Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022 klockan 14:00 i The Spark, Scheeletorget 1 i Lund (lokal: Sharience).

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 23 maj 2022, dels senast onsdagen den 25 maj 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), måste vara verkställd senast måndagen den 23 maj 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Obducat finns totalt 152.284.371 aktier, varav 3.990.152 A-aktier med tio röster per aktie, 146.167.042 B-aktier med en röst per aktie, 15 preferensaktier av serie A med tio röster per aktie samt 2.127.162 preferensaktier av serie B med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 188.195.874.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 63 Lund, via e-post till investorrelations@obducat.comeller per telefon 046-10 16 00. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Koncernchefens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut avseende valberedning
15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Avslutning

PUNKT 10 – RESULTATDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2021 balanseras i ny räkning.

PUNKTERNA 2 OCH 12-14 – STYRELSE M. M.

Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

PUNKT 16 – ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning varigenom bestämmelserna om gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras.

Föreslagen lydelse § 4

Aktiekapitalet ska vara lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor.

Föreslagen lydelse § 6

Antalet aktier ska uppgå till lägst 70.000.000 och högst 280.000.000.

PUNKT 17 – EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

_________________________

DOKUMENTATION

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.obducat.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Obducat har organisationsnummer 556378-5632 och säte i Malmö.

_________________________

Malmö i maj 2022

Styrelsen för Obducat AB (publ)