgångar till ett värde av cirka 300 miljoner $. Blue Ocean är inriktat på att tillhandahålla flexibla och innovativa finansieringslösningar till noterade bolag över hela världen och inom olika branscher, inklusive vård och omsorg, energi, gruvdrift och teknologi.

Blue Ocean har kontor i London och Genève. För mer information, vänligen kontakta management@bo-ig.com- www.bo-ig.com (http://www.bo-ig-com/)