Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2019 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Gamla gästmatsalen).

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 19 november 2019, dels senast tisdagen den 19 november 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 19 november 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns per dagen för denna kallelse 105 293 176 aktier, varav 2 842 124 stamaktier av serie A med tio röster per aktie, 662 175 preferensaktier av serie A med tio röster per aktie, 85 135 059 stamaktier av serie B med en röst per aktie samt 16 653 818 preferensaktier av serie B med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 136 831 867. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund, via e-post till cecilia.jureus@obducat.comeller per telefon 046-10 16 00. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till beslut om återköp av egna preferensaktier samt riktad emission till ägare av preferensaktier
9. Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
10. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
11. Avslutning

PUNKT 7 – ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för antalet aktier (§ 6) ändras i enlighet med följande.

§ 6 föreslås få följande lydelse:

Antalet aktier skall uppgå till lägst 45 000 000 och högst 180 000 000 aktier. 

PUNKT 8 – ÅTERKÖP AV PREFERENSAKTIER OCH RIKTAD EMISSION

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om (i) återköp av egna preferensaktier av serie A och B genom förvärvserbjudande samt (ii) riktad emission av stamaktier av serie A och B till de ägare av preferensaktier av serie A och B som accepterar förvärvserbjudandet. Styrelsens förslag till beslut under punkterna (i) och (ii) är villkorade av varandra varför stämmans beslut i enlighet med punkterna ska antas som ett beslut.  

(i) Återköp av egna preferensaktier genom förvärvserbjudande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att återköpa högst 662 175 preferensaktier av serie A och högst 16 653 818 preferensaktier av serie B genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga preferensaktieägare av respektive serie.

Samtliga ägare av preferensaktier av serie A och serie B erbjuds att sälja samtliga sina preferensaktier till bolaget till ett pris om 3,15 kronor per preferensaktie (återköpsbeloppet), oavsett serie. Anmälningsperioden för försäljning av preferensaktier löper under tiden 3 – 17 december 2019.

Återköpet förutsätter och är villkorat av att preferensaktieägare samtidigt med anmälan om försäljning av preferensaktier i enlighet med förvärvserbjudandet tecknar stamaktier i bolaget i enlighet med punkt (ii) nedan, varvid ägare av preferensaktier av serie A ska ha rätt att teckna stamaktier av serie A och ägare av preferensaktier av serie B ska ha rätt att teckna stamaktier av serie B, till ett belopp motsvarande hela det totala återköpsbelopp som erhålls för samtliga de preferensaktier som anmälan avser. Återköpsbeloppet ska sålunda i sin helhet användas som betalning för tecknade stamaktier i bolaget.

(ii) Riktad nyemission av stamaktier till ägare av preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 127 487 stamaktier av serie A och högst 28 356 500 stamaktier av serie B.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma preferensaktieägare i bolaget som återsålt preferensaktier i enlighet med förvärvserbjudandet enligt punkt (i) ovan, varvid varje återsåld preferensaktie av serie A berättigar till teckning av cirka 1,7 stamaktier av serie A och varje återsåld preferensaktie av serie B berättigar till teckning av cirka 1,7 stamaktier av serie B, varvid avrundning i förekommande fall ska ske nedåt till ett helt antal aktier.

Teckning av nya aktier ska ske genom betalning senast den 17 december 2019. Teckningskursen uppgår till 1,85 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den under punkt 9 nedan föreslagna företrädesemissionen. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är det av bolaget under punkt (i) ovan lämnade förvärvserbjudandet.

PUNKT 9 – FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av nya stamaktier och teckningsoptioner till bolagets aktieägare.

De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units). Rätt att teckna units ska tillkomma bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, varvid aktieägare erhåller en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie A (UR A) samt en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie B (UR B). 30 UR A berättigar till teckning av en A-unit (bestående av fem stamaktier av serie A samt tre teckningsoptioner av serie 2019:A med rätt att teckna en stamaktie av serie A). 30 UR B berättigar till teckning av en B-unit (bestående av fem stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner av serie 2019:B med rätt att teckna en stamaktie av serie B). A-units som inte tecknas med teckningsrätter ska inte ges ut. B-units som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelas i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsförslaget.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 2 december 2019. Teckning av units ska ske under tiden 3 december – 17 december 2019. Det belopp som ska betalas för varje unit uppgår till 9,25 kronor, oavsett serie, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,85 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Antalet stamaktier som föreslås ges ut uppgår till högst 17 548 855, varav högst 584 045 av serie A och högst 16 964 810 av serie B. Det antal teckningsoptioner som föreslås ges ut i emissionen uppgår till högst 10 529 313, varav högst 350 427 är teckningsoptioner av serie A och högst 10 178 886 är teckningsoptioner av serie B. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med cirka 17 148 990 kronor.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för emissionen, se Obducats pressmeddelande den 25 oktober 2019.

PUNKT 10 – EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, senast trettio dagar efter sista dag för teckning i företrädesemissionen enligt punkt 9 ovan, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1 754 885 stamaktier av serie B och högst 1 052 931 teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier av serie B. Teckningskursen och övriga villkor ska därvid vara desamma som i företrädesemissionen enligt ovan. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna tillgodose de intressenter som anmäler sig för teckning av aktier i företrädesemissionen enligt ovan, utan att erhålla tilldelning av sådana aktier, s.k. överteckningsoption (motsvarande cirka 10 procent av antalet aktier och teckningsoptioner i företrädesemissionen).

DOKUMENTATION

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.obducat.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. Obducat Aktiebolag (publ) har organisationsnummer 556378-5632 och säte i Malmö.

_________________________

Malmö i oktober 2019

Obducat AB (publ)

Styrelsen