Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 30 december 2015 klockan 10.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 22 december 2015, dels senast tisdagen den 22 december 2015 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 22 december 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns per dagen för denna kallelse 22.443.565 aktier, varav 773.466 A-aktier med tio röster per aktie och 21.670.099 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 29.404.759. Bolaget innehar inga egna aktier. Efter registrering av de aktier som gavs ut i samband med förvärvet av Solar-semi kommer det att finnas 25.068.565 aktier i bolaget, varav 773.466 A-aktier och 24.295.099 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget kommer efter registreringen att vara 32.029.759.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund, via e-post till cecilia.jureus@obducat.com eller per telefax 046-10 16 60. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
  8. Avslutning

PUNKT 7 – NYEMISSION

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom utgivande av nya A-aktier och nya B-aktier. Följande villkor ska gälla.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 11 januari 2016. Teckning av nya aktier ska ske under tiden 13 januari – 2 februari 2016.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid A-aktier ska berättiga till teckning av nya A-aktier och B-aktier ska berättiga till teckning av nya B-aktier. A-aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare samt övriga intressenter till teckning.

Styrelsen ska bemyndigas att senast den 30 december 2015 fastställa (i) det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal aktier som ska ges ut samt (iii) det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Villkoren för de A-aktier som ges ut i emissionen ska vara identiska med villkoren för B-aktierna. Styrelsens beslut om villkor för emissionen enligt ovan kommer att meddelas genom pressmeddelande.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Obducats pressmeddelande den 8 december 2015.

DOKUMENTATION

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.obducat.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

_________________________

Malmö i december 2015

Styrelsen för Obducat Aktiebolag (publ)