Obducats nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt innehavare av konvertibler 2011/2014 och teckningsoptioner 2009/2012 är nu avslutad. Teckningsnivån uppgår endast till 8,1 MSEK vilket innebär att bolaget meddelat European Nano Invest AB att den ställda emissionsgarantin tas i anspråk till ett värde om 12,7 MSEK. Bolaget kommer genom emissionen samt genom ianspråktagande av emissionsgarantin att tillföras 20,8 MSEK kontant före emissionskostnader. Vidare så har 5,1 MSEK av konvertibellån 2011/2014 kvittats mot aktier vilket innebär att kvarvarande skuld i konvertibellånet är 7,3 MSEK.

De nya B-aktierna och B-teckningsoptionerna beräknas handlas på NGM med första handelsdag omkring den 15 augusti 2011, förutsatt att erforderlig registrering då skett hos Bolagsverket och Euroclear.

Mot bakgrund av emissionsutfallet kommer bolaget inte att kunna återbetala den utestående delen av konvertibelskulden 2008/2011 såsom tidigare ställts i utsikt. Bolaget avser att söka ingå överenskommelse med konvertibelinnehavare 2008/2011 om att återbetalning av skulden först kommer att ske i januari 2014. Under tiden fram tills dess att konvertibellån 2008/2011 återbetalas löper lånet vidare med ränta om 8% årligen. Styrelse och ledning beklagar att återbetalningen ej kan genomföras som planerat till följd av det låga emissionsutfallet.

Bolaget avser att slutföra företagsrekonstruktionen av dotterbolaget Obducat Technologies AB vilket beräknas ske under augusti månad. Den frivilliga företagsrekonstruktionen i Obducat Camscan Ltd. beräknas avslutas under hösten.

Moderbolaget Obducat AB (publ) avser vidare att förhandla fram en betalningsplan med övriga fordringsägare till Obducat AB för att därigenom undvika att genomföra en företagsrekonstruktion i moderbolaget Obducat AB.

Bolaget kommer under de kommande veckorna att undersöka möjligheterna att placera icke tecknade aktier i emissionen.

Bolaget anser att emissionslikviden i kombination med innestående orderstock om drygt 30 MSEK ger bolaget förutsättningarna för en fortsatt drift, förutsatt att ovan nämnda åtgärder kan genomföras enligt plan.

Bolaget avser att återkomma med ytteligare information så snart sådan föreligger.

 

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2011, klockan 17:05.

 

För mer information, var god kontakta:

 

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com