Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 3 januari 2011 klockan 10.00 i Obducats lokaler, Geijersgatan 2A i Malmö.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 27 december 2010, dels senast onsdagen den 29 december 2010 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. 
     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd måndagen den 27 december 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
     I Obducat finns 8.669.508 aktier, varav 244.522 A-aktier med tio röster per aktie och 8.424.986 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 10.870.206. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande i stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Box 580, 201 25 Malmö, via e-post till cecilia.jureus@obducat.com eller per telefax 040-36 21 60. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Val av en eller två justeringsmän
5.	Godkännande av dagordning
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
8.	Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
9.	Styrelsens förslag till beslut om konvertibelemission	
10.	Bemyndigande för verkställande direktören att göra de formella justeringar i besluten enligt punkterna 7-9 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav
11.	Avslutning

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET (PUNKT 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 26.008.524 kronor för täckning av förlust, utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens kvotvärde till 5 kronor.

BOLAGSORDNINGSÄNDRING (PUNKT 8)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalgränserna (§ 4) höjs från 33.000.000 – 132.000.000 kronor till 43.000.000 – 172.000.000 kronor och att gränserna för antalet aktier (§ 6) höjs från 4.125.000 – 16.500.000 aktier till 8.500.000 – 34.000.000 aktier. Aktiens kvotvärde ska alltjämt vara 5 kronor. 

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens § 9 ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse: 	
§ 9	Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Föreslagen lydelse: 	
§ 9	Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

KONVERTIBELEMISSION (PUNKT 9)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska ta upp ett konvertibelt lån om nominellt högst 76.970.094 kronor genom utgivande av konvertibler 2011/2014. Rätt att teckna konvertiblerna ska dels – med företrädesrätt – tillkomma bolagets aktieägare och innehavare av bolagets teckningsoptioner 2009/2011:A och B samt 2009/2012:A och B, dels – med kvittningsrätt – innehavarna av bolagets konvertibler 2008/2011:A och B. Konvertiblerna ska vara antingen A-konvertibler, som kan konverteras till A-aktier, eller B-konvertibler, som kan konverteras till B-aktier.

Det konvertibla lånet ska löpa med en årlig ränta om 8 procent. Konvertering ska kunna göras fram till och med den 30 september 2013 till en konverteringskurs om 6 kronor. Aktiekapitalet kan till följd av konvertering öka med högst 64.141.745 kronor genom utgivande av högst 268.824 A-aktier och högst 12.559.525 B-aktier. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp.

Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 januari 2014 i den mån det inte konverterats dessförinnan.

Avstämningsdag för rätt att delta i konvertibelemissionen ska vara den 10 januari 2011. Teckning av konvertiblerna ska ske under tiden 13 januari 2011 – 27 januari 2011.

Särskilt om emissionen med företrädesrätt för aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna
Det föreslås i denna del att bolaget ska ge ut konvertibler 2011/2014 motsvarande ett sammanlagt nominellt belopp om högst 65.040.552 kronor. 

A-aktieägare och innehavare av teckningsoptioner 2009/2011:A och 2009/2012:A ska ha primär företrädesrätt att teckna A-konvertibler, varvid en A-aktie berättigar till teckning av en A-konvertibel, envar om nominellt 6 kronor. B-aktieägare och innehavare av teckningsoptioner 2009/2011:B och 2009/2012:B ska ha primär företrädesrätt att teckna B-konvertibler, varvid en B-aktie berättigar till teckning av en B-konvertibel, envar om nominellt 6 kronor. Därvid ska varje teckningsoptionsinnehavare, oaktat sålunda att teckning inte verkställts, anses vara ägare till det antal A-aktier respektive B-aktier som innehavaren skulle ha erhållit om teckning verkställts enligt de villkor som gäller vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Betalning för tecknade konvertibler erläggs genom kontant betalning om 6 kronor per konvertibel.

A-konvertibler som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-konvertibler som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna konvertibler räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska konvertiblerna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, såvitt avser teckningsoptionsinnehavare, det antal aktier som teckningsoptionsinnehavaren skulle ha erhållit om aktieteckning verkställts enligt de villkor som gäller vid tidpunkten för emissionsbeslutet, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående konvertibler ska fördelas mellan övriga tecknare, varvid - i förekommande fall - personer som i förväg åtagit sig att teckna konvertibler i emissionen ska ges prioritet att erhålla tilldelning i förhållande till gjorda åtaganden. 

Särskilt om emissionen med kvittningsrätt för konvertibelinnehavarna
Det föreslås i denna del att bolaget ska ge ut konvertibler 2011/2014 motsvarande ett sammanlagt nominellt belopp om högst 11.929.542 kronor. 

Innehavare av konvertibler 2008/2011:A ska ha rätt att teckna A-konvertibler och innehavare av konvertibler 2008/2011:B ska ha rätt att teckna B-konvertibler. Varje teckningsberättigad ska ha rätt att teckna så många konvertibler, envar om nominellt 6 kronor, som ryms inom den teckningsberättigades sammanlagda nominella fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2008/2011. Betalning för tecknade konvertibler erläggs genom kvittning av tecknarens hela fordran på bolaget enligt det konvertibla lånet 2008/2011, motsvarande betalning om 6 kronor per konvertibel.
______________

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för konvertibelemissionen, se Obducats pressmeddelande den 30 november 2010.

DOKUMENTATION M M
Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.obducat.com senast två veckor före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
 
Malmö i november 2010
Styrelsen för Obducat Aktiebolag (publ)