Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 11 mars 2011 klockan 11.00 i Obducats lokaler, Geijersgatan 2A i Malmö.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 5 mars 2011, dels senast tisdagen den 8 mars 2011 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. 
     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 4 mars 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
     I Obducat finns 8.669.508 aktier, varav 244.522 A-aktier med tio röster per aktie och 8.424.986 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 10.870.206. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande i stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Box 580, 201 25 Malmö, via e-post till cecilia.jureus@obducat.com eller per telefax 040-36 21 60. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Val av en eller två justeringsmän
5.	Godkännande av dagordning
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
8.	Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
9.	Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
10.	Avslutning

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET (PUNKT 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 26.008.524 kronor (eller det högre belopp som är möjligt givet ansamlad förlust vid tiden för bolagsstämman) för täckning av förlust, utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens kvotvärde till 2 kronor (eller det lägre belopp som blir följden av ett högre aktiekapitalminskningbelopp enligt ovan).

BOLAGSORDNINGSÄNDRING (PUNKT 8)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalgränserna (§ 4) sänks från 43.000.000 – 172.000.000 kronor till 17.339.016 – 69.356.064 kronor (eller de lägre gränser som må erfordras givet storleken på aktiekapitalminskningen enligt punkt 7) och att gränserna för antalet aktier (§ 6) höjs från 8.500.000 – 34.000.000 aktier till 8.669.508 – 34.678.032 aktier.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 9)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamheten. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av bolagets ansträngda finansiella situation. 

______________

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för styrelsens förslag, se Obducats pressmeddelande den 3 februari 2011.

DOKUMENTATION M M
Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.obducat.com senast tre veckor före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
 

Malmö i februari 2011
Styrelsen för Obducat Aktiebolag (publ)