Som Obducat meddelade den 15 juli 2011 var emissionsutfallet i den nyemission som beslutades av extra bolagsstämma den 26 maj 2011 ej tillräckligt för att kunna återbetala den utestående delen av Obducats skuld enligt konvertibellånet 2008/2011. Obducat meddelade vidare att bolaget avsåg söka ingå överenskommelse med konvertibelinnehavare 2008/2011 om att återbetalning av skulden skulle ske först i januari 2014 samt att bolaget avsåg att förhandla fram en betalningsplan med övriga fordringsägare till moderbolaget Obducat AB (publ), för att därigenom undvika att behöva genomföra en företagsrekonstruktion i moderbolaget.

En sådan betalningsplan har sedermera också förhandlats fram med övriga fordringsägare, men Obducat har inte kunnat nå någon överenskommelse med ett par av de större konvertibelinnehavarna 2008/2011. Dessa konvertibelinnehavare har beklagligtvis valt att istället vidta rättsliga åtgärder för att få återbetalning av sina respektive fordringar, vilket gör det nödvändigt för styrelsen att inleda företagsrekonstruktion i moderbolaget Obducat AB (publ) för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Företagsrekonstruktionen kommer att omfatta samtliga bolagets skulder, därmed även det ännu icke förfallna konvertibellånet 2011/2014. Till följd av att konvertibellånen 2008/2011 och 2011/2014 är efterställda bolagets övriga icke efterställda skulder kommer innehavare av konvertibler 2008/2011 och 2011/2014 ej att omfattas av ett eventuellt offentligt ackord, och är därmed berättigade till återbetalning först i det fall då samtliga övriga fordringsägare har fått full återbetalning – något som bolaget inte bedömer som finansiellt möjligt. Bolaget avser att, vid ackordsförhandling med de oprioriterade fordringsägare som berörs av ackordet, söka stöd för att viss kompensation ska kunna utges från bolaget till konvertibelinnehavarna i de respektive konvertibellånen. Bolaget avser att återkomma med mer information i detta avseende när sådan föreligger. 

Genomförandet av den frivilliga företagsrekonstruktionen i Obducat Camscan Ltd. har ej godkänts av HSBC som är  långivaren som beviljat fastighetskrediten i Obducat Camscan. Därmed kommer en formell s.k. ”administration” att inledas, vilket innebär att den utsedda administratorn kommer att avgöra om bolaget ska drivas vidare eller avvecklas. Detta beror på vilket av alternativen som maximerar fordringsägarnas möjlighet till att erhålla betalning. Beslut i detta avseende är ännu ej fattat och bolaget återkommer med mer information när sådan föreligger.       

Obducat har i pressmeddelande den 31 oktober 2011 meddelat utestående antal aktier och röster i bolaget per den 31 oktober 2011, varvid ska noteras att den nyemission som beslutades av extra bolagsstämma den 26 maj 2011 ännu ej är registerad i sin helhet. Anledningen till detta är att endast 346 KSEK av garantilikviden om 12,7 MSEK har inbetalats till bolaget samt att 1,5 MSEK av ENIs teckningsåtagande ännu ej inbetalats. ENI arbetar fortsatt aktivt med att försöka säkerställa fullgörandet av sitt teckningsåtagande. Vidare så gör Obducat bedömningen att oron på de finansiella marknaderna har en väsentlig negativ inverkan på utsikterna för huruvida garantikonsortiet, som garanterar hela garantibeloppet som ENI garanterat till Obducat, i sin tur kommer att kunna fullgöra sitt åtagande gentemot ENI. Bolaget kommer att göra ytterligare delregistreringar efterhand som emissionslikvider inbetalas. Ersättning för emissionsgarantin kommer därmed endast att utges i den utsträckning till vilket garantiåtagandet fullgörs.

Obducat Technologies AB kommer ej att beröras av rekonstruktionen i moderbolaget utan kommer att drivas vidare planenligt. Obducat Technologies förmåga att betala de fastställda ackordsbetalningarna den 15 december 2011 i enlighet med vad som tidigare meddelats kommer inte heller att påverkas.

Bolaget återkommer med ytterligare information så snart sådan föreligger.

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2011, klockan 08:30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com