Aktieägarna i Obducat AB (publ), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 12 mars 2014 klockan 13.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2, 223 81 Lund (Hörsalen). Inpassering sker från klockan 12.00.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 6 mars 2014, dels senast torsdagen den 6 mars 2014 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 6 mars 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

     I Obducat finns 18.704.187 aktier, varav 646.247 A-aktier med tio röster per aktie och 18.057.940 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 24.520.410. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2 223 81 Lund, via e-post till cecilia.jureus@obducat.com eller telefax 046-10 16 60. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission
  8. Avslutning

NYEMISSION (PUNKT 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av så kallade units. En unit ska bestå av en aktie och en teckningsoption. En unit ska vara antingen en A-unit, där den ingående aktien är en A-aktie och den ingående teckningsoptionen är en teckningsoption av serie 2014:A, som berättigar till teckning av A-aktie i bolaget, eller en B-unit, där den ingående aktien är en B-aktie och den ingående teckningsoptionen är en teckningsoption av serie 2014:B, som berättigar till teckning av B-aktie i bolaget.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 21 mars 2014. Teckning av units ska ske under tiden 26 mars – 16 april 2014. Teckningskursen ska vara 5,50 kronor per unit.

Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Tre teckningsoptioner ska berättiga till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 8,50 kronor per aktie fram till och med den 30 december 2014.

Styrelsens förslag medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 3.740.837 kronor genom utgivande av högst 129.249 nya A-aktier och högst 3.611.588 nya B-aktier samt att högst 129.249 teckningsoptioner 2014:A och högst 3.611.588 teckningsoptioner 2014:B kan ges ut, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 1.246.945 kronor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fem A-aktier ska berättiga till teckning av en A-unit och fem B-aktier ska berättiga till teckning av en B-unit (primär företrädesrätt). A-units som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-units som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare samt övriga intressenter till teckning.

_____________________

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Obducats pressmeddelande den 18 februari 2014.

DOKUMENTATION M M

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.obducat.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Malmö i februari 2014

Styrelsen för Obducat Aktiebolag (publ)